« Najít podobné dokumenty

Obec Rožnov - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.2.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rožnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 5.2.2018

ZÁPIS
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rožnov,které se konalo dne 5.února 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Přítomní: Procházka Zbyněk,XXXXXXX XXXXXX,lng.XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,Bc.XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX Hosté: občané dle prezenční listiny
<br> Program schůze:
<br> 1) Zahájení schůze,schválení programu schůze
<br> 2) Jmenování zapisovatele,schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze
<br> 4) Opravy chodníků a okolních zpevněných ploch v Neznášově — žádost o dotaci 5) Různé
<br> 6) Diskuze
<br> 7) Návrh usnesení
<br> 8) Závěr
<br> 1.Schůzi zahájil v 18:00 hodin starosta obce p.Zbyněk Procházka.Seznámil přítomné s programem schůze.Hlasování: pro 7.proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> 2.Zapisovatelem dnešní schůze byla jmenována p.Pištová,jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing.Pohl a p.Vanžůra.Do návrhové komise byli navrženi Ing.Andrejs a p.Mervart.Hlasování: pro 7.proti 0.zdržel se O <.>
<br> 3.Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze.Zápis byl vypracován,řádně ověřen a zveřejněn na úředních deskách obce <.>
<br> 4.Starosta obce informoval přítomné o připravené Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje,kterou má obec Rožnov možnost podat společně s ostatními obcemi prostřednictvím DSO Mikroregionu Hustířanka.Jedná se 0 Program obnovy venkova na komplexní úpravu veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení,opravu a údržbu místní technické a dopravní infrastruktury.Maximální podíl dotace lze získat až 50 % uznatelných nákladů.Starosta přítomné seznámil s připravenými podklady k žádosti.Záměrem je oprava chodníků a zpevněných ploch vNeznášově.Konkrétně se jedná o opravu cca 100 bm asfaltového chodníku od bytovky k autobusové zastávce,opravu cca 50 bm chodníku od autobusové zastávky podél místní komunikace směrem do Neznášova a opravu a úpravu ploch od křižovatky u autobusové zastávky podél místní komunikace směrem do Neznášova (po pravé straně).Zde se jedná hlavně o vyřešení odvodnění komunikace.Starosta podrobně vysvětlil o jaký rozsah oprav a úprav se na uvedených úsecích jedná.Po diskuzi byl plánovaný rozsah a způsob oprav schválen.Současně bylo i schváleno podání žádosti o dotaci.Hlasování: pro 7.proti 0.zdržel se 0 <.>
<br> 5.Různé
<br> - byl projednán záměr obce smluvně zřídit právo stavby na obecních pozemcích parc.č.103/1,103/5,121/10,121/11,646/1,646/2,a 627 v k.ú.Rožnov,obci Rožnov.Důvodem je provedení stavby zařízení distribuční soustavy — instalace nového podzemního kabelu NN.Hlasování: pro 7,proti 0,zdržel se O.Záměr bude zveřejněn na úředních deskách obce <.>
<br> - v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2018 seznámil starosta přítomné s některými připravovanými opravami,které budou zahrnuty do návrhu rozpočtu.Jedná se například o zpracování projektu na výměnu střešní krytiny na sokolovně,výměnu oken u budovy obecního úřadu a opravu bývalé „hasíčámy“ vNeznášově.Do dalšího zasedání zastupitelstva mohou podávat podněty i ostatní zastupitelé <.>
<br> - dne 7.2.2018 se uskuteční schůzka s firmou JAN-PRO s.r.o.Hořice na téma dořešení projektu pro akci „Osvětlení chodníků a komunikací v obci Rožnov“,konkrétně k dořešení vedení kabelových tras,které je třeba koordinovat s projektem ČEZ Distribuce.Problém je hlavně u rozvodů vedoucích po tzv.„Malé straně“,kde bude patrně nezbytné kabely uložit do kraje asfaltové místní komunikace <.>
<br> - starosta podal informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 — nebyly zjištěny závady a nedostatky
<br> - dále starosta informoval o opětovném zaslání urgenčního dopisu řediteli Správy silnic Královéhradeckého kraje s žádostí o dokončení oprav 2 úseků krajských komunikaci 3.třídy v obci Rožnov,a to úseku na konci obce Rožnov — vedoucí na Velichovky a úseku na konci obce Rožnov vedoucí na Semonice
<br> 6.Diskuze Do diskuze se nikdo nepřihlásil <.>
<br> 7.Návrh na usnesení přednesl ing.Andrejs.Hlasováni: pro 7.proti 0.zdržel se 0 <.>
<br> 8.Závěr Starosta poděkoval všem přítomným za účast.Veřejné zasedání bylo ukončeno v 18:40 hodin <.>
<br> Zapsala: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Starosta: Procházka Zbyněk
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/1380188

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rožnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz