« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - MÚK Aviatická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_475677_2020.pdf
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/3 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu
<br> *MHMPXPDMPDVY*
*MHMPXPDMPDVY*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 475677/2020 Počet listů/příloh: 2/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 427654/2020/STR 30.3.2020
<br>
<br> Věc: Vyjádření dle § 15 odst.2 stavebního zákona k dokumentaci stavby nazvané
<br> „D7 MÚK AVIATICKÁ“
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu (MHMP STR),jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a
<br> energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších
<br> předpisů,obdržel dne 10.3.2020 žádost o vyjádření dle § 15 odst.2 stavebního zákona
<br> k dokumentaci výše uvedené stavby.Žádost podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,Závod Praha <,>
<br> IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle,které zastupuje
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO 45272387,K Ryšánce 1668/16,Praha 4-Krč,147 00 Praha 47 <.>
<br>
<br> Posuzovaným předmětem stavby je mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Aviatická včetně úprav
<br> komunikací jak hlavní trasy,tak i ostatních souvisejících komunikací,včetně nových mostních
<br> objektů a opěrných a zárubních zdí,cyklostezek a chodníků,protihlukové stěny,včetně
<br> odvodnění křižovatky a upravovaných komunikací,osazení dvou usazovacích nádrží a úpravy
<br> suchého poldru <.>
<br>
<br> Údaje o stavbě:
<br> Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Závod Praha,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140
<br> 00 Praha 4-Nusle <,>
<br> kterého zastupuje PRAGOPROJEKT,a.s <.>,IČO 45272387,K Ryšánce 1668/16,Pra...
MHMP+2331021_2019_anonymizovany (1).pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče MHMPXPCT1NRG
Oddělení státní správy památkové péče
<br> - dle rozdělovníku -
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2331021/2019 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1539026/2019 20.11.2019
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP),jako dotčený orgán x
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29Á
odst.2 písm.b),e) zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů,posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy,Mariánské
nám.2/2,110 00 Praha 1,IČ 00064581,kterou podala společnost PRAGOPROJEKT,a.s.<,>
K Ryšánce 1668/16,147 00 Praha 4,IČ 45272387,v zastoupení na základě plné moci ze dne
30.8.2019,o vydání závazného stanoviska ve věci stavebních úprav křižovatky na
nemovitosti pare.č.2893/1,k.ú.Ruzyně,ul.Aviatická,Praha 6 <,>
<br> která je nemovitou kulturní památkou Socha Vzlet,zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek pod R.č.Ú.s.105131 <,>
<br> spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
- návrh přestavby křižovatky MÚK Aviatická na silnici 1/7 na kapacitnější trojlístkový typ
křižovatky <,>
<br> - odstranění stávající větveVia posun nové větve V1severovýchodním směrem <,>
<br> a vydává podle ustanovení § 14 odst.1 v souladu s § 14 odst.3,§ 44a odst.3 zákona
č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů,toto závazné
stanovisko podle § 149 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: Dosta@praha.eu.ID DS: 48ia97h
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
<br> M HMPXPCT1NRG
<br> - dle rozdělovníku -
<br> Váš dopis zn./ze dn...
žádost+o+stavební+povolení_anonymizovany.pdf
Hlavni město Praha - '^'agistrát ht m^ Prahy w^vnipodatelna ■Jiiríamannova 35129,_Pra^H_ číslo OEONACh MHMP O I1H(1PP09GSUGU Adresa příslušného úřadu 3 1 -07- 2020 Úřad: Magistrát hl.m.Prahy Mariánské nám.2,PSČ,obec: 110 00 Praha 1 doručeno DNE- 5 : Ulice: Dle ust.§17 z.č.13/1997 Sb.se jedná o veřejně prospěšnou stavbu - Dle ust.z.č.634/2006Sb.o správních poplatcích Je dle položky č.l8 investor (ŘSD) osvobozen od správních poplatků II.Identifikační údaje stavebníka (fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není-Ii shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IČ,bylo-li přiděleno,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručováni,není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu,IČ,bylo-lí přiděleno,adresu sídla popřípadě též adresu pro doiTičování,není-li shodná s adresou sídla,osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby) Ředitelství silníc a dálnic ČR,Na Pankráci 546/S6,140 00 Praha 4,IČ; 659 93 390 Telefon / mobilní telefon:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Fax / e-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datová schránka: Podává-li žádost více osob,připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: □ ano X ne 111.Stavebník jedná Q samostatně X je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby sc uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvaléh...
MHMP_1868468_2019_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>
<br>
<br> K Ryšánce 1668/16
<br> 147 54 Praha 4
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
IČ-Vh-0304-2019 Ing.XXXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: X/X
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1538767/2019 17.09.2019
<br> Stavební záměr "D7 MÚK Aviatická" umístěný na pozemcích parc.č.2580/3,2580/8,2580/9 <,>
2580/11,2580/14,2580/17,2580/21,2580/22,2580/76,2580/80,2601/3,2604/1,2604/5 <,>
2606/5,2611,2612/3,2612/4,2876/1,2876/5,2876/6,2876/7,2876/31,2876/32,2876/62 <,>
2876/64,2886/10,2886/11,2886/12,2886/13,2886/14,2886/15,2887,2888/1,2888/2,2888/6 <,>
2888/8,2888/9,2888/10,2888/11,2888/12,2888/13,2888/14,2888/15,2888/16,2888/18 <,>
2888/19,2888/20,2888/21,2889/1,2889/2,2889/3,2889/10,2890/1,2890/2,2890/3,2890/7 <,>
2891/1,2891/2,2891/3,2892/1,2892/2,2893/1,2893/2,2893/3,2893/4,2894/1,2894/2 <,>
2894/3,2894/7,2894/8,2894/9,2894/11,2894/12,2894/13,2895/1,2895/2,2895/3,2897/1 <,>
2897/2,2898/1,2898/2,2898/3,2899/1,2899/2,2899/3,2899/4,2899/10,2899/11,2899/12 <,>
2899/13,2904/5,2904/6,2908/1,2908/2,2908/4,2908/8,2908/9,2908/10,2908/11,2908/12 <,>
2908/13,2915/3,2915/12,2915/14,2916/2,2917/1,2917/4,2917/6,2917/7,2917/9,2917/11 <,>
2917/12,2917/19,2917/33,2917/34,2917/37,2917/38,2917/40,2917/43,2917/44,2917/61 <,>
2917/67,2917/101,2917/102 v k.ú.Ruzyně a 133,134/2,136,138,188/1,200,201,367,370 <,>
373,374,375,376/1,379,380,381,382/1,382/2,387/1,387/2,398/1,399/1,399/3,401/1 <,>
401/2,641/1,641/2,641/3,641/4,642/3,642/4,642/5,642/6,642/7,642/8,645/3,707/8,733 <,>
748/1,748/3,749,750,751,753,754/1,754/2,759/1,761,812,817,818 v k.ú.Přední
Kopanina a dále v k.ú.Kněžívka a v k.ú.Tuchoměřice
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy obdržel dne 31.7.2019 od společnosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR,státní př...
MHMP_1872394_2019.pdf
PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNi MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor bezpečnosti Oddělení preventivní ochrany Váš dopis zn.lze dne: rč_vn_oros -20 t9 t 2 4.t7.2a 19 č.j <.>,MHMP l872394l2a19 Sp.zn.: S_MIIMP ls40999l2019 l illl§ll llilllllil lllil llllilllil lil lllillllil lll ilil illlllillil MHMPXPCAL99F PRAGOPROJEKT a.s.- K Ryšánce 1668116 141 54 Praha 4 Vyřizuje/tel.: n Počet l istt/pí ílah: 2 l I Datum: 12.09.2019 závazné stanovisko ke stavbě Rekonstrukce stávající nevyhovující křžovat§ MÚK Aviatickrá na sil.l!7,mezi silničním okruhem kolem Prahy nrÚX Ruzyně a MÚK Kněževes,Praha 6.Magisrát h|avního města Prahy,jako věcně a místně přislušn} dotěený orgán na úseku ochrany obyvatelstvadle ustanovení § 15 odst,5 zákona ě.23912000 Sb <.>,o integrovaném záchranném systému a o změně někteqých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,dle ustanovení § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územnim plánovaní a stavebním řádu,v platném zrění,a dle ustanovení § 136 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platrrém znéní,vydává ke shora uvedené stavbě toto ZÁVAZNE STANOVI§KO pro stavební řízení.Odbor bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy souhlasí s povolením výše uvedené stavby.odůvodnění: l.V oblasti dotěené stavbou se nenachází žádná stavba civilní ochrany podle § 7 odst.2 písm.i) zákona ě.23912000 Sb <.>,o integrovaném záchranném systému a o změně něktených zákonů,ve arění pozdějších předpisů,evidovaná podle § l5 odst.2 pism.g) téhož zékona.Sídlo: Mariánsk é nám.2/2,1 l0 0t Praha l Éracoviště; Nám.Franze Kaíky 16ll,110 00 Praha l Kontaktní centrum: 1? 444,fax: 236 007 1 02 E-mail: oostará)oraha.eu.lD DS: 48ia97h112 MHMP t872394l2019 2.Stavba se nenachází v inundačním území Vltavy podle zákona ě.2541200l Sb <.>,ákon o vodách a o změně některých zíkonů (vodní ákon),ve znění pozdějších předpisů.Nemůže tak dojít ke zhoršení průběhu případné povodně a ovlivnění odtokov,ých režimů na území hl.m.Prahy a není nutné planovat povodňové zichramé a zabezpeěovací práce v...
MHMP_1108219_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 36/31,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 23.5.2024 JUDr.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 1108219/2024 Počet listů/příloh: -/
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1030491/2024 17.06.2024
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> Vážený pane <,>
<br> hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“),jako povinný subjekt
ve smyslu zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“),obdržel dne 23.5.2024 Vaši žádost o poskytnutí informace (dále jen
„žádost“).Z důvodu vyhledávání a sběru informací v jiných úřadovnách povinného subjektu
(MHMP) odlišných od odboru vyřizujícího Vaši žádost,byla prodloužena lhůta pro poskytnutí
informace,a to přípisem ze dne 4.6.2024 pod č.j.MHMP 1090440/2024 <.>
<br> V souladu s výše uvedenou žádostí žádáte:
<br> „…poskytnutí níže popsaných dokumentů,které jsou vedeny pod svým č.j./sp.zn <.>
stavební povolení na stavbu „D7 MÚK Aviatická“ podkladovou písemnou dokumentaci.Územní
rozhodnutí - Žádost o vydání ÚR - Souhlasné stanovisko
<br> 1) Žádost o stavební povolení na stavbu „D7 MÚK Aviatická“.Ze dne 6.2.2020
<br> 2) Magistrát hlavního města Prahy,odboru pozemních komunikací č.j.MHMP-
1631485/2019/O4/Dů ze dne 14.8.2019
<br> 3) Magistrát hlavního města Prahy,odboru památkové péče č.j.MHMP 2331021/2019 ze dne
20.11.2019
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor právní podpory
<br> Oddělení svobodného přístupu k informacím
<br> *MHMPXPOUFZCC*
MHMPXPOUFZCC
<br>
<br>
<br> 2/4
<br> 4) Závazné stanovisko Ministerstva životního č.j.22945/ENV/16 ze dne 19.5.2016
<br> 5) Speciální stavební úřad oznámil svým opatřením č.j.221/2020-910-IPK/7 ze dne 17.2.2022
<br> 6) Stavební...
MHMP_1926225_2019_anonymizovany2.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/11 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Pragoprojekt,a.s <.>
<br>
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
IČ-Vh-0301-2019/24.07.2019 Ing.XXXXX XXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1926225/2019 Počet listů/příloh: 6/1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1538519/2019 OCP 23.09.2019
<br>
<br>
<br> D7 MÚK Aviatická
<br>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě
ve smyslu § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném
znění (dále jen stavební zákon),z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy
vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska
a vyjádření dle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění:
<br>
1.Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm.a) a h) a § 17a zákona
č.334/1992 Sb <.>,o ochraně ZPF,v platném znění:
Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 (mimo písm.a) a h)) zákona
č.334/1992 Sb <.>,o ochraně zemědělského půdního fondu,ve znění pozdějších předpisů,a § 32
odst.2 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a Statutu
hlavního města Prahy je příslušným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 6 <.>
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <.>
<br>
2.Z hlediska lesů dle § 48 odst.3 zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích,v platném znění:
Ing.XXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: martin.hruska@praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny <.>
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <.>
<br>
<...
MHMP_492258_2020_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/9 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> - Dle rozdělovníku -
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
IČ-Vh-0409-2019 Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 492258/2020 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2171089/2019 31.03.2020
<br>
<br> Rozhodnutí
<br>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,oddělení ochrany přírody a krajiny <,>
dále jen „OCP MHMP“ jako příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 77a odst <.>
5 písm.h) zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“),ve spojení s ustanovením § 31 odst.1 zákona
č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,projednal ve sloučeném
řízení vedeném podle zákona č.114/1992 Sb.a podle zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR,se
sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,IČO: 65993390,zastoupeného na základě plné
moci společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,se sídlem K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4,IČO:
45272387 (dále jen „žadatel“),o povolení výjimky podle ustanovení § 56 zákona č.114/1992
Sb.ze základních podmínek ochrany,a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů pro druhy čmeláci rodu Bombus spp <.>,ještěrka obecná a slepýš
křehký v souvislosti s realizací mimoúrovňové křižovatky Aviatická v k.ú.Ruzyně <,>
Tuchoměřice,Kněžívka podle projektové dokumentace s názvem „D7 MÚK Aviatická“ <,>
zpracované společností PRAGOPROJEKT,a.s.v květnu 2019,a rozhodl dnešního dne
t a k t o :
<br> I.Žadateli se podle ustanovení § 56 odst.1,2 písm.c) a 3 zákona č.114/1992 Sb.povoluje,za
účelem výše uvedené činnosti,výjimka ze zákazů podle ustanovení § 50 tohoto zákona
v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných...
MHMP+2330111_2019_anonymizovany.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MHMPXPCT0EAX
<br> Odbor památkové péče VIHMPXPC OEAX
Oddělení státní správy památkové péče
<br> - DLE ROZDĚLOVNÍKU -
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
IČ-Vh-0302-2019 Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2330111/2019 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 2300014/2019 20.11.2019
<br> SDĚLENÍ
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor památkové péče (MHMP OPP),jako příslušný výkonný orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy,obdržel dne 31.7.2019 Vaši žádost
ve věci rekonstrukce křižovatky „D7MÚKAviatická“ <.>
<br> MHMP OPP sděluje,že nemovitosti pare.č.2580/3,2580/8,2580/9,2580/11,2580/14 <,>
2580/17,2580/21,2580/22,250/76,2580/80,2601/3,2604/1,2604/5,2606/5,2611 <,>
2612/3,2612/4,2876/1,2876/5,2876/6,2876/7,2876/31,2876/32,2876/62,2876/64 <,>
2886/10,2886/11,2886/12,2886/13,2886/14,2886/15,2887,2888/1,288/6,2888/8 <,>
2888/9,2888/10,2888/11,2888/12,2888/13,2888/14,2888/15,2888/16,2888/18 <,>
2888/19,2888/20,2888/21,2889/1,2889/2,2889/3,2889/10,2890/1,2890/2,2890/3 <,>
2890/7,2891/1,2891/2,2891/3,2892/1,2892/2,2893/2,2893/3,2893/4,2894/1 <,>
2894/11,2894/12,2894/13,2894/2,2894/3,2894/7,2894/8,2894/9,2895/1,2895/2 <,>
2895/3,2897/1,2897/2,2898/1,2898/2,2898/3,2899/1,2899/10,2899/11,2899/13 <,>
2899/2,2899/3,2899/4,2904/5,2904/6,2908/1,2908/10,2908/11,2908/12,2908/13 <,>
2908/2,2908/4,2908/8,2908/9,2915/12,2915/14,2915/3,2916/2,2917/1,917/7 <,>
2917/9,2917/11,2917/12,2917/19,2917/33,2917/34,2917/37,2917/38,2917/4 <,>
2917/40,2917/43,2917/44,2917/6,2917/61,2917/67,2917/101,2917/102,k.ú <.>
Ruzyně,ul.Aviatická,Praha 6 a pare.č.133,134/2,136,138,188/1,200,201,367,370 <,>
373,374,375,376/1,379,380,381,382/2,387/1,387/2,398/1,399/1,399/33,401/1 <,>
401/2,641/1,641/2,641/3,641/4,642/3,542/4,642/5,642/6,642/7,642/8,645/3 <,>
707/8,733/1,733/2,748/1,748/3,749,750,751,753,754/1,854/2,759/1,761,812 <,>
817,818,k.ú.Přední Kopanina,ul.Nové Domy,Praha 6 leží mimo památkově
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,1...
MHMP+1631485_2019_O4_Dů_anonymizovany.pdf
HLAVNI MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> MHMPXPC0NX8W
<br> PRAGOPROJEKT,a.s <.>
KRyšánce 1668/16
147 54 Praha 4
<br> Váš dopis zn./ze dne:
<br> Č.j.:
<br> MHMP-1631485/2019/O4/DŮ
Spis.zn.:
S-MHMP 1538976/2019PKD
<br> Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXX XXXX
XXXXXXXXX
Počet listů/příloh: X/X
Datum:
XX.08.2019
<br> STANOVISKO silničního správního úřadu k projektové dokumentací stavby pro účely
stavebního řízení ve věci: D7 MŮK AVIATICKÁ
<br> Hlavní město Praha,Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako
příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,vydává:
<br> souhlasné stanovisko
<br> k projektové dokumentaci firmy PRAGOPROJEKT,a.s.z 05/2019 pro účely stavebního řízení
v předmětné věci na základě žádosti adresáta ze dne 24.7.2019,doručené na Magistrát hl.m <.>
Prahy dne 31.07.2019
<br> za podmínek:
<br> 1.Z hlediska dopravy bude stavba v souladu s ČSN 73 6110 - Projektování místních
komunikací,vyhláškou č.398/2009 Sb <.>,o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,ve znění pozdějších předpisů,a dalšími
souvisejícími právními předpisy,normami a technickými podmínkami
<br> 2.Termínově musí být akce naplánována a koordinována tak,aby její dopad na plynulost
dopravního provozu na komunikační síti v dotčené oblasti byl minimalizován.Zvolený
termín akce včetně rozsahu navrhovaných opatření musí být v žádosti o dopravně inženýrské
rozhodnutí řádně zdůvodněn
<br> 3.Po celou dobu realizace stavby:
- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům
<br> budou minimalizovány zábory komunikací pro účely stavby
- bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí
<br> budou vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě
<br> 1/2
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: ...

Načteno

edesky.cz/d/10088339

Meta

Územní plánování   Stavby   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz