« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy.pdf [1,07 MB]

d i \ ' |.<.>._.MINESTERSTVO ZEMĚDĚLSTVI
<br> ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a_ protipovodňových opatření CISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015—15120 14VH5402/2015-15120
<br> NAŠEČJ.: 155/2016-MZE-15120
<br> VYŘIZUJE: Ing.Alena Binhackova' TELEFON: 221 812 249
<br> E—MAIL: aiena.binhackova©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 12.ledna 2016
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.25412001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.148/2016- MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.152/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj.154/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje <.>
<br> Vzhledem kjejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce vúplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou vúplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství ( http:líeaori.cz/publicfwebfmzeluredni-deskvíministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvill <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65117,Praha 1,po telefonické domluvě na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,tel.221 81 2249 nebo 221 81 2329,v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin,v ostatní pracovní dny dle dohody <.>
<br> Na základě ustanoveni Š 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanovi cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cile jsou popsány v kapitole lV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí.Dále národní plány povodí obsahují souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,a to v kapitole V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů,a stanoví strategii jejich financování v kapitole Vl.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod <.>
<br> Výše uvedené cíle a opatření kjejich dosažení vycházejí zpodkladů,hodnocení a úvah,které jsou podrobně popsány v národních plánech povodí v kapitolách Úvod,l.Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky,ll.Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod,lll.Monitoring a hodnocení stavu,lV.6 Zhodnocení dosažení cílů,l V.7 Návrh zvláštních a méně přísných cílů a Vll.Doplňující údaje <.>
<br> Opatřenim obecné povahy jsou zvýše uvedených národních plánů povodí vydávány části kapitoly N <.>,a to W.? Cíle pro ochranu azlepšováni stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních ekosystémů,lV.2 Cíle pro hospodaření spovrchovýmí apodzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,lV.3 Cíle pro zlepšování vodnich poměrů a ochranu ekologické stability,lV.4 Cíle pro Silné ovlivněné a umělé vodní utvary,lV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinku povodni asucna,a kapitola V.Souhrn programu opatření kdosaženi cílů.Ostatní kapitoly jsou součástí odůvodnění <.>
<br> Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí se přímo dotýká zájmů uživatelů vody,znečišťovatelů.vlastníků vodohospodářské infrastruktury,vlastníků vodních děl,správců vodních toků a obcí <.>
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r.ředitelka odboru
<br> Přílohy - pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry Opatření obecné povahy o vydáni Národního plánu povodí Dunaje
<br> Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách Ministerstva zemědělství,obecních úřadů a ůjezdních ůřadů <.>
<br> Obecní Úřady a újezdní úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto oznámení (bez příloh) na svých úředních deskách a zároveň o zveřejnění oznámení včetně příloh způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Ministerstvo zemědělství
<br> Vyvěšeno dne
<br> Sejmuto dne
<br> Obecní úřad l Úřad městyse l Městský úřad i Magistrát města i Újezdní úřad
<br> Vyvěšeno dne
<br> Sejmuto dne

Národní plán_povodí Odry.pdf [1,59 MB]

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17,117 05 Praha 1
<br> Spisová zn.14VH5399/2015-15120 Čj.152/2016-MZE-15120
<br> Vyřizuje: Ing.Alena Binhaoková Telefon: 221812249 E-mail: alena.binhackova©mze.cz
<br> V Praze dne 12.ledna 2016
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení 5 171 zákona 0.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vydává
<br> NÁRQDNÍ PLÁN Povooí ODRY schválený usnesením vlády Ceské republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1083 <,>
<br> část kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na
<br> vodní prostředí,a to kapitoly:
<br> |V.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních ekosystémů <,>
<br> |V.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
<br> IV.B Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
<br> |V.4 Cíle pro silné ovlivněné & umělé vodni útvary <,>
<br> IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodni & sucha <,>
<br> a kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br> které jsou nedílnou a závaznou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvořijeho přílohu <.>
<br> ODÚVODNĚNÍ
<br> Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady v souladu s ustanovením 524 odst.10 vodního zákona pořizuje Národní plán povodí Odry.Podle ustanovení % 25 odst.4 vodního zákona národní plány povodí vydává Ministerstvo zemědělství jako opatření obecné povahy <.>
<br> Národní plán povodí Odry je vydáván vrámci přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu hlavních povodí České republiky,který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 23.května 2007 č.562 a jeho závazná část byla vyhlášena nařízením vlády č.262/2007 Sb.Plán hlavních povodí České republiky vstoupil v platnost ke dni 22.prosince 2009.Podle ustanovení 5 25 odst.3 vodního zákona se plány povodí aktualizují každých 6 let ode dnejejich schválení <.>
<br> Na základě ustanovení & 24 odst.4 vodního zákona Národní plán povodí Odry stanoví cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha.pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.Tyto cíle jsou popsány v kapitole lV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,a to v kapitoíách lV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních ekosystémů,lV.2 Cíle pro hospodaření spovrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb,íV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability,<.> IVA Cíle pro silné ovlivněné a umělé vodní útvary,lV.5 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha.Národní plán povodí Odry dále obsahuje souhrn opatření k dosažení uvedených cílů,a to v kapitole V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů.Tyto kapitoly tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Výše uvedené cíle a opatření kjejich dosažení vycházejí zpodkladů,hodnocení a úvah,které jsou podrobně popsány v Národním plánu povodí Odry vkapitolách Úvod,i.Charakteristiky části mezinárodní oblasti povodí na území České republiky,lí.Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod,ill.Monitoring a hodnocení stavu,lV.6 Zhodnocení dosažení cílů,iV.7 Návrh zvláštních a méně přísných cílů a Vll.Doplňující údaje.V kapitole Vi.Souhrn ekonomické analýzy užívání vod Národní plán povodí Odry stanoví strategii financování opatření.Tyto kapitoly tvoří nedílnou součást odůvodnění tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Návrh národního plánu povodí Odry byl vsouladu s ustanovením š 25 odst.2 vodního zákona a ustanovením Š 19 vyhlášky č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů.zpřístupněn Společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhem plánu pro zvládání povodňových rizik od 22.prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22.června 2015) uživatelům vody a veřejnosti kpísemným připomínkám na Ministerstvu zemědělství.Ministerstvu životního prostředí,místně příslušných krajských úřadech a u správců povodí <.>
<br> Vsouladu s ustanovením 5 172 odst.1 správního řádu bylo oznámení o návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčenými orgány doručeno veřejnou vyhláškou Ministerstva zemědělství čj.18198í2015-MZE-15120 ze dne 31.3.2015 a rozesláno kvyvěšeni na úředních deskách obecních úřadů vobcich,jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.Dotčené osoby byly v souladu s ustanovením s 1...

Načteno

edesky.cz/d/1344636

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz