« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Divadelní - natáčení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPOXU29C.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPOXU29C*
MHMPXPOXU29C
<br>
STEJNOPIS
<br>
<br>
NATOČTO s.r.o <.>
Počernická 513/56
10800 Praha 10
IČ: 19316844
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1200965/2024/O4/Vo Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1181683/2024PKD 9.7.2024
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
základ posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
podané dne 2.7.2024,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Divadelní
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle
přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie
ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne
2.1.2024,č.j.: KRPA 2745-1/ČJ-2024-0000DŽ,TP 65,TP66 a vyhláškou ...
situace razitko.pdf
9c||
<br> | _.] H—ismfmu » | „.i <.>
<br> __í l
<br> !?
<br> 1\45183 P4

Načteno

edesky.cz/d/10363021

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz