« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Zápis zastupitelstva č.12 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 13. června 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zm-c.-12-ze-dne-13.06.2024.pdf
Z á p i s č.12 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Bernartice,konaného dne 13.června 2024 od 19.00 hod.v zasedací místnosti radnice městyse Bernartice.Přítomní: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,Fuková Zdeňka,Bc.XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXXX,RNDr.XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXXXX XXXX.Omluveni: Mgr.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX Zahájení Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním,že je přítomno 12 členů,čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné,jmenoval zapisovatele zápisu Irenu Třískovou a ověřovatele zápisu Bc.Josefa Hrádka a XXXXXXXX Fuku.Hlasování: Schváleni XX hlasy všech přítomných.X.Schválení programu Starosta seznámil všechny přítomné s programem zasedání.1.Zahájení a schválení programu 2.Zpráva o činnosti rady od 10.04.2024 3.Projednat a schválit Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2023 a projednat Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 městyse Bernartice 4.Projednat a schválit účetní závěrku městyse Bernartice za rok 2023 5.Projednat rozpočtové opatření č.5/2024 a č.6/2024 6.Projednat a schválit rozpočtové opatření č.7/2024 7.Projednat a schválit poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 8.Projednat a schválit poskytnutí mimořádného finančního daru TJ Sokol Bernartice z.s.9.Projednat a schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Vodovod Jestřebice,Kolišov,Bojenice,Bilinka a Ráb“.10.Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č.16/2 v k.ú.Svatkovice 11.Projednat a schválit záměr prodejepozemku parc.č.1085/8 v k.ú.Bojenice 12.Projednat zadání zpracování projektové dokumentace „Revitalizace náměstí svobody Bernartice“ 13.Diskuse 14.Závěr - usnesení Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje program 12.zasedání Zastupitelstva městyse Bernartice.Hlasování: Schváleno 12 hlasy všech přítomných.2.Zpráva o činnosti rady od 10.04.2024 Všichni zastupitelé obdrželi v podkladech pr...

Načteno

edesky.cz/d/10124594

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz