« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 3. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 3. 2018

ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 27.března 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomni: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX (příchod v XX:XX hod.) Hosté: ing.XXXXX XXXXX — vedoucí SPU Náchod,občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> [) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Státní pozemkový úřad ČR - komplexní pozemkové úpravy
<br> 5) Návrh rozpočtu obce Rožnov na rok 2018
<br> 6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rožnov na roky 2019 — 2021
<br> 7) Žádost o poskytnutí dotace na činnost SDH Rožnov
<br> 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene & smlouva o právu provést stavbu č.IV-12—2016276/VBIOB s ČEZ Distribuce a.s <.>
<br> 9) Dodatek č.2 ke smlouvě č.12130761 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
<br> 10) Opravy chodníků a zpevněných ploch v Neznášově — výběrové řízení na dodavatele stavby 11) Různé
<br> 12) Diskuze
<br> 13) Návrh usnesení
<br> 14) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 17:30 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s programem schůze a navrhl program doplnit o další bod — projednání souhlasného prohlášení s Povodím Labe o narovnání vlastnictvi pozemků pod korytem vodního toku Jordán.Navržený
<br> program byl schválen.Hlasování: pro 6,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> 2.Zapisovatelem schůze byla jmenována p.Pištová,jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Vanžůra a p.Mervart.Do návrhové komise byli navrženi Bc.XXXXX a p.Pácalt.Hlasováni: pro X <,>
<br> proti 0.zdržel se O <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen & zveřejněn na úředních deskách obce.Žádost o dotaci z prostředků KHK zprogramu Obnova venkova,na opravy chodníků a zpevněných ploch v Neznášově byla podána prostřednictvím DSO Hustířanka.O zadání projektové dokumentace na rekonstrukci střechy sokolovny bude jednáno v bodu Různé <.>
<br> 4.Starosta obce na jednání zastupitelstva pozval Ing.Pavla Katku,vedoucího náchodské pobočky Státního pozemkového úřadu ČR.Důvodem pozvání je získání aktuálních informací ohledně možnosti realizace komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na katastrech obce Rožnov.Ing.Kafka provedl vysvětlení principu a účelu KPU,slovní výklad doplnil videoprojekcí příkladů zjiž dokončených pozemkových úprav.Při KPÚ se funkčně uspořádávají pozemky (sceluji se nebo se dělí),zabezpečuje se jimi přístupnost kjednotlivým pozemkům a vyrovnávají se hranice pozemků tak,aby se vytvořili optimální podmínky pro hospodaření.V těchto souvislostech některé původní pozemky zanikají a vznikají nové,ke kterým se přiřazují nová vlastnická práva.Je možné provést i jednoduché pozemkové úpravy,např.pro zpřístupnění pozemků <.>
<br> Pozemkové úpravy jsou prováděny ve veřejném zájmu a jsou financovány zveřejných zdrojů.K zahájení pozemkových úprav je nutný souhlas vlastníků,kteří vlastní v součtu více než 50 % z celkové rozlohy zemědělské půdy na řešených katastrálních územích.Vlastní realizace KPÚ trvá přibližně 3 roky.V případě,že obec požádá pozemkový úřad 0 KPÚ co nejdříve,je ještě reálná možnost zahájit KPU v příštím roce <.>
<br> Pan Mervart navrhl,aby se o KPÚ požádalo co nejdříve.Zemědělské družstvo Agro Rožnov,jako vlastník zemědělské půdy,by též podpořilo zájem o provedení pozemkových úprav.Koslovení dalších vlastníků zemědělské půdy nabízí Agro spolupráci.Po diskuzi ktomuto tématu bylo hlasováno o podání žádosti o provedení KPÚ v k.ú.Rožnov a v k.ú.Neznášov.Hlasováni: pro 7,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> Podání žádosti o provedení KPÚ na Státní pozemkový úřad ČR - pracoviště Náchod,pro katastrální území Rožnov a Neznášov,bylo schváleno <.>
<br> 5.Návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl sestaven jako přebytkový a byl zveřejněn v závazných ukazatelích na úředních deskách obce dne 9.3.2018.Na dnešním zasedání zastupitelstva obce starosta závazné ukazatelé podrobně popsal i s návrhem na rozdělení do jednotlivých položek.Dodatečně byly provedeny ještě drobné úpravy.Ke schválení byly předloženy příjmy ve výši 6.310.281,- Kč,výdaje ve výši 5.929.825,- Kč a financování ve výši 380.456,— Kč (splátka půjčky).Jako závazné ukazatele rozpočtu budou stanoveny finanční objemy jednotlivých paragrafů.O návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo hlasováno.Hlasování: pro 7,proti 0.zdržel se O.Schválený rozpočet obce na rok 2018 bude uveřejněn na úředních deskách obce <.>
<br> 6.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rožnov na roky 2019 až 2021 byl zveřejněn na úředních deskách obce dne 9.3.2018.Příjmy v uvedených letech jsou uvažovány ve výši každoročních příjmů,vyšší výdaje jsou uvažovány v roce 2019,kdy obec čeká investice do nového veřejného osvětlení.V každém roce je též zohledněna splátka půjčky.O tomto návrhu bylo hlasováno.Hlasování: pro 7.proti 0.zdrže...

Načteno

edesky.cz/d/1745787

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz