« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení meto

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

    Stáhnout [ZIP archív, 1.62MB]

P��loha �.1 ��dost o p�ijet� do slu�ebn�ho pom�ru.docx
Příloha č.1
<br>
<br> Žádost
<br> o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodiky |_|
o zařazení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodiky[footnoteRef:1] [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br>
|_|
<br>
<br>
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
<br> Státní tajemnice
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj
<br> Staroměstské náměstí 6
<br> 110 15 Praha 1
<br>
<br>
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
<br>
<br> Datum narození
<br>
<br>
<br> Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br>
<br>
Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
<br>
<br> Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br>
<br>
E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.Obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů se vztahuje pouze na občany ČR.]
<br>
Rodné příjmení
<br>
<br>
<br> Rodné číslo
<br>
<br>
<br> Pohlaví
<br>
<br>
<br> Stát narození
<br>
<br>
<br> Okres narození
<br>
<br>
<br> Obec narození
<br>
<br>
<br>
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:5] a |_| [5: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br>
<br>
zařazení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodiky
<br> |_|
<br> ve služebním úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj |_|
<br> v oddělení: Oddělení metodiky |_|
<br> v odboru: Odbor práva veřejných zakázek |_|
<br>
<br>
<br> Čestné prohlášení[footnoteRef:6] [6: S výjimkou prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti zaškrtněte jednotlivě u každého předpokladu a doplňte podle vysvětlivek,pokud k žádosti nebudete splnění uvedeného předpokladu dokládat listinou.Tu je však třeba doložit následně nejpozději před konáním pohovoru.]
<br>
<br>
Pro účely výběrového řízení v souladu s § 25 odst.1 písm.c) a § 26 odst.1 zákona o státní službě v návaznosti na povinnost doložit splnění předpokladu plné svéprávnosti prohlašuji,že jsem podle § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,plně svéprávný/á,resp.že má svéprávnost nebyla soudem omezena <.>
<br> Pro účely výběrového řízení v souladu s v § 25 odst.1 písm.f) a § 26 odst.3 zákona o státní službě v návaznosti na povinnost doložit splnění předpokladu potřebné zdravotní způsobilosti na základě znalosti svého zdravotního stavu dále prohlašuji,že mám potřebnou zdravotní způsobilost k výkonu služby na předmětném služebním místě <.>
<br> Pro účely výběrového řízení v souladu s § 26 odst.2 v návaznosti na povinnost doložit splnění předpokladů uvedených v § 25 odst.1 písm.a) a e) zákona o státní službě také prohlašuji,že
<br> |_| jsem státním občanem[footnoteRef:7] _________________________________________________________,[7: Doplňte „České republiky“,jste-li občanem České republiky,nebo celý název jiného členského státu Evropské unie nebo celý název státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko,Lichtenštejnsko,Island),jehož jste občanem.Pokud je v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedeno,že byl podle § 25 odst.4 zákona o státní službě na služební místo stanoven požadavek státního občanství České republiky,bude žádost osoby,která není státním občanem České republiky,vyřazena.]
<br>
|_| jsem dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro předmětné služební místo,a to vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu <,>
<br> neboť jsem úspěšně absolvoval/a studijní program v oboru
<br> _______________________________________________________________________________[footnoteRef:8] [8: Doplňte obor.]
<br>
na _____________________________________________________________________________[footnoteRef:9].[9: Doplňte název školy.]
<br>
Poučení: výše uvedená čestná prohlášení o státním občanství a o dosaženém vzdělání nahrazují listiny prokazující splnění předpokladů uvedených § 25 odst.1 písm.a) a e) zákona o státní službě pouze při podání žádosti a žadatel je povinen listiny prokazující splnění těchto předpokladů (v originále nebo úředně ověřené kopii) doložit následně nejpozději před konáním poho...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz