« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 3. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 3. 2018

USNESENÍ
<br> přijatá zastupitelstvem obce Rožnov na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 27.března 2018
<br> A) Zastupitelstvo obce schvaluje :
<br> Lia-!N—
<br> 74
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> program jednání zasedání dle předloženého návrhu
<br> volbu návrhové komise : Bc.Pišta,p.Pácalt
<br> volbu ověřovatelů zápisu : p.Vanžůra,p.Mervart
<br> podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav na Státní pozemkový úřad ČR - pracoviště Náchod,pro katastrální území Rožnov 3 Neznášov
<br> rozpočet na rok 2018 jako přebytkový,příjmy ve výši 6 310 281,- Kč,výdaje ve výši 5 929 825,— Kč a financování vyrovnání přebytkového rozpočtu 380 456,— Kč.Jako závazné ukazatele rozpočtu jsou stanoveny finanční objemy jednotlivých paragrafů <.>
<br> střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021
<br> smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IV- 12-2016276/VB/03 5 ČEZ Distribuce a.s.a pověřuje starostu podpisem smlouvy
<br> poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000,- Kč na celoroční činnost příjemci,Sboru dobrovolných hasičů Rožnov,se sídlem Rožnov 72,551 01 Jaroměř,IČ 48623466 a schvaluje uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem,dle vzorové smlouvy,kterou zastupitelstvo současně schvaluje na této schůzi
<br> dodatek č.2 ke smlouvě č.12130761 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřuje starostu podpisem dodatku
<br> vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Opravy chodníků a zpevněných ploch v Neznášově“.Podklady pro vypracování cenových nabídek budou zaslány minimálně 3 firmám.Současně bylo schváleno složení hodnotící komise ve složení : pp.Procházka,Andrejs,Pohl & náhradníci v pořadí : pp.Vanžůra,Pišta,Pácalt <.>
<br> souhlasné prohlášeni č.D994180090,mezi obcí Rožnov a Povodím Labe,státní podnik,o majetkoprávním narovnání pozemků koryta vodního toku Jordán,p.č.676/1,676/4,676/7 a 676/8 v k.ú.a obci Rožnov,dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.153 - 270/2015 ze dne 18.2.2016,který zhotovil Ing.XXXXXX XXXXXX,Hradec Králové
<br> zadání vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy na sokolovně firmě Ateliér J ezbera s.r.o <.>,Hradec Králové,na základě předložené nabídky
<br> B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
<br>.—
<br> kontrolu dříve přijatých usnesení
<br> 2.informace o komplexních pozemkových úpravách 3.informaci o plánované investici ČEZu Distribuce na rekonstrukci rozvodů NN v Neznášově v roce 2021 4.informaci o stavu projektu na nové veřejné osvětlení v Rožnově Hlasování () přijatých usneseních : pro 7 členů,proti 0 členů,zdržel se 0 členů Návrhová komise : Bc.XXX XXXXX
<br> p.XXXXX XXXXXX
<br> Zbyněk Procházka,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/1651907

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz