« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Upozornění na odstranění a okleštění dřevin (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění ČEZ Distribuce.pdf [1,02 MB]

E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
<br> Ve smyslu ust.© 25 odst.3 písm.9) zákona č.458/2000 Sb.<.> v platném znění,si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků,přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,na povinnost Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.a.s.(dále jen „zásah“) <.>
<br> ZÁSAH PROVEÚTE v OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15.LISTOPADU TOHOTO ROKU
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1.K vodíčům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje
<br> ani ořezané větve dřevin při pádu.Zásah nesmíte provádět v případě.že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
<br> větve stromů a jiných porostů dotek s vedením <.>
<br> \! případě,že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařizení distribuční soustavy,nás kontaktujte na lince 840 850 860 <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedeni takto:
<br>.u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V): ; 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů,u kterých se předpokládá výstup osob 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů.u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům nn při provádění zásahu je 0,3 m <.>
<br>.u vedeni vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma: =* vedeni bez izolace 7 m* a izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vn při provádění zásahu je 1,5 m <.>
<br> ! u vedení velmí vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: a.vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení k vodičům vvn při provádění zásahu je 2 m.* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedeni posuzovaným dle roku vybudování,resp.v té době platnému znění energetického zákona.Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č.458/2000 Sb <.>,ve znění účinném k 1.1.2016 <.>
<br> Připomínáme,že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah & bude Ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby.s.r.o.<.> na dotčené pozemky a provede zásah s XXX,že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžena dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na Okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku,mimo komunikace.budov,plotů apod.Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce.Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody <.>
<br> Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků,že v zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř.si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.s.Děčín,Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8.PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 I zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.Oddíl B,vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č.121015583 | registrační číslo 0 OTE: 715 | info©cezdistribucecz | www.cezdistribuce.cz
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz