« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o systému shromažďování ...... komunální odpad (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1_2016_systém.pdf [0,42 MB]

1
<br>
<br>
<br>
OBEC Čermná ve Slezsku
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška
<br> obce Čermná ve Slezsku č.1/2016
<br>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
<br> stavebním odpadem na území obce Čermná ve Slezsku
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku se na svém zasedání dne 03.05.2016 usnesením
<br> č.14/1 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
<br> některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a
<br> v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
<br> Čermná ve Slezsku,včetně nakládání se stavebním odpadem
1)
<br> <.>
<br>
<br>
<br> Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br>
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br>
a) Biologické odpady – odpady rostlinného původu <,>
b) Plasty včetně PET lahví <,>
c) Sklo <,>
d) Papír <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Směsný komunální odpad <.>
<br>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br>
<br>
<br>
1)
<br> Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br>
<br>
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a do igelitových pytlů <.>
<br>
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy a jsou
umístěny na těchto stanovištích:
<br>
<br>
<br> a) Biologické odpady – dřevěná sila označená nápisem Kompostovací silo,umístěná na
pozemcích parcelní čísla: 458/1(u kapličky),501/5 (naproti zahrádek),572 (naproti
<br> křižovatky)2520/19 (ulička k poldru),921/3(na pile)- dle přílohy <.>
<br>
<br> b) Plasty,PET lahve,odpad je shromažďován do igelitových pytlů a ke sběru je
připravován dle rozpisu sběru tříděného odpadu
<br>
<br> c) Sklo,barva zelená,označená nápisem SKLO,umístěná u obecního úřadu a u prodejny
smíšeného zboží <.>
<br>
<br> d) Papír a kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře,který je umístěn na Oderské ulici ve
Vítkově,případně ve sběrných surovinách RITSCHNY kovošrot a sběrné
<br> suroviny,s.r.o <.>,Vítkov,Oderská ulice
<br>
<br>
<br> 3) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,než
pro které jsou určeny <.>
<br>
<br> 4) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,který je umístěn na Oderské ulici
ve Vítkově <.>
<br>
<br>
<br> Čl.4
<br> Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
<br>
<br>
<br> 1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován obcí jedenkrát
ročně,zpravidla v měsíci květnu jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
<br> stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených <.>
<br> Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a výlepových
<br> plochách <.>
<br>
<br> 2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanoveným v čl.3 odst.4 <.>
<br>
<br>
2)
<br> Vyhláška č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,který je umístěn na Oderské
ulici ve Vítkově <.>
<br>
<br>
<br> Čl.5
<br> Sběr a svoz objemného odpadu
<br>
<br>
<br> 1) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn
do sběrných nádob (např.koberce,matrace,nábytek apod) <.>
<br>
<br> 2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován obcí jedenkrát ročně,zpravidla v měsíci
květnu jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
<br> zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány
<br> na úřední desce obecního úřadu a výlepových plochách
<br>
<br> 3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře,který je umístěn Oderské ulici ve
Vítkově <.>
<br>
<br> 4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl.3 odst.4 <.>
<br>
<br>
Čl.6
<br> Shromažďování směsného komunálního odpadu
<br>
<br>
<br> 1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
<br> a) typizované sběrné nádoby popelnice a kontejn...

Načteno

edesky.cz/d/1344650

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz