« Najít podobné dokumenty

Obec Selmice - MÚ Přelouč - veřejná vyhláška - rozhodnutí o propojení skupinového vodovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Selmice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Přelouč - veřejná vyhláška - rozhodnutí o propojení skupinového vodovodu
*MUPCX00JKBX3*
MUPCX00JKBX3
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
<br> Československé armády 1665,535 33 Přelouč
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
Spis <.>,skart.znak
<br> ST/4950/2024/Be
MUPC 11422/2024
330,V,5
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Mgr.XXXX XXXXX
XXX XXX XXX
petr.benes@mestoprelouc.cz
<br> Datum: 25.6.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební Městského úřadu Přelouč,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona
č. 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"),ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla,kterou dne
13.3.2024 podala společnost
<br> Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s <.>,Teplého 2014,530 02 Pardubice,kterou zastupuje
RECPROJEKT s.r.o <.>,Fáblovka 404,533 52 Pardubice,(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto
posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> „Propojení skupinového vodovodu Pardubice a skupinového vodovodu Přelouč“
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.308/15,724,725/9,737/3,1006,1015,1074,1076,1077,1078 <,>
1080,1083,1088,1089,1090,1091,1111,1223,1224,1225,1226,1235,1236 v katastrálním území
Selmice,st.p.1011,parc.č.1223/3,1223/7,1223/10,1223/13,1223/15,1223/23,1344/1,1346/2,1347/1 <,>
1347/50,1358/6,1358/7,1360/4,1360/6,1360/12,1360/14,1360/17,1360/19,1360/20,1360/21,1365/10 <,>
1365/14,1375/197,1375/209,1395/55,1502/6,1504,1510/39,1510/42,1511/2,1511/3,1512/2,1512/6 <,>
1519/4,1520/7,1522,1541/6,1578/21 v katastrálním území Telčice <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby: vodní dílo – stavba ...

Načteno

edesky.cz/d/10362102

Meta

Územní plánování   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Selmice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz