« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodika/-čky v oblast

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

    Stáhnout [ZIP archív, 1.47MB]

P��loha �.1 ��dost o p�ijet� do slu�ebn�ho pom�ru.pdf
<br>
Příloha č.1
<br>
1
<br>
<br>
<br>
<br>
Žádost
<br>
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo vrchního ministerského rady –
<br>
metodika/-čky v oblasti programového financování
<br>
<br>
<br> o zařazení na služební místo vrchního ministerského rady - metodika/-čky v oblasti
<br>
programového financování 1
<br>
<br>
<br> Označení a adresa služebního
<br>
orgánu,kterému je žádost
<br>
adresována
<br>
Státní tajemnice
<br>
Ministerstvo pro místní rozvoj
<br>
Staroměstské náměstí 6
<br>
110 15 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
<br>
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu2 ve
<br>
tvaru obec,část obce,ulice,číslo
<br>
popisné,PSČ,stát
<br>
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je
<br>
odlišná od adresy místa trvalého
<br>
pobytu
<br>
<br>
<br> Telefonní číslo3
<br>
E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4
<br>
Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> 1 Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste
<br>
ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte
„Žádost o zařazení na služební místo“ <.>
<br>
2 Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
3 Nepovinný údaj <.>
4 Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence
<br>
Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán
vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
2
<br>
<br>
<br> Specifikace žádosti
<br>
Žádám o přijetí do služebního poměru5 a
<br>
<br>
<br> zařazení na služební místo ministerského rady - metodika/-čky v oblasti programového
<br>
financování
<br>
<br>
<br> ve služebním úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj
<br>
v odboru rozpočtu
<br>
v oddělení financování programů
<br>
Čestné prohlášení6
<br>
Pro účely výběrového řízení v souladu s § 25 odst.1 písm.c) a § 26 odst.1 zákona o státní službě
<br>
v návaznosti na povinnost doložit splnění předpokladu plné svéprávnosti prohlašuji,že jsem podle
<br>
§ 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,plně svéprávný/á,resp.že má svéprávnost
<br>
nebyla soudem omezena <.>
<br>
Pro účely výběrového řízení v souladu s v § 25 odst.1 písm.f) a § 26 odst.3 zákona o státní službě
<br>
v návaznosti na povinnost doložit splnění předpokladu potřebné zdravotní způsobilosti na základě
<br>
znalosti svého zdravotního stavu dále prohlašuji,že mám potřebnou zdravotní způsobilost k výkonu
<br>
služby na předmětném služebním místě <.>
<br>
Pro účely výběrového řízení v souladu s § 26 odst.2 v návaznosti na povinnost doložit splnění
<br>
předpokladů uvedených v § 25 odst.1 písm.a) a e) zákona o státní službě také prohlašuji,že
<br>
jsem státním občanem7 _________________________________________________________ <,>
<br>
jsem dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro předmětné služební místo,a to
<br>
vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu <,>
<br>
neboť jsem úspěšně absolvoval/a studijní program v oboru
<br>
_______________________________________________________________________________8
<br>
na _____________________________________________________________________________9 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě <.>
6 S výjimkou prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti zaškrtněte jednotlivě u každého
<br>
předpokladu a doplňte podle vysvětlivek,pokud k žádosti nebudete splnění uvedeného předpokladu
dokládat listinou.Tu je však třeba doložit následně nejpozději před konáním pohovoru <.>
<br>
7 Doplňte „České republiky“,jste-li občanem České republiky,nebo celý název jiného členského státu
Evropské unie nebo celý název státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru (Norsko,Lichtenštejnsko,Island),jehož jste občanem.Pokud je v oznámení o vyhlášení
výběrového řízení uvedeno,že byl podle § 25 odst.4 zákona o státní službě na služební místo
stanoven požadavek státního občanství České republiky,bude žádost osoby,která není státním
občanem České republiky,vyřazena <.>
<br>
8 Doplňte obor <.>
9 Doplňte název školy <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
3
<br>
<br>
<br> Poučení: výše uvedená čestná prohlášení o státním občanství a o dosaženém vzdělání nahrazují
<br>
listiny prokazující splnění předpokladů uvedených § 25 odst.1 písm.a) a e) zákona o státní službě
<br>
pouze při podání žádosti a žadatel je povinen listiny prokazující splnění těchto předpokladů
<br>
(v originále nebo úředně ověřené kopii) doložit následně nejpozději před kon...

Načteno

edesky.cz/d/1460322


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz