« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu stanovení MÚP na PK ve městě Boskovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k žádosti o MÚP - BK INVESTMENT.pdf
„le$/\ VN DME 313le 08:1 ONEMHM.ÁNOZ JENOM zmasgdgu 0 ad.uuuazmqoh s 0921
<br> „IWH OHd ONBMHM VNQZ :) ZLdl wwazmqoh s ogz|
<br> Vydal: PostSign _ sd CA 4 Platnost do: 23.10.2026'508'50 +0z:00
Na Výsluní C_situace trvaleho dopravniho znaceni_001.pdf
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM) K.Ú.BOSKOVICE K DATU 09/2018.TYP STAVBY
<br> BUDOVA - STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
<br> BOURANÉ OBJEKTY,KTERÉ NESPADAJÍ POD ŘEŠENÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.ŘEŠÍ SE SAMOSTATNĚ <.>
<br> ul
ic
<br> e
S
<br> va
to
<br> pl
uk
<br> a
Če
<br> ch
a
<br> SO 11 - BYTOVÝ DŮM
<br> ±0,000 = 398,600 m n.m <.>
<br> NEJVYŠŠÍ BOD STŘECHY = +12,460
<br> 4 NADZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> IZ 8a
<br> ZÓNA
30
<br> IZ
8b
<br> ZÓ
NA
<br> 30
<br> IP 12
3 x
<br> P 6
<br> STO
P
<br> are
ál "
<br> Slá
mo
<br> vy
pily
<br> "
<br> Plánovaná úprava
<br> tvaru křižovatky
<br> P 6
STOP ulice Hybešova
<br> NN
<br> NN
<br> VN
<br> SO 01 - POLYFUNKČNÍ DŮM
<br> ±0,000 = 395,850 m n.m <.>
<br> NEJVYŠŠÍ BOD STŘECHY = +12,900
<br> 4 NADZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> IZ 8a
<br> ZÓNA
30
<br> IP 12
1 x
<br> IZ 8b
<br> ZÓN
A
<br> 30
<br> IP 12
3 x
<br> IP 12
2 x
<br> Výhledové označení
<br> křižovatky pomocí dopravního
<br> značení
<br> Výhledové označení
<br> vyhrazených stání pomocí
<br> dopravního značení
<br> ulice Květná
<br> 1638
<br> IZ 8
a
<br> ZÓN
A
<br> 30
<br> IZ 8b
<br> ZÓNA
30
<br> P 4
<br> Rušená stávající značka
<br> parkovací zóny
<br> Stávající značka "Dej
<br> přednost v jízdě!"
<br> Nové značky začátku a konce
<br> zóny 30
<br> SO 10 - BYTOVÝ DŮM
<br> ±0,000 = 403,500 m n.m <.>
<br> ŘEŠENÍ OBJEKTU V RÁMCI III.ETAPY
<br> SO 09- BYTOVÝ DŮM
<br> ±0,000 = 403,500 m n.m <.>
<br> ŘEŠENÍ OBJEKTU V RÁMCI III.ETAPY
<br> P 6
STOP
<br> ulice Květná
<br> ul
ic
<br> e
S
<br> va
to
<br> pl
uk
<br> a
Če
<br> ch
a
<br> ulice Hybešova
<br> NN
<br> NN
<br> VN
<br> SO 01 - POLYFUNKČNÍ DŮM
<br> ±0,000 = 395,850 m n.m <.>
<br> NEJVYŠŠÍ BOD STŘECHY = +12,900
<br> 4 NADZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> SO 03 - BYTOVÝ DŮM
<br> ±0,000 = 398,600 m n.m <.>
<br> NEJVYŠŠÍ BOD STŘECHY = +12,900
<br> 4 NADZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> 1 PODZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> SO 02 - BYTOVÝ DŮM
<br> ±0,000 = 398,600 m n.m <.>
<br> NEJVYŠŠÍ BOD STŘECHY = +12,900
<br> 4 NADZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> 1 PODZEMNÍ PODLAŽÍ
<br> SO 04 - BYTOVÝ DŮM
<br> ±0,000 = 401,600 m n...
2024-DMBO33326 - návrh MÚP - lokalita Na Výsluní - BK INVESTMENT.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> 1
<br> Sp.zn.:
Č.j.dokumentu:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Počet listů:
Počet příloh:
Datum:
<br> SMBO 58356/2023 DOP
DMBO 33326/2024/DOP
XXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
petr.kovacs@boskovice.cz
2
2
08.07.2024
<br> *MUBOX013ZLDX*
MUBOX013ZLDX
<br>
datovou schránkou
doporučeně na dodejku
dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ve městě Boskovice
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako
věcně,funkčně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a
na veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil dne 13.12.2023,na základě žádosti
společnosti BK INVESTMENT a.s <.>,Nádražní 1332/32,680 01 Boskovice,IČO 07591632 (dále také
„žadatel“),řízení o návrhu opatření obecné povahy,podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 77
odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci (dále jen „MK“) ve městě Boskovice <.>
<br> V lokalitě Na Výsluní ve městě Boskovice,je navržena následující místní úprava provozu (dále jen
„MÚP“):
 vyznačení vodorovného dopravního značení 3x V 10 a „Stání podélné“ <,>
<br>
 vyznačení vodorovného dopravního značení 47x V 10 b „Stání kolmé“ <,>
<br>
<br>  vyznačení vodorovného dopravního značení 6x V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidla
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“ <,>
<br>
instalace svislých informativních dopravních značek:
 2x IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem IP 11a „Parkoviště“ a textem „VYHRAZENO
<br> PRO MAJITELE BYTŮ NA VÝSLUNÍ“ a s vyobrazením...

Načteno

edesky.cz/d/10363544

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz