« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška 03/2016 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 3_2016_místní _poplatek.pdf [0,28 MB]

1
<br> OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> Obecně závazná vyhláška č.3/2016
<br> o místním poplatku
<br> ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY <,>
<br> TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
<br> ODPADŮ
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 29.11 2016 usnesením
<br> č.18/2 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> (1) Obec Čermná ve Slezsku touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí
<br> 2
:
<br>
<br> a) fyzická osoba <,>
<br> 1.která má v obci trvalý pobyt;
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
<br> dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt
<br> nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve
<br>
1
§ 14 odst.3 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> místních poplatcích“)
2
§ 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 2
<br> výši poplatku dle čl.4.odst.2) této vyhlášky; má-li ke stavbě určené
<br> k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob <,>
<br> jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické
<br> osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
<br> správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny obecnímu
<br> úřadu oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které
<br> poplatek platí <.>
3
<br>
Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br>
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
<br> nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně
<br> doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku <.>
<br> (2) Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno <,>
<br> popřípadě jména,a příjmení,místo pobytu,popřípadě další adresy pro doručování <.>
<br> (3) Poplatník dle čl.2 odst.1 písm.b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
<br> popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
<br> nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,uvede poplatník parcelní číslo
<br> pozemku,na kterém je tato stavba umístěna.V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
<br> orientační nebo popisné číslo stavby,ve které se byt nachází,a číslo bytu,popřípadě
<br> popis umístění v budově,pokud nejsou byty očíslovány <.>
<br> (4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
<br> zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
<br> vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu <.>
<br> (5) Poplatník,který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie <,>
<br> jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
<br> konfederace,uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování <.>
4
<br>
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení,je poplatník nebo plátce povinen tuto
<br> změnu oznámit do 15 dnů ode dne,kdy nastala <.>
5
<br>
Čl.4
<br> Sazba poplatku
<br> (1) Sazba poplatku činí 500,- Kč pro poplatníky dle čl.2 odst.1,písm.a) a je tvořena:
<br> a) z částky 250,- Kč za kalendářní XXX a
<br>
X
§ XX odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 4
§ 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> 5
§ 14a odst.3 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 3
<br> b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.Tato částka je stanovena na základě
<br> skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
<br> komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok <.>
<br>
<br> (1a) Sazba poplatku činí 600,- Kč pro poplatníky uvedené v čl.2 odst.1 písm.b) a je
<br> tvořena:
<br> c) z částky 250,- Kč za kalendářní XXX a
<br> d) z částky XXX,- Kč za kalendářní rok.Tato čás...

Načteno

edesky.cz/d/1344682

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz