« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška[2].pdf [2,20 MB]

W “GUMA
<br> Plato—mdo" lš ll£fL
<br> í
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD ílílllílííllíí
<br> : 1,2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ % ŽŠ Odbor územního plánování a stavebního řádu : rem 3m
<br> 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> % '
<br> Vas dopis zn
<br> Ze dne:
<br> Čj: MSK 109418/2017
<br> Sp.zn.: UPS/24102/2017/Vin 326.1 A10
<br> Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 622 263
<br> E-maii: posta©msk.cz
<br> Datum: 29.8.2017
<br> Veřejná vyhláška
<br> Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel podle & 5 odst.1 a 2 a 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),doručuje v souladu 5 g 39 odst.1 stavebního zákona a g 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území — návrh opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání <.>
<br> Veřejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se bude konat 10.10.2017 v 11:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva kraje č.C 210,v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,28.října 117,' v Ostravě
<br> Vzhledem k rozsahu nelze návrh dokumentace zveřejnit na úřední desce v úplném znění.V souladu & 172 odst.2 správního řádu proto uvádíme následující:
<br> Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vydány zastupitelstvem kraje dne 22.12.2010 jako opatření obecné povahy a nabyly účinnosti dne 4.2.2011.Na základě Zprávy o jejich uplatňování vletech 2011-2012 jsou aktualizovány.Aktualizace zásad územního rozvoje podle 5 10 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,probíhá a bude následně vydávána pouze v rozsahu měněných částí.Aktualizace Zásad územního rozvoje zpřesňuje a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2015,určuje strategii pro její naplňování a koordinuje územně plánovací činnost obcí v kraji.Obsahem aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je úprava stanovení účelného a hospodárného využití území kraje scílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů,vymezení ploch a koridorů nadmístního významu včetně požadavků na jejich využití a vymezení veřejně prospěšných staveb a také plochy a koridory s cílem prověřit jejich budoucí využití (územní rezervy) včetně jejich změn.Dále aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nově vymezuje opatření k ochraně krajiny a jejich hodnot.Součástí
<br> www.msk.cz
<br> aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je vyhodnocení vlivů této koncepce na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Zásady územního rozvoje včetně jejich aktualizací jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů,regulačních plánů a pro rozhodování v území <.>
<br> Záměry,podmínky koncepce a omezení obsažené v zásadách územního rozvoje se mohou dotknout všech občanů,obcí a subjektů,kteří se podílí na využití území a mají na území kraje své zájmy <.>
<br> Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje byl v souladu s š 37 stavebního zákona projednán na společném jednání sdotčenými orgány,sousedními státy a kraji a s veřejností.Výsledkem společného jednání je také stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území a vlivů na životní prostředí koncepce aktualizace ZUR MSK (stanovisko SEA).Na základě výsledků společného jednání a stanoviska SEA byl návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje upraven <.>
<br> S úplným zněním upraveného návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je možné se seznámit u pořizovatele,tj.Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu,na ulici 28.října 117,v Ostravě,ode dne doručení oznámení o konání veřejného projednání a návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území až do dne ukončení lhůty pro podání stanovisek,námitek a připomínek,vždy v úředních hodinách,které jsou stanoveny takto:
<br> Ffondělí a středa 8:00 - 17:00 Uterý & Čtvrtek 8:00 — 14:30 Pátek 8:00 — 13:00 Kontaktní osoby:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,email beata.vinklarkova©msk.cz Ing.XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX,email ervin.severa©msk.cz Ing.arch.Dagmar Sektorová,tel.595 622 679,email dagmar.saktorova©msk.cz
<br> Úplné znění upraveného návrhu aktualizace Zás...

Načteno

edesky.cz/d/1344610

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz