« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

518813290_2_66595_2017-MZE-16212.pdf [0,27 MB]

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka: ST15092/2012-16212
Č.j.: 66595/2017-MZE-16212
<br>
<br>
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 7.11.2017
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,následující
<br>
opatření obecné povahy:
<br> 1.Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst.2 písm.a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých,vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření,a to nejpozději do 31.března 2018 <.>
<br> 2.Nařízení uvedené v odstavci 1.se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy
v jejich ochranných pásmech <.>
<br> 3.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva
zemědělství <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Nepříznivé klimatické podmínky,zejména dlouhodobý srážkový deficit,přivodily oslabení
vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky.To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů (podkorního
hmyzu),které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu.Velká část území České
republiky byla navíc v průběhu měsíce srpna a října opakovaně zasažena silnými vichřicemi
<br>
<br>
<br> 66595/2017-MZE-16212 2
<br> (zejména 29.října 2017),jejichž následkem je další rozsáhlé kalamitní poškození lesních
porostů <.>
<br> K bodu 1 výroku:
Podle ustanovení § 32 odst.2 písm.a) lesního zákona může orgán státní správy lesů při
vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích nařídit vlastníkům lesa,mimo
jiné,zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu <.>
Nynější rozsah přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů a větrná kalamita jsou
mimořádnými okolnostmi,resp.nepředvídanými škodami ve smyslu ustanovení § 32 odst.2
lesního zákona <.>
Vzhledem k tomu,že se nynější kalamitní situace v lesích týká v různé míře prakticky celého
území České republiky,je orgánem státní správy lesů,věcně příslušným k nařízení opatření
Ministerstvo zemědělství,a to podle ustanovení § 49 odst.2 písm.a) lesního zákona <.>
<br> Pokud jde o rozsah zpracování těžeb nahodilých,ten je vymezen tak,že jde o nahodilé těžby
vzniklé ke dni,resp.do dne účinnosti tohoto opatření <.>
Termín ke zpracování tohoto rozsahu nahodilých těžeb se stanoví do 31.března 2018,tak <,>
aby byl stanovený rozsah nahodilých těžeb zpracován s dostatečným časovým předstihem
před tím,než nastane období,ve kterém lze předpokládat počátek vývinu nových generací
podkorního hmyzu <.>
Ostatní,zejména později (po účinnosti tohoto opatření) vzniklé nahodilé těžby budou všemi
vlastníky lesů i nadále plynule zpracovávány tak,jak to předpokládá ustanovení § 33 odst.1 <,>
věta prvá,lesního zákona,a ve lhůtách stanovených v § 4 odst.3 vyhlášky č.101/1996 Sb.<,>
ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zpracováním nahodilých těžeb se v rámci tohoto opatření rozumí nejen vytěžení hmyzími
škůdci napadených stromů,ale i stromů poškozených (polomů),vyvrácených apod <.>,a dále
provedení asanace v souladu s příslušnými právními předpisy.Smrkové dříví z větrných
kalamit (pouze vývraty,odříznuté od pařezu v závěru zimního období),pro hmyzí škůdce
(zejména kůrovce) atraktivní a XXXX dosud nenapadené,může být vlastníkem lesa využito
jako obranná opatření pro jarní rojení kůrovců v roce 2018 <.>
<br> Realizaci tohoto opatření v celém rozsahu je vlastník lesa povinen zabezpečit ve
stanoveném termínu buďto vlastními silami a prostředky,nebo smluvně zajištěnými
dodavatelskými kapacitami <.>
<br> K bodu 2 výroku:
Nařízení podle bodu 1 tohoto opatření se nevztahuje na lesy na území národních parků a
jejich ochranných pásem,které jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí <.>
<br> K bodu 3 výroku:
Opatření obecné povahy nabývá podle ustanovení § 173 odst.1 správního řádu účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou bylo dané opatření obecné
povahy oznámeno.Podle ustanovení § 25 odst.3 správního řádu je dnem vyvěšení den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu,který písemnost (zde: opatření obecné povahy)
doručuje,tedy Ministerstva zemědělství <.>
Ode dne vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství bude písemnost (zde: opatření
obecné povahy) zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br>
Vypořádání námitek:
<br> Podle ustanovení § 172 odst.5,věta prvá,správního řádu vlastníci nemovitostí,jejichž
práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo d...

Načteno

edesky.cz/d/1761866

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz