« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Veř.vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř.vyhláška - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ „ Odbor výstavby,nám.Ceskoslovenské armády 16,Jaroměř,PSC 551 01
<br> sms.zn.: VÝST-3 17201 8-Va-9 ČJ.: PDMUJA 1042832018 OPRAVNÝ-JNA XXXX XXXXXXXXX,referent ÚŘEDNÍ OSOBA: odboru výstavby
<br> TEL.: 491 847 255 E-MAÍLi vagnerovafgšj aromer-josefov.cz DATUM: 10.04.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,VÝZVA ÚČASTNÍKÚM
<br> XXXXX XXXXX,Jiráskova č.p.XXX,Pražské Předměstí,551 01 Jaroměř ],XXXXXX XXXXXXX,Jiráskova č.p.XXX,Pražské Předměstí,551 01 Jaroměř 1
<br> (dále také "žadatelé" nebo „stavebníci“) dne 27.12.2017 podali žádost o vydání společného souhlasu územního souhlasu spolu se žádostí O ohlášení povolení stavby.Stavební úřad dne 20.02.2018 Usnesením č.10/2018,pod č.j.PDMUJA 59277'2018 rozhodl o provedení společného územního a stavebního řízení.Právní mocí usnesení bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) <,>
<br> samostatně stojícího rodinného domu spolu se souborem doplňujících staveb vodovodní přípojky,dešťové kanalizace včetně akumulační jímky a vsakovacího objektu,splaškové kanalizační přípojky,odběrného elektrického zařízení,zpevněných ploch na pozemcích parc.č.72/18 v druhu pozemku zahrada v katastrálním území Neznášov a parc.č.712 v druhu pozemku zahrada v katastrálním území Rožnov <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dálejen „společné řízení“).Rozsah stavby:
<br> - Jedná se o samostatně stojící rodinný dům,nepodsklepený,s dvěma nadzemními podlažími,obdélníkového půdorysu o rozměrech 9,63 x 8,15 m,zastřešen sedlovou střešní konstrukcí o sklonu 37 stupňů,5 hřebenem ve výšce 6,70 m,okapové hrana ve výšce 3,00 m.Podlaha ].NP je navržena 0,25 rn nad okohtlm upraveným terénem.Rodinný dům je navržen od severní hranice sousedního pozemku parc.č.7/2 k.ú.Rožnov od nejužšího místa ve vzdálenosti 27,00 m,od severozápadní hranice sousedního pozemku parc.č.225 k.ú.Nemášov ve vzdálenosti 8,37 m a od severovýchodní hranice sousedního pozemku parc.č.6 k.ú.Rožnov ve vzdálenosti 4,66 m <.>
<br> - Základové pasy budou provedeny přímo do vyhloubených rýh z betonu (116/20 X0.Ztracené bednění bude ztuženo betonářskou ocelí svisle o prům.10 mm,které bude vedena z pasu až do desky,spojit s výztuží desky.Vodorovně do každé řady bednění bude R12.Výztuž bude vzájemně provázána.Základový pas bude vyztužen 4 profily R14 (400/300 (a třmínky E6 po 30 cm.Základová deska tl.150 mm bude provedena na zhutnělém násypu (po 15-ti cm vrstvách na E def 20 MPa) z betonu C 20/25 XCl a vyztužena kari sítí 5 oky ISO/15018 při spodku a při vršku 150/150/6 <.>
<br> - První řada obvodového nosného zdiva bude provedena z tvárnic Ytong P2-500,tl.250 mm.Další řádky obvodového nosného zdiva budou provedeny z tvárnic Ytong P2-400,tl.300 mm.Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P2-400,tl.300 mm.Nosné zdivo (na vnějším,vnitřním zdivu) bude ztuženo v úrovni stropu železobetonovým ztužujícim věncem.Věnec bude proveden z betonu C 20/25fXCl a vyztužen 4 profily R12 v rozích a třmínky EG po 200 mm.Ve věncích,nad otvory většími než 1 to,budou třmínky zhuštěny na 150 mm.Další věnec bude proveden pod pozednicemi.Věnec bude proveden z betonu C 20/25/XC1 a vyztužen 4 profily R12 v rozích a
<br> třmínky EG po 250 mm.Ve věncích nad otvory většími než 1 m,budou třmínky zhuštěny na 150 mm <.>
<br> Č.j.PDMUJA 104282018 str.2
<br> - Překlady nad otvory Ytong a ocelové válcované ! nosníky,dOplněné tepelnou izolací.Stropní konstrukci nad přízemím budou tvořit ocelové válcované nosníky [,svářené kolmo na sebe <.>
<br> - Zastřešení bude provedeno dřevěným sedlovým krovem o sklonu 37 stupňů.Pozednice budou
<br> kotveny do věnce.V půdním prostoru budou středové vaznice podepřeny ocelovým sloupkem.Spoje budou tradiční tesařské + svorníky <.>
<br> - Odstavné zpevněné plochy jsou navrženy na pozemku parc.č.72/ 18 k.ú.Neznášov,o půdorysné velikosti 5,715 ): 10,000 m,odstavná zpevněná plocha bude umístěna ve vzdálenosti 1,80 rn od hranice sousedního pozemku parc.č.225.Plocha bude o půdorysné ploše 85,65 m2 ze zámkové dlažby <.>
<br> - Elektrická energie bude zajištěna napojením na stávající elektrickou přípojku,ukončenou pojistkovým pilířem s elektroměrovým pilířem na pozemku parc.č.72/18 k.ú.Neznášov umístěn ve vzdálenosti 1,80 m od hranice sousedního pozemku parc.č.225 k.ú.Neznášov.Z elektroměrového rozvaděče bude veden zemní kabel CYKY 14x10 (měřený rozvod) do rodinného domu,kde bude ukončen v zádveři.Dále je veden po pozemku parc.č.72/ 18 k severovýchodnímu rohu rodinného domu kabely CYKY J 4x10 v délce 17,50 m.V zemní rýze bude spolu s kabelem CYKY J4x10
<br> položen kabel CYKY 3xl,5 pro ovládání sazby HDO (bude proveden rozvod k brance pro světla,bránu a zvonek) <.>
<br> - Vodovodní přípojka je vedena po pozemku parc.č.72/18,s napojením ze stávajícího vodovodního řadu na pozemku parc.č.614/1 k.ú.Rožnov a stávající přípojkou ukončenou na pozemku parc.č.7/2 k.ú.Rožnov.Dále bude pokračovat přípojka po pozemku parc.č.72/18,bud...

Načteno

edesky.cz/d/1729600

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz