« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stavba č. 42820 Hostivařská spojka, komunikační propojení Průmyslová-Kutnohorská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

933598_24 OznUR HostivarSpojka.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/11 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - / 7.7.2023 Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 933598/2024 Počet stran/příloh: 11/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1469043/2023 17.6.2024
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í
<br>
Hlavní město Praha,IČO 000 64 581,Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město
(dále jen „stavebník“),prostřednictvím odboru investičního Magistrátu hl.m.Prahy,který
zastupuje společnost PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO 452 72 387,K Ryšánce 1668/16,147 00
Praha 4 - Krč,kterou dále zastupuje IM-Projekt,inženýrské a mostní konstrukce,s.r.o.<,>
IČO 276 89 328,Křenová 538/22,602 00 Brno 2 - Trnitá,podalo dne 14.4.2023 u stavebního
odboru ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby s názvem:
<br> „Stavba č.42820 Hostivařská spojka,Komunikační propojení Průmyslová - Kutnohorská“
(dále jen „stavba“ nebo „soubor staveb“)
<br> v území obce hlavní město Praha na pozemcích v katastrálním území Hostivař a Dolní Měcholupy
na území městských částí Praha 15 a Praha - Dolní Měcholupy <.>
<br> Žádost byla usnesením ze dne 30.6.2023 pod č.j.ÚMČ P15 37904/2023/OST/JSo,postoupena
odboru stavebnímu Magistrátu hl.m.Prahy,(dále jen „MHMP/STR“) jako věcně a místně
příslušnému správnímu úřadu,neboť se jedná o část veřejně prospěšné stavby vymezené
v platném územním plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a v příloze č.2 vyhlášky č.32/1999 Sb.<,>
o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,pod
označením „16/DK/21 Dolní Měcholupy - Hostivařská radiála - úsek Městský okruh - ulice
Přátelství“,tedy stavbu dopravní infrastruktury podle § 1 odst.2 písm.d) zákona č.416/
2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/10091574

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz