« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Státní veterinární správa - Nařízení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy.pdf [0,29 MB]

str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2017/004572-G
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s ustanovením § 54 odst.2 písm.a) a c) a odst.3 veterinárního zákona a s vyhláškou č.36/2007 Sb.<,>
o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších
předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky:
<br>
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné
nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) na území České republiky <.>
<br> Čl.1
<br> (1) Všem chovatelům,kteří jako podnikatelé chovají drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí
se:
<br> a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí ve volném výběhu.Odchylky (výjimky)
z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární
správa v Praze (dále jen „KVS“) na základě žádosti,za podmínky,že krmivo a voda se těmto ptákům
podává uvnitř zařízení,hal nebo pod přístřeškem,které zabrání styku volně žijících ptáků s tímto
krmivem nebo vodou <,>
<br> b) nařizuje zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy,zejména
zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do XXX zasíťováním oken a větracích otvorů <,>
<br> c) nařizuje vést řádnou evidenci o chovu,úhynech,přesunech a veterinárních ošetřeních zvířat <.>
<br> Čl.2
<br> (1) Ruší se platnost veškerých veterinárních podmínek určených pro konání svodů drůbeže a
<br> ostatního ptactva <.>
<br> (2) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva,tj.soustředění těchto zvířat
různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu.Zejména se zakazují trhy s drůbeží
a ostatním ptactvem,výstavy,přehlídky,výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže
poštovních holubů <.>
<br> Čl.3
<br> Chovatel z České republiky se může účastnit svodu v zahraničí pouze s písemným souhlasem
KVS,který si musí vyžádat minimálně 72 hodin před odjezdem.V žádosti o souhlas chovatel uvede
kontaktní informace o své osobě a informaci o počtu kusů a druhů drůbeže nebo ostatního ptactva <,>
zemi a místo (adresu) svodu <.>
<br>
<br> str.2 z 2
<br> Čl.4
<br> Sankce
<br> Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:
<br> a) 50 000 Kč,jde-li o fyzickou osobu <,>
<br> b) 2 000 000 Kč,jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu <.>
<br> Čl.5
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst.3 písm.b)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.Vyvěšuje se na úředních deskách
ministerstva a krajských úřadů,jejichž území se týká,a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní
veterinární správy <.>
<br> V Praze dne 10.01.2017
<br> MVDr.Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
<br> podepsáno elektronicky
<br> Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR
<br> všechny krajské úřady ČR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2017-01-10T09:30:54+0100

Načteno

edesky.cz/d/1344578

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz