« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - oprava místních komunikací (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky_oprava místních komunikací.pdf [0,48 MB]

1
<br>
<br> OBEC ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br>
<br>
<br> 749 01 ČERMNÁ VE SLEZSKU 81 tel./fax.: 556 300 023
<br> Bankovní spojení: KB OPAVA,EXPOZITURA VÍTKOV mobil : 728 745 765
<br> Číslo účtu: 27021 – 821/0100 e-mail: oucermna@c-box.cz
<br>
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> dle § 12,odst.3 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách
<br> na akci
<br> „Oprava místních komunikací v obci Čermná ve Slezsku“
<br>
financovanou Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a
<br> rozvoje venkova
<br>
<br> 1) Identifikační údaje zadavatele:
<br> Název: Obec Čermná ve Slezsku
<br> Sídlo zadavatele: Čermná ve Slezsku 81,749 01
<br> IČ: 00849707
<br> Jednající: XXXXX XXXXX,starosta obce
<br>
<br> X) Název zakázky
<br> Oprava místních komunikací v obci Čermná ve Slezsku
<br>
3) Popis předmětu zakázky:
<br>  Předmětem této zakázky je oprava stávajících místních komunikací.Konkrétně se
<br> jedná o šest úseků místních komunikací o celkové výměře 1 573 m
2
<.>
<br> Úsek č.1 a č.2 se nachází ve středu obce kolem místního pohostinství,ostatní úseky
<br> navazují na hlavní silnici,jsou to komunikace v rodinné zástavbě a jsou využívány
<br> jako příjezdové komunikace k rodinným domům.Stávající stav povrchu všech šesti
<br> úseků je asfaltobeton,který je místy popraskaný s častými výmoly a nerovnostmi <.>
<br>
<br>  Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č.1
<br> (Technická zpráva včetně situace jednotlivých úseků) <.>
<br>
<br>  Místo plnění veřejné zakázky:
<br> Projekt se bude realizovat v obci Čermná ve Slezsku <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br>  Doba plnění veřejné zakázky:
<br> Dodavatel je povinen zrealizovat předmět veřejné zakázky dle této dokumentace
<br> v termínu od 6/2016 nejpozději do 7/2016 – maximálně 4 týdny od podpisu
<br> smlouvy
<br>
<br> O předání a převzetí díla bude stranami učiněn protokol,který XXXX XXXX podepsán.V
<br> případě,že dílo nebude do stanoveného termínu dokončeno,je dodavatel povinen
<br> zaplatit zadavateli smluvní pokutu,a to od skončení lhůty k předání díla do podepsání
<br> Protokolu o předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.Výše smluvní pokuty bude
<br> stanovena ve smlouvě,která bude sepsána zadavatelem a vítězným uchazečem <.>
<br> Vlastnické právo k dílu přechází na zadavatele okamžikem podepsání Protokolu o
<br> předání a převzetí předmětu veřejné zakázky <.>
<br>
<br>
<br>
4) Předpokládaná hodnota zakázky:
<br>
<br> Předpokládaná hodnota a maximální přípustná cena veřejné zakázky je vyčíslena na:
<br> 399 550,- Kč bez DPH <.>
<br>
<br>
<br> 5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
<br> a) základní kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních
<br> kritérií (doloženo čestným prohlášením - viz.Příloha č.2):
<br>
<br> b) profesní kvalifikační předpoklady - předložením výpisu z obchodního rejstříku,pokud je
<br> v něm zapsán,či výpisu z jiné obdobné evidence,pokud je v ní zapsán.Dále pak doklad o
<br> oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
<br> veřejné zakázky,obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této
<br> veřejné zakázky (vše v prosté kopii) <,>
<br>
<br> c) technické kvalifikační předpoklady
<br> Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:
<br> o Seznam prací obdobného charakteru.Uchazeč v seznamu uvede minimálně tři zakázky
týkající se realizace obdobného charakteru zadání,kdy minimálně jedna zakázka byla
<br> v minimální hodnotě 400 tis.Kč provedených dodavatelem za poslední tři roky
<br> s uvedením ceny v členění bez DPH,DPH a včetně DPH,identifikačních údajů
<br> zadavatele,doby a místa provádění stavebních prací s údaji,zda byly tyto stavební práce
<br> provedeny řádně a odborně <.>
<br>
<br>
<br> 6) Lhůta a místo pro podání nabídky:
<br>  Lhůta pro podání nabídek počíná běžet následující den po odeslání výzvy a končí dne
<br> 10.06.2016 ve 13 <.>
00
<br> hodin <.>
<br>  Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do ukončení této lhůty na adrese obce
<br> Čermná ve Slezsku,Čermná ve Slezsku 81,749 01.Nabídky lze podávat i
<br> prostřednictvím držitele poštovní licence.Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v
<br> případě využití poštovních či jiných přepravních služeb <.>
<br>  Nabídky v písemné formě předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným označením
<br> „Neotvírat – Soutěž – název zakázky“ <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br>  Uzavřené obálky budou opatřené adresou,na niž je možné zaslat oznámení o doručení
<br> nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek <.>
<br>
<br> 7) Údaje o hodnotících kritériích a XXXXXX jejich hodnocení:
<br> Místo a čas otevírání obálek s nabídkami <.>
<br>  Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
<br> mimo režim zákona je výhodnost nabídky pro zadavatele <.>
<br>  Otevírání obálek s nabídkami uchazečů provede komise pro otevírání obálek dne 10 <.>
<br> 06.2016 ve 14 <.>...

Příloha č.1_situace.pdf [8,37 MB]

PROJEKTANT: | Milan WPRACOVAL:.la na INVESTOR : Obec ve Slezsku <,>
<br> 749 01 Čermná ve Slezsku MÍSTO snwav : k.ú.Čermná ve Slezsku,parc.č.: 2520/26,;.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> STAVBA:,<,> OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE
<br> k.ú.Čermná ve Siezsku
<br> oman: ÚSEK Č.1 - 5
<br> OBSAH
<br> 'Situace širších vztahů
<br> šči) bl-BDEKDVIDE,NÁM.9.mth-NA esun
<br> ":= na; na nas DIČ! uz'nDdzl 2776 Hrrpumww.nv|_s.cz.MRYLEĚTIBDALLCZ
<br> ZAKÁZKA: MH 03/2015
<br> _ FURMÁT: 2xA4 STUPEN :
<br> DATUM: 01/1015 MĚŘÍTKO:
<br> 1: 4000 C - 01
<br> \ \
<br> \ <.>
<br> \./\'\_ \.í \ “\ '
<br> v /\
<br> ( <.>
<br> \ <.>
<br> “»
<br> \
<br>.89/2
<br> / / )% '\
<br> * Á VŽ
<br> V A / \ <.>
<br> \ <'\.\\ \\ \.\.\
<br> >
<br> 1 934/5
<br> ' \
<br> „\Q
<br> \
<br> 1934/8
<br> 1934/9 \
<br> \ LEGENDA PLOCH :
<br> ' Z OPRAVOVANÝ ÚSEK č.1
<br> —-— -._.<.> _.<.> _.<.> _.<.>._—
<br> HRANICE PARCEL
<br> 1 934/6 \
<br> 1934/10
<br> ( '.\
<br> 1993/1
<br> 188 _ ) % %_/-
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXX WPRACOVAL: :.:
<br> INVESTOR :
<br> Ing.XXXX XXX
<br> Obec Čermná ve Slezsku,č.p 81,749 01 Čermná ve Slezsku
<br> saunu ns :: :: NA.9."Aegnu
<br> <.>,IČ:A s u s.už: DZ'J 4 13715.MÍSTO STAVBY : k.ú.Cermná ve Sleziku,parc.č.: 2520/101 1934/8,1934/4 """" "" LŠ- Z—SEWLAÉ“ “*“—CZ STAVBA:
<br> TEL.',7 ZAKÁZKA: MH 016/20 FORMÁT : 2 :( Aá STUPEĚ:
<br> OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> k.ú.Čermná ve Slezsku
<br> ÚSEK č.1
<br> OBIEKT :
<br> OBSAH UÝKRESU :
<br> DATUM : 01/2015
<br> Situace
<br> \
<br> \ 1934/5
<br> 2520/10
<br> 1934/9
<br> 1934/6
<br> | | 199311
<br> LEGENDA PLOCH :
<br> z OPRAVOVANÝ ÚSEK č.2
<br> HRANICE PARCEL
<br> 1934/10
<br> ZODPOVĚDNÝ PROIEKTANT: lng.Milan HYIŠ
<br> WPRACOVAL: Ing.XXXX XXXXXXXX INVESTOR : Obe: Čermná ve Slezsku,č.p.81 <.>,749 (11 Čermná ve Siezsku MÍSTO STAVBY : k.ú.Čermná ve Slezsku,parc.č.: 1934/4,1934/7 STAVBA :
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „www.unsmz,umLsQf |||||||||
<br> 03mm OBSAH VÝKRESU :
<br> OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> m.„v „„ ZAKÁZKA: MH 03/2015 FORMÁT: 2 x A4
<br> k.ú.Čermná ve Slezsku
<br> ÚSEK č.2
<br> STUPEŘ : ' DATUM: 01/2015
<br> MĚŘÍTKO :
<br> Situace 1: 300
<br> LEGENDAPLOCH:
<br> OPRAVOVANÝ ÚSEK č.3
<br> HRANICE PARCEL
<br> | 1 710/1
<br> 2520/1
<br> 0.1611/1
<br> | 1 710/3
<br> zonpoušuný PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXX
<br> WPRACOUAL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> INVESTOR :
<br> Obec Čermná ve Slezsku,č.p.81 <.>,749 01 Čermná ve Slezsku
<br> MÍSTO STAVBY :k.ú.Čermná ve Slezsku,parc.č.: 2486/2
<br> vvvvvvvvvvvv
<br> STAVBA:,<,> ZAKÁZKA: MH 03/2015 \ OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE FORMAT: 2an,/ k.ú.Čermná veslezsku ' sTUpEň: ' 0015111: ÚSEK Č.3.DATUM: 01/2015./ ' OBSAH VÝKRESU: _ MĚŘÍTKO: VÝKRES: / \ / Situace 1: 200 c - 04
<br> 822/2.\ _ _ /
<br> LEGENDA PLOCH : \ _
<br> OPRAVOVANÝ ÚSEK 0.4 \
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXX
<br> VYPRACOVAL: Ing.Jana EÁRTLOVÁ
<br> INVESTOR : Obec Čermná ve Slezsku,č.p.81,749 01 Čermná ve Slezsku
<br> HRANICE PARCEL \ _
<br> MÍSTO STAVBY :k.Ú.Čermná ve Slezsku,parc.č.: 2475/4
<br> STAVBA :,<,> OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE k.Ú.Čermná ve Slezsku
<br> ÚSEK č.4
<br> OBJEKT :
<br> FORMAT : 2 x A4
<br> srupeň :
<br> DATUM: 01/2015
<br>.\/
<br> OBSAH VÝKRESU : _ Sltuace
<br> MĚŘÍTKO: 1: 500
<br> \ Q
<br> 0 <.>
<br> „_.—-—-— ___—__-
<br> 2520/1
<br> | | 1999/1
<br> LEGENDA PLOCH : OPRAVOVANÝÚSEKČ5
<br> HRNWCEPARCEL
<br> Q 2073/2
<br> 2520/27
<br> 1413 \ /
<br> ZUDPUVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Milan HYIŠ
<br> /
<br> WPRACOUAL: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> INVESTOR : Obec Čermná ve Slezsku,č.p.81 <.>,749 01 Čermná ve Stezsku
<br> AVEHNÍ FRUJ ::
<br> max:/vm:.NÁM,:.KVITNA »: i u: 095 mi:: :::-110421577
<br> MÍSTO STAVBY : k.ú.Čermná ve Slezsku,parc.č.: 2520/25
<br> HTTFs/ANWW.HYLE.I:1,MHVLOQTlucAunz TEL.777 nvm mm
<br> STAVBA :,<,> OPRAVA IVIISTNI KOMUNIKACE k.ú.Čermná ve Slezsku
<br> ÚSEKČ.5
<br> OBJEKT :
<br> ZAKÁZKA: MH 03/2015 FORMAT: 2 x A4
<br> Stupeň: DATUM:
<br> 01/2015
<br> 14/2
<br> OBSAH VÝKRESU :
<br> Shuace
<br> WKRES :
<br> C-06
<br> MĚŘÍTKO :
<br> h200
<br> \ ' 0 460/11
<br> 460/1
<br> 458/2
<br> 2503/3
<br>.<.> a-“"'-
<br> LEGENDA PLOCH : OPRAVOVANÝ ÚSEK Č.6
<br> /./ \ \ \ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Mělan HYLŠ ' WPRACOVAL: Ing.Jana BARTLOVA INVESTDR : Dhec Čermná ve Slezsku <,>
<br> / _
<br> č.p.81,749 01 Čermná ve Slezsku
<br> MÍSTO STAVBY : k.ú.Čermná ve Slezsku,parc.č.: 458/1
<br> QSTAVEBNI- PRUJEKCE
<br> san m BDEKDWDE.nár-1.s.“vlnu en.-nu už: 449 55 095 mě:/2271014212775 anumww.r-wn.s.|:z„ MHYLEĚTIEDALLDZ
<br> TEL 771 1:75
<br> gn
<br> STAV BA :
<br> OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> k.ú„ Čermná Ve Slezsku
<br> OBJEKT: ÚSEK Č.6
<br> ZAKÁZKA: MH 03/2015
<br> FORMAT -.2 x A4
<br> STUPEN :
<br> DATUM : 01/2015
<br> OBSAH WKRESU :
<br> Situace
<br> MĚŘÍTKD:
<br> 1: 300
<br> VÝKRES:
<br> C-O?

Příloha č. 3 Krycí list rozpočtu.xls [0,04 MB]

Krycí list rozpočtu
<br> Krycí list Rozpočtu
Název Stavby: Oprava místních komunikací Základní rozpočet
Objednatel: Obec Čermná ve Slezsku č.p.81,749 01 Vítkov JKSO:
IĆ: 00849707 SKP:
Projektant: Ing.XXXXX XXXX MJ: Počet měrných jednotek: X,XXXX
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Zpracoval:
<br> Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem w
<br>
HZS Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Jméno:
Datum:
Podpis: Jméno:
Datum:
Podpis: Jméno:
Datum:
Podpis
Základ pro DPH
DPH
<br>
Cena za objekt celkem:
<br>
Rekapitulace stavebních dílů
Stavba:
Objekt:
Rozpočet: Obec Čermná ve Slezsku
Oprava místních komunikací
Obec Čermná ve Slezsku
Stavební díl Rekapitulace stavebních dílů
HSV PSV Dodávka Montáž
5 Komunikace
Celkem objekt:
<br>
Slepý rozpočet
<br> Název stavby: Oprava místních komunikací
Obec Čermná ve Slezsku
P.6.Poiožka Popis MJ Množství Cena/MJ XXXX v Kč
Díl: X Komunikace
X XXXXXXXXX RXX Podklad z asfalt.recyklátu po zhuinění il.5 cm m2 1573.0000
2 579300013R00 Kryt komunikaci z asfalt.recyklátu po zhutnění 6cm m2 1573.0000
3 573111111R00 Postřikživičný infiltr.+posyp.asfalt.0,60kglrn2 m2 1573.0000
4 573111114R00 Postřlkživičný infiltr.+posyp.z asfaltu 2 kg/m2 m2 1573.0000
Celkem za: 5.Komunikace <.>

Příloha č. 1-Technická zpráva.pdf [1,73 MB]

TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br> OBSAH:
<br> A.Průvodní zpráva
<br> B.Souhrnná technická zpráva
<br> C.Situace stavby
<br> D.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E.Dokiadová část
<br> AKCE: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> INVESTOR: Obec Če_rmná ve Slezku,č.p.81,Cermná ve Slezku 749 01
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXX,Nám.X.května XXXXX,Boskovice,680 01 Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě <,>
<br> Zak.č.: 03 l 2016 Datum: leden 2016 _ (_ Vypracovat: Ing.XXXXX XXXX
<br> A.Průvodní zpráva
<br> A.1 Identifikační údaje
<br> A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby: OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> b) místo stavby: část místních komunikací obce Čermná ve Slezku,k.ú.Cermná ve Slezku,parc.č.2520/10,1934/8,1934/4,1934/7,2486/2,2476/4,2520/26,458/1
<br> c) předmět dokumentace:
<br>.Oprava místní komunikace kolem „hospody“
<br>.Oprava místní komunikace u „hospody“
<br>.Oprava místní komunikace - napojeni cesty k domu č.p.35.Oprava místní komunikace - od č.p.33 k nájezdu
<br>.Oprava místní komunikace — naproti OÚ k č.p.5
<br>.Oprava místní komunikace - cesta k č.p.103 a č.p.58
<br> CDU't-D—LDN—k
<br> A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi (= zadavatel projektu)
<br> Obec Čermná ve Slezku,č.p.81,Cermná ve Slezku 749 01
<br> A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
<br> Ing.XXXXX XXXX,Nám.X.kvétna XX/XX,Boskovice,680 01 Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě <,>
<br> ic : 44985096
<br> autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby <,>
<br> veden v seznamu ČKAIT pod číslem 1003919 <,>
<br> kontakt: telefon: +420 777 076 640
<br> email: mhyls©tiscalicz
<br> Zpracovatel stavební části: Ing.XXXXX XXXX,Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> A.X Seznam vstupních podkladů - katastrální mapa zájmového území,— zákres záměru stavby,vytvořený na schůzce se zadavatelem projektu
<br> A.3 Údaje o území
<br> a) rozsah řešeného území
<br> Stavební pozemky,na kterých budou provedeny opravy stávající místní komunikace,leží v obci Čermná ve Slezku.Poloha oprav místních komunikací je zřejmá ze zákresu do situace širších vztahů (výkres C—01) <.>
<br> b) dosavadní využití a zastavěnost územi
<br> Plochy stavby jsou intenzivně využívány,představuji místní komunikaci (veřejné prostranství) nacházející se mezi objekty rodinných domů a zatravněnými plochami <.>
<br> c) charakteristika dotčeného územi,pozemků a staveb na nich
<br> Pozemky jsou místní zpevněné komunikace v šířce cca od 3,0m do 8,0m v délce cca od 11m do 120m.V prostoru staveb se nenachází žádné vzrostlé stromy <.>
<br> d) údaje o ochraně územi podle jiných právních předpisů (památková rezervace,památková zóna,zvláště chráněné území,záplavové územi apod.)
<br> Podle terénního šetření a mapových podkladů není zájmová lokalita v ochranných pásmech sloužících k ochraně přírody a krajiny a neleží v záplavověm územi.Pozemek pro stavbu se nenachází v žádné kulturní a památkové rezervaci ani zóně.Pozemek neleží na poddolovaném území,v bezpečnostním pásmu,ani na území se zvýšenou seizmicitou <.>
<br> Pozemek nespadá ani pod ochranu zemědělského půdního fondu <.>
<br> e) údaje o odtokových poměrech
<br> Stávající komunikace jsou vyspádovány do zatravněných ploch kolem komunikaci.Odtokově poměry v území se nezmění <.>
<br> f) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,s cíli a úkoly územního plánování
<br> Dle píatného Územního plánu obce Čermná ve Slezku se objekt nachází uvnitř zastavěného území obce,v prostoru s funkčním využitím — plochy pro bydlení <.>
<br> Opravou se nemění stávající využití území <.>
<br> g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
<br> Dte charakteru stavby nejsou předepsány požadavky na umístění stavby dle vyhlášky 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využíváni územi <.>
<br> h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
<br> Vzhledem k rozsahu navržených praci —jedná se pouze o opravu stávajících komunikací — není řešeno <.>
<br> i) seznam výjimek a úlevových řešení
<br> Nejsou <.>
<br> j) seznam souvisejicich a podmiňujících investic
<br> Nejsou známy <.>
<br> k) seznam pozemků a staveb dotčeným umístěním a prováděním stavby
<br> Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených stavbou dle katastru nemovitostí:
<br> parc.č.Was/nické právo výměra (v m?) druh pozemku 2520/10 Obec Čermná ve Slezku,2484 Ostatní plocha č.p.81,Čermná ve Slezku 749 01
<br> 1934/8 300
<br> 1934/9 1265
<br> 2486/2 91
<br> 2476/4 558
<br> 2520/26 276
<br> 458/1 663
<br> 1934/4 1571 Trvale travní porost 1934/7 84 Trvale travní porost
<br> A.4 Údaje o změně využití území a) celková výměra území dotčená změnou — 1573 m2
<br> b) údaje o odtokových poměrech Charakter stavby nepředstavuje zásahy do stávajícího uspořádání <.>
<br> c) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury Charakter stavby nepředstavuje zásahy do stávajícího uspořádání.Kapacity zůstanou beze změn <.>
<br> d) předpokládaná lhůta realizace V nejbližším možném terminu <.>
<br> B.Souhrnná technická zpráva
<br> B.1 Popis a zhodnocení území
<br> a) charakteristika územi
<br> Stavební pozemky,na kterých budou prov...

Příloha č 2 - ČP - Čermná ve Slezsku[1].doc [0,04 MB]

Příloha č.2
<br> Čestné Prohlášení uchazeče
<br> Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
<br> Uchazeč ……………………………………………….…
<br> se sídlem: …………………………………………………… <.>
<br> IČ: ………………………… <.>
<br> o veřejnou zakázku: „Oprava místních komunikací v obci Čermná ve Slezsku“
čestně prohlašuje,že splňuje následující základní kvalifikační předpoklady:
a.nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví,přijetí úplatku,podplacení,nepřímého úplatkářství,podvodu,úvěrového podvodu,včetně případů,kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,tak k zemi svého sídla,místa podnikání či bydliště <,>
<br> b.nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba,tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,tak k zemi svého sídla,místa podnikání či bydliště <,>
<br> c.v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> d.vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,nebo nebyl konkurs zrušen proto,že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů <,>
<br> e.není v likvidaci <,>
<br> f.nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,a to jak v České republice,tak v zemi sídla,místa podnikání či bydliště dodavatele <,>
<br> g.nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,a to jak v České republice,tak v zemi sídla,místa podnikání či bydliště dodavatele <,>
<br> h.nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,a to jak v České republice,tak v zemi sídla,místa podnikání či bydliště dodavatele <,>
<br> i.nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán,či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,je-li podle § 54 písm.d) zákona č.137/2006 Sb.požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby <,>
<br> j.není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek <,>
<br> k <.>
uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu <.>
V …………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> jméno (firma) uchazeče
<br> podpis uchazeče
<br> (osoby oprávněné jednat jeho jménem)
<br>
(osoby oprávněné jednat jeho jménem)
1

Načteno

edesky.cz/d/1344656

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz