« Najít podobné dokumenty

Obec Selmice - MÚ Přelouč - veřejná vyhláška - rozhodnutí "Selmice - splašková kanalizace a vodovod"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Selmice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Přelouč - veřejná vyhláška - rozhodnutí "Selmice - splašková kanalizace a vodovod"
*MUPCX00JLWBP*
MUPCX00JLWBP
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
ODBOR STAVEBNÍ
<br> Československé armády 1665,535 33 Přelouč
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
Spis <.>,skart.znak
<br> ST/2876/2024/Be
MUPC 12249/2024
330,V,5
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Mgr.XXXX XXXXX
XXX XXX XXX
petr.benes@mestoprelouc.cz
<br> Datum: 2.7.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor stavební Městského úřadu Přelouč,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona
č. 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"),ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla,kterou dne
14.2.2024 podala
<br> Obec Selmice,Selmice 28,535 01 Selmice,kterou zastupuje RECPROJEKT s.r.o <.>,Fáblovka 404,533 52
Pardubice,(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst.1 stavebního zákona a §
13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> „Selmice - splašková tlaková kanalizace a vodovod“
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.704/1,706,711,712/2,1247,1248,1245,1249,1250,1253,1138 <,>
1236,118,1111,1225,1224,1223,1091,1087,1085,1083,1081,1080,1077,1078,1076,1006,1074 <,>
308/15,737/3,725/9,724,1229,1200,140,129/3,132/4,130/4,136,144,32/1,34,36,37,39,43,47,52 <,>
57,58,61,71,72,704/9,77,81,84,88,89,90,704/4,100,101,103,107,109,110/3,704/6,141,106,92 <,>
93,704/3,127,32/3,142,143,42,133,51,80,56,704/8,28,26,24,20,18,17,22,11,13,9,7,4,95,97 <,>
704/2,32/2,45/1,132/3,131,66/1,94/3,704/7,1124/1,1242,139,713 v katastrálním území Selmice,parc <.>
č.1510/42,1520/7,1510/39,1223/7,1223/15,1223/10,1223/13,1223/3,1223/23,1344/1,1511/2,1511/3 <,>...

Načteno

edesky.cz/d/10362101

Meta

Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Selmice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz