« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Návrh rozpočtu obce Neratov pro rok 2017 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Neratov pro rok 2017 [0,22 MB]

ROZPOČET OBCE NERATOV NA ROK 2017
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> OdPa XXX XXXXX XXXX XXXX poznámka
XXXX XXX z příjmů FO ze ZČ a FP XXX XXX,00 380 000,00
1112 XXX z př.FO OSVČ XX XXX,XX XX 000,00
1113 XXX z př.FO srážková dan XX XXX,XX 45 000,00
1121 XXX z příjmů PO XXX XXX,XX XXX XXX,00
1122 Daň z příjmů PO za obce 20 000,00 40 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 720 000,00 800 000,00
1340 Poplatek za likvidace KO 81 000,00 79 600,00
1341 Poplatek ze psů 2 300,00 2 300,00
1343 poplatek za už.veř.prostranství
1344 poplatek ze vstupného 7 000,00 8 000,00
1351 odvod z výtěžku loterií 7 000,00 8 000,00
1361 správní poplatky 1 000,00 1 000,00
1511 Daň z nemovitostí 350 000,00 250 000,00
4111 Neinv.prijaté transf.z všeob.pokl.s <.>
4112 Neinv.dotace ze SR 55 000,00 57 800,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00
4116 Neinv.transfery od krajů4146 FÚ Listopad,prosnec 2014
4222 Investiční přijaté od krajů
<br> Daně,poplatky,dotace 2 038 300,00 2 161 700,00
<br> 1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výr <.>
1032 Ostatní zemědělská činnost
<br> 3633 2119 ost.příjmy z vl.činností
<br> 3639 2119 ost.příjmy z vl.činnosti
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov <.>
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 5 800,00 7 000,00
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 2x parc.koup.500 000,00 500 000,00
1031 Pěstební činnost 505 800,00 507 000,00
<br> 3722 2112 příjmy z prodeje zboží
3722 Sběr a svoz kom.odpadu
<br> 3723 2111 Příjmy z poskytování sl.a výr <.>
3723 sběr a svoz ost.Odpadů
<br> odměna perníková popelnice
3725 2111 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.51 000,00 51 000,00
3725 Využívání a zneškodňování KO 51 000,00 51 000,00
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 300,00 500,00
6310 2142 príjmy z dividend 0,00
6310 Příjmy z fin.oparecí 300,00 500,00
<br> 6171 2324 přijaté nekap.přísp.a náhrady
6171 2324 příjmy z prodeje akcií
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 595 400,00 Kč 2 720 200,00 Kč
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
OdPa XXX XXXXX XXXX XXXX
<br> XXXX XXXX Ost.neinvest.transfery nazisk.org <.>
1029 Ost.zál.reg.zeměd.produkce
<br> 1031 5169 Nákup ostatních služeb
1031 Pěstební činnost
<br> 2212 5021 ost.osobní výdaje
2212 5139 Nákup materiálu j.n <.>
2212 5169 Nákup ost.Služeb,projekt cesta Dědek 40 000,00 Kč 356 000,00 cesta u Dědka
2212 5171 Opravy a udržování - rezerva 180 000,00 Kč 100 000,00 zatrubnění příkopu
2212 6121 Budovy,haly,stavby <,>
2212 Silnice 220 000,00 Kč 456 000,00
<br> 2321 5166 Konz <.>,poradenské a právní služby
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
<br> 3113 5192 speciální základní školy 8 200,00 Kč 8 200,00 Rudzinská T <.>
3113 5321 Neinv.dotace obcím
3113 Základní školy 8 200,00 Kč 8 200,00
<br> 3314 5021 Ost.osobní výdaje 18 000,00 Kč 18 000,00
3314 5136 Knihy,uč.pom <.>,tisk
3314 5139 Nákup mat.j.n <.>
3314 5169 Ostatní služby
3314 Činnosti knihovnické 18 000,00 Kč 18 000,00
<br> 3429 5222 přísp.obč.sdruž.zajmova činnost
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
<br> 3341 5169 Nakup ost.služeb 5 000,00 Kč 5 000,00
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00
<br> 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00
3399 5139 Nákup materiálu j.n.18 000,00 Kč 27 000,00
3399 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00
3399 5194 Věcné dary 10 000,00 Kč 10 000,00
3399 5169 Nákup ost.služeb 20 000,00 Kč 20 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury 53 000,00 Kč 67 000,00
<br> 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 Kč 2 000,00
3631 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 Kč 5 000,00
3631 5154 elektrická energie 15 000,00 Kč 20 000,00
3631 5171 oprava veřejného rozhlasu 8 000,00 Kč 10 000,00
3631 5171 oprava veřejného osvětlení
3631 Veřejné osvětlení a rozhlasu 35 000,00 Kč 37 000,00
<br> 3633 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 1 000,00 Kč 1 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1 000,00 Kč 1 000,00
<br> 3635 5169 Ostatní služby,SURPMO,II.změna UP 50 000,00 Kč 130 000,00
3635 6112 Ocenitelná práva 92 000,00 projekt vodovodchaty
3635 6119 Ostatní nákupy dl.nehm.maj.a koupaliště
3635 Územní plánování 50 000,00 Kč 222 000,00
3639 5137 Dětské hřiště Neratov + Novinsko 40 000,00 Kč 150 000,00 prvky,oplocení
3639 5021 Ostatní osobní výdaje
3639 5137 Drobný hm.dl.majetek nad 3.tis.20 000,00 Kč 20 000,00 XXXXXX na kola,lavičky
XXXX XXXX nákup materiálu do 3 tis.10 000,00 Kč 10 000,00 odp.koše
3639 5169 nákup ost.služeb+vytýčení parcel 170 000,00 Kč 60 000,00 koupaliště
<br> 3639 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč
3639 5173 cestovné
3639 5321 Neinvest.transfery obcím
3639 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.úz.úrov.2 000,00 Kč 10 000,00 MAS,mikroreg <.>
3639 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 10 000,00 Kč 2 000,00
3639 6121 Budovy,stavby,haly 500 000,00 Kč 500 000,00
3639 6130 cesta Novinsko a Dědek - výkup poz.200 000,00 Kč 150 000,00
3639 6122 VO chaty 200 000,00 Kč 80 000,00
<br>
<br> 3639 Komunální sl.a územní rozvoj 1 162 000,00 Kč 982 000,00
<br> Celkem výdaje 1.část 1 552 200,00 Kč 1 796 200,00 Kč
<br>
<br> ROZPOČET OBCE NERATOV PRO ROK 2017
<br> II.Rozpočtové výdaje
OdPa XXX XXXXX XXXX XXXX
<br> XXXX ...

Načteno

edesky.cz/d/1761846

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz