« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Městský úřad Vítkov - Veřejná vyhláška (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška_stanovení pro SSMSK.pdf [0,18 MB]

Městský úřad Vítkov
Odbor služeb
<br> náměstí Jana Zajíce 7,749 01 Vítkov
<br>
<br> Kontaktní údaje: Město Vítkov: IČ: 00300870
www.vitkov.info podatelna@vitkov.info
Tel.: 556 312 200 Fax: 556 312 255
<br> Bankovní spojení:
KB Opava,exp.Vítkov
č.ú.: 19-1323821/0100
<br> Úřední hodiny:
Po,St 8:00 – 11:30
12:00 – 17:00
<br>
<br> MUVIX00JTWIU
<br> *MUVIX00JTWIU*
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> ČJ: MUVI 6608/2017
<br> SP.ZNAČKA: os/759/2017/Gr
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXX
<br> TEL.: XXXXXXXXX
<br> FAX:
<br> E-MAIL: grigier@vitkov.info
<br> DATUM: 14.03.2017
<br> Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích – silnicích II.a III.třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově <,>
<br> jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností
<br>
Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb vykonávající podle ustanovení § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124 <,>
odstavce 6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v y d á v á jako věcně a místně příslušný správní úřad
na žádost Správy silnic,Moravskoslezského kraje,příspěvkové organizace,střediska Opava,Joži
Davida 2,747 06 Opava IČ:00095711 podle ustanovení § 77 odstavce 1 písmena c),zákona o silničním
provozu ve věci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,toto stanovení:
<br> Městský úřad ve Vítkově,odbor služeb,po předchozím stanovisku příslušného orgánů Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,Dopravního inspektorátu,Hrnčířská 17,746 25
Opava č.j.KRPT-48289-1/ČJ-2017-070606-PV ze dne 28.února 2017,vyhovuje žádosti ze dne 31.01 <.>
2017,kterou podala
<br> Správa silnic,Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,středisko Opava,Joži Davida 2,747
06 Opava IČ:00095711 (dále jen „žadatel“) a tímto
<br>
s t a n o v í
<br>
žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odstavce 1 písmena c) <,>
zákona o silničním provozu,spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na
silnicích II.a III.třídy v působnosti Městského úřadu ve Vítkově,jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působnosti v rozsahu :
<br> Místo : Vítkov včetně místních částí,Budišov nad.Budišovkou včetně místních částí,Čermná ve
Slezsku,Svatoňovice,Staré Těchanovice včetně místní části,Kružberk včetně místní části <,>
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> Strana 2 (celkem 3)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nové Lublice,Moravice,Melč,Radkov včetně místní části,Větřkovice včetně místní části
a Březová včetně místních částí <.>
<br> Časové rozpětí : - 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto stanovení
<br> Provedení : - přechodné dopravní značení podle vypracovaných obecných schémat řady B – „pracovní
místa v obci“ a řady C – „pracovní místa mimo obec“ TP 66 „Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích“,schváleno Ministerstvem dopravy čj <.>
21/2015-120-TN/1,ze dne 12.března 2015,s účinnosti od 01.dubna 2015 <.>
<br> Podmínky :
1.Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN
<br> EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436,zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích TP 66 – III.vydání,schváleno MD ČR čj.21/2015-120-TN/1 ze dne
12.03.2015.Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti
podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací <.>
Zábrany Z2,Z4 budou za snížené viditelnosti řádně osvětleny <.>
<br> 2.Přenosné dopravní značky,světelné a akustické signály,dopravní zařízení a zařízení pro provozní
informace musí vždy tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu <.>
3.Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření.Dále
zajistí doplnění dopravního značení,dle pokynů zdejšího úřadu,pokud bezpečnost a plynulost
silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené
dokumentace.Po ukončení dopravního opatření je žadatel povinen uvést dopravní značení do
původního stavu <.>
4.V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením,je zdejší silniční správní úřad <,>
oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku
podle zvláštního zákona <.>
<br> Zodpovědnou osobou za dodržení podmínek tohoto opatření se stanovuje Ing.XXXX XXXXXX,vedoucí
střediska Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje Ostrava <.>
<br> Odůvodnění :
Žádosti ze dne 30.01.2017,zn.02460/SSMSK/OP-TSÚ/EM,kterou podala Správa silnic <,>
Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,středisko Opava,Joži Davida 2,747 06 Opava
IČ:00095711 bylo vyhověno v plném rozsahu,při respektování podmínek stanovených zdejším úřadem
a souhlasného stanoviska příslušného orgánů Po...

Načteno

edesky.cz/d/1344586

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz