« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 obce Neratov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 obce Neratov [5,65 MB]

af) „,zm ZošgRDUBIQKY KRAJ Krajsky urad
<br> [G:/ŠSAČWO M Q/V/wa'f—O // HWŽÚ'ÍĚ qu/ ZPRÁVA
<br> QLZM
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> obce Neratov
<br> uč: 00580686
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 22.března 2017 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Neratov za rok 2016 ve smyslu ustanovení & 42„ 5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších,předpisů.a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obci ve znění pozdějších předpisů„ bylo zahájeno dne 3.1.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> ].Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 22.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu Š' X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXXX » starosta obce
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXXX - místostarostka obce Lenku Krištofíková -— účetní obce
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail:
<br> Ivanabednaríkova©pardubickykraj.cz _1 _
<br> Předmět přezkogmání;
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákbna <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje„ na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 22.3.2017 <.>
<br> A.Výsled k dílčích přezkoumání
<br> AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> AJI.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly ziištěnv chyby a nedostatky podle ustanovení fo" 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.„ které jsou uvedeny v členění podle ustanovení © 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příimů a výdaiú rozpočtu včetně peněžních operaci.týkajících se rozpočtových prostředků i - přezkoumán: Ano Ustanovení 8 2 odst.1 písm.b) finanční operace týkaiící se tvorby a použití peněžních fondů
<br> to
<br> - přezkoumán; Ano 3.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkaiící se sdružených prostředků
<br> v nakládan "ch na základě smlouv—** mezi dvěma nebo více územními celkv.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.el finanční operace týkaiící se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.tl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,email:
<br> Ivanabednarikova©pardubickykraj.cz „2 _
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcíl k jiným rozpočtúm.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných oraánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení S 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.a) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> 1).Ustanovení $ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem — přezkoumán: Ano
<br> 16,Ustanovení S 9 Kontrola nakládání s příspěvkem & se svěřeným majetkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
<br> C.I.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjiš...

Načteno

edesky.cz/d/1761854

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz