« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy[1].pdf [0,20 MB]

Městský úřad Vítkov
Odbor služeb
<br> náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br>
<br> Kontaktní údaje: Město Vítkov: IČ: 00300870
www.vitkov.info podatelna@vitkov.info
Tel.: 556 312 200 Fax: 556 312 255
<br> Bankovní spojení:
KB Opava,exp.Vítkov
č.ú.: 19-1323821/0100
<br> Úřední hodiny:
Po,St 8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
<br>
<br> MUVIX00L0DFH
<br> *MUVIX00L0DFH*
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> ČJ: MUVI 9167/2018
<br> SP.ZNAČKA: os/571/2018/Gr
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXX
<br> TEL.: XXXXXXXXX
<br> FAX:
<br> E-MAIL: grigier@vitkov.info
<br> DATUM: 04.04.2018
<br> Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- dopravní omezení na silnicích
<br> č.II/442 (Svatoňovice - Heřmánky),č.III/4428 (Wolkerova ve Vítkově),č.III/4621
(Vítkov - Nové Těchanovice),č.II/443 (Staré Těchanovice - Svatoňovice),č.III/4426
(Nové Těchanovice - Čermná ve Sl.),č.III/4429 (Vítkov - Klokočov),č.III/4623
(Heřmánky – Kamenka - Vítkov),místní komunikaci Lidická ve Vítkově,místní
komunikaci Úvozní ve Vítkově a parkoviště na nám.Jana Zajíce ve Vítkově
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb vykonávající podle ustanovení § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124,odstavce 6,zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),v y d á v á jako věcně a funkčně příslušný správní úřad na žádost společnosti STRABAG a.s.odštěpný
závod Ostrava,oblast východ,provozní jednotka Opava,Krnovská 136,747 07 Opava a společnost LXM
GROUP a.s.Malostranská 579,742 42 Šenov u Nového Jičína podle ustanovení § 77 odstavce 1 písmena c) <,>
zákona o silničním provozu ve věci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,toto stanovení :
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb,po předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje,Dopravního inspektorátu,Hrnčířská 17,746 25 Opava č.j.KRPT-
68050-1/ČJ-2018-070606-PV ze dne 19.března 2018 a č.j.KRPT-52941-1/ČJ-2017-070406 ze dne 21.03.2018
v případě žádosti společnosti STRABAG a.s <.>,odštěpný závod OSTRAVA,oblast východ,provozní jednotka
Opava,Krnovská 136,747 07 Opava ze dne 07.02.2018 a č.j.KRPT-53829-1/ČJ-2018-070606-PV ze dne
05.03.2018 v případě žádosti společnosti LXM GROUP a.s.Malostranská 579,742 42 Šenov u Nového Jičína
vyhovuje uvedených žádostem a tímto
<br> s t a n o v í
podle § 77 odstavce 1 písmena c),zákona o silničním provozu žadatelům společnosti STRABAG a.s <.>,odštěpný
závod OSTRAVA,oblast východ,provozní jednotka Opava,Krnovská 136,747 07 Opava a společnosti LXM
GROUP a.s.Malostranská 579,742 42 Šenov u Nového Jičína p ř e ch o d n o u úpravu provozu na pozemní
komunikaci silnici č.II/442 (Svatoňovice - Heřmánky),č.III/4428 (Wolkerova ve Vítkově),č.III/4621 (Vítkov –
Nové Těchanovice),č.II/443(Staré Těchanovice - Svatoňovice),č.III/4426 (Nové Těchanovice -Čermná ve Sl.) <,>
č.III/4429 (Vítkov - Klokočov),č.III/4623 (Heřmánky – Kamenka - Vítkov),místní komunikaci Lidická ve
Vítkově,místní komunikaci Úvozní ve Vítkově a náměstí Jana Zajice ve Vítkově spočívající v umístění
přechodného dopravního zařízení a dopravní značení následovně :
<br>
DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> Strana 2 (celkem 3)
<br>
<br>
<br>
<br>
V souvislosti se stavbou „Vítkov,ul.Budišovská,Oderská – výměna vodovodu“
1.Silnice č.II/442 Budišovská od zálivu autobusové zastávky po křižovatku s Oderskou ul <.>
v termínu od 12.04.do 31.05.2018 podle výkresu č.1; 1.1; 3; 3.1; 3.2; 3.3 (viz.příloha tohoto stanovení) <.>
2.Místní komunikace Lidická v místě křížení se silnicí č.II/442 Oderská v termínu od 23.04.do 31.05.2018
podle výkresu č.4; 4.1 (viz.příloha tohoto stanovení) <.>
3.Místní komunikace Úvozní v místě křížení se silnicí č.II/442 Oderská v termínu od 01.04.do 25.05.2018 <,>
vždy v době nezbytně nutné při podélných výkopech ve vozovce Oderská podle výkresu č.5 (viz.příloha
tohoto stanovení) <.>
<br> V souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice II/442 Vítkov-průtah“
4.Silnice č.II/442 Oderská od místa křížení se silnici č.III/4429 Švermova po konec obce v termínu od 27.07 <.>
do 14.08.2018 podle přílohy č.7 situace 1-9 (viz.příloha tohoto stanovení) <.>
5.Silnice č.II/442 Budišovská od železničního přejezdu po místo křížení s Oderskou ul.v termínu od 15.08 <.>
do 16.08.2018 podle přílohy č.8 situace 1-6 (viz.příloha tohoto stanovení) <.>
6.Silnice č.II/442 Budišovská od železničního přejezdu po vjezd k autodopravcům v termínu od 17.08.do 22.08 <.>
2018 podle přílohy č.9 situace 1-6 (viz.příloha tohoto stanovení) <.>
7.Silnice č.II/442 Budišovská od vjezdu k autodopravcům po místo křížení s Oderskou ul.v termínu od 23.08 do
30.08.2018 podle přílohy č.10 situace 1-6 a detailu parkoviště (viz.příloha tohoto stanovení) <.>
8.Silnice č.II/442 Oderská v místě křížení s Budišovskou ul.v termínu 16.08.2018 podle přílohy č.11 (viz <.>
příloha tohoto stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/1680065

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz