« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o zahájení územního řízení "Stavba č. 42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozn. Stavba č. 42674 obchvat Dolní Měcholupy.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/13 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> - dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> /07.07.2023 Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1000438/2024 Počet listů/příloh: 13/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1469031/2023 20.06.2024
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br> Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í
<br> Hlavní Město Praha,IČO: 000 64 581,Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1,prostřednictvím
odboru investičního Magistrátu hl.m.Prahy,zastoupené na základě plné moci společností
IM-Projekt,inženýrské a mostní konstrukce,s.r.o <.>,IČO: 276 89 328,Vodní 970/1,602 00 Brno <,>
(dále jen „stavebník“),podalo dne 30.06.2023 u stavebního odboru ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1 <,>
109 00 Praha 10 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s nazvané
<br> „Stavba č.42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy“ <,>
<br> (dále též „stavba“) obsahující návrh na umístění komunikace a staveb s ní souvisejících <,>
resp.obchvatové komunikace na území MČ Praha - Dolní Měcholupy,včetně jejího odvodnění
dešťovou kanalizací,příslušenství (osvětlení,protihluková stěna,lávky,oplocení retenční nádrže <,>
atp.) a související přeložky inženýrských sítí <,>
Žádost byla usnesením ze dne 07.07.2023 pod č.j.ÚMČ P15 38099//2023/OST/JSo,postoupena
odboru stavebnímu Magistrátu hl.m.Prahy,(dále jen „MHMP/STR“) jako věcně a místně
příslušnému správnímu úřadu,neboť se jedná o část veřejně prospěšné stavby vymezené v platném
územním plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a v příloze č.2 vyhlášky č.32/1999 Sb <.>,o závazné
části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,pod označením
„16/DK/21 Dolní Měcholupy - Hostivařská radiála - úsek Městský okruh - ul.Přátelství“,tedy stavbu
dopravní infrastruktury podle § 1 odst.2 písm.d) zákona č.416/ 2009 Sb <.>,o urychlení výst...
KÁCENÍ DŘEVIN příloha.pdf
PŘÍLOHA
<br> KÁCENÍ DŘEVIN - stromy,keře a zapojené porosty k odstranění

Načteno

edesky.cz/d/10129904

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz