« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Městský úřad Lipník nad Bečvou (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna_vyhlaska_o_vylozeni_HPS_1_2017.pdf [0,36 MB]

Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor finanční
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
Vaše čj.:
Ze dne :
<br> Naše čj.: MU/05660/2017/OF-MPP1
Počet listů : 1
Počet příloh : 1
Počet listů/svazků příloh : 1/0
Počet a druh příloh v digit.podobě : 0
Vyřizuje : XXXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon : XXX XXX XXX
E-mail : mstefurakova@mesto-lipnik.cz
Spisový znak : 178.4
Skartační znak : S/5
<br>
Datum: : 15.03.2017
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,správce místních poplatků,příslušný dle § 14 odst.3
zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a Čl.1
odstavce 2 Obecně závazné vyhlášky č.3/2012,o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
města Lipník nad Bečvou,ve znění obecně závazné vyhlášky č.2/2013 města Lipník
nad Bečvou
<br>
oznamuje
<br>
dle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“),že
<br>
<br> HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM Č.1/2017
na místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014
čj.MU/04933/2017/OF-MPP1 ze dne 07.03.2017
<br>
je zpřístupněn k nahlédnutí ode dne 27.03.2017 do dne 25.04.2017 včetně,a to
v budově Městského úřadu Lipník nad Bečvou,Odboru finančním,náměstí T.G <.>
Masaryka 89/11,I.patro,místnost č.30,v úředních hodinách pro veřejnost:
pondělí a středa: 8,00 – 11,15 a 12,00 – 17,00
úterý a čtvrtek : 8,00 – 11,15 a 12,00 – 14,30 <.>
<br> Příjemci rozhodnutí (hromadného předpisného seznamu č.1/2017) jsou fyzické osoby:
<br> 1.které mají v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
<br> povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na
<br> území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> 4.kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
<br> dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> 5.které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům <,>
<br> ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu
<br> nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek
<br> společně a nerozdílně <,>
<br>
s výjimkou osob,které výše uvedený poplatek zaplatily včas a ve správné výši (tj.ve lhůtě
splatnosti a výši,stanovené Obecně závaznou vyhláškou č.3/2012,o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů města Lipník nad Bečvou,ve znění Obecně závazné vyhlášky
č.2/2013) nebo jsou citovanou vyhláškou osvobozeny <.>
<br> Příjemci rozhodnutí jsou uvedeni v příloze tohoto předpisného seznamu <.>
<br> Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po
jeho zpřístupnění,tj.26.duben 2017 (§ 50 odst.2 daňového řádu) <.>
<br> Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu
zpřístupněny pouze údaje,týkající se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst.3 daňového
řádu) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXXX otisk úředního razítka
vedoucí Odboru finančního
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy: dle textu
<br>
<br>
<br>
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce
<br> Na úřední desce pevné:
<br> vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
Na úřední desce elektronické:
<br> vyvěšeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.sejmuto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> 2017-03-15T14:55:46+0100

Hromadny_predpisny_seznam_c._1_2017.pdf [0,43 MB]

mstefurakova©mesto-|ipnik.cz

Načteno

edesky.cz/d/1344588

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz