« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.; (k. ú. Ďáblice) ; S-MHMP 1003276/2024 (1. část)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_600594_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 600594/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 563919/2024 17.04.2024
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 20.3.2024,kterou podal
<br> kterého na základě plné moci zastupuje
a ve které požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br>
<br> „Novostavba rodinného domu“ na pozemcích parc.č.698 a 699 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydání <.>
<br> HLAVNÍ MĚST...
S-MHMP_2171269_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2243674/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2171269/2022 15.12.2022
<br>
<br> Sdělení k záměru „Stavba garáže na pozemku RD Na Terase 101“ na pozemcích 180/4 a 175
v k.ú.Ďáblice
<br>
Odbor územního roze Mastrátu hl.m.Praobdržel dne 21.11.2022 žádost
<br> které na základě plné moci zastupuje
<,> o stanovisko k výše uvedenému záměru <.>
<br>
Dokumentaci pro dodatečné povolení stavby z 10/2022 zpracoval Ing.XXXX XXXXXX,Kahovská
XXXX/XX,Praha XX (dále jen „dokumentace“) <.>
<br>
Předložená dokumentace řeší novostavbu garáže na pozemku rodinného domu v ulici Na Terase
v Ďáblice.Jedná se o přízemní stavbu o zastavěné ploše 85,2 m2.V objektu je navržená garáž a
pracovna - dílna a WC.Jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s pultovou střechou <.>
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,vydává v souladu s § 6 odst.(1) písm.e) stavebního zákona ke
stavebním záměrům vyvolávajícím změnu v území závazná stanoviska z hlediska souladu
záměru s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování
cílů a úkolů územního plánování.Tato závazná stanoviska jsou podkladem pro rozhodnutí nebo
jiný úkon podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5,§ 126,127,129 odst.(2) a (3) stavebního zákona
nebo podle zvláštního zákona <.>
<br> Podle ust.§ 96b odst.(1) stavebního zákona úřad územního plánování nevydává závazné...
S-MHMP_2216461_2022_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2345601/2022 Počet listů/příloh: 6/2
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2216461/2022 15.12.2022
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 27.11.2022,kterou podala společnost AUTO HELUS,s.r.o <.>,Luční 168/32,Severní
Předměstí,plzeň,IČ: 48361437,kterou na základě plných mocí zastupuje
a ve které požaduje vydání závazného stanoviska ve
věci:
<br> „Skladové,administrativní a servisní zařízení Praha - Ďáblice“,na pozemku parc.č.1608/17
v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 5,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
souhlasné závazné stanovisko
<br> s podmínkou trvání dočasné stavby do 31.1.2027 <.>
<br> Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost ...
S-MHMP_2248247_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> LABRON s.r.o <.>
<br>
Podolská 401/50
147 00 Praha 4
<br> ID DS: 6d7rgfv
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2427450/2023 Počet listů/příloh: 2 / 0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2248247/2023 21.11.2023
<br>
<br>
<br> Stavební záměr "BESIP ĎÁBLICKÁ – HŘENSKÁ,PRAHA 8,PŘISVĚTLENÍ
PŘECHODU" umístěný na pozemcích parc.č.194/1,194/46,194/53 v k.ú.Ďáblice <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy obdržel dne 27.10.2023 od společnosti
Technická správa komunikací hl.m.Prahy,se sídlem Veletržní 1623/24,170 00 Praha 7,IČ:
03447286,kterou zastupuje na základě plné moci ze dne 31.10.2023 společnost LABRON s.r.o.<,>
se sídlem XXXXX XXXXXXX XX,XXX XX Praha X – Zbraslav,IČ: 25670590,žádost o závazné
stanovisko pro potřeby územního souhlasu,ve smyslu § 15 odst.2.stavebního zákona.Žádost
byla dále dne 15.11.2023 doplněna o plnou moc <.>
<br> Dle předložené dokumentace z 08/2023 se jedná o přisvětlení stávajícího přechodu pro chodce
přes ulici Ďáblická na pozemcích parc.č.194/1,194/46,194/53 v k.ú.Ďáblice.Na obou stranách
přechodu budou v rámci záměru osazeny osvětlovací bezpaticové stožáry bez výložníku.Stožáry
budou osazeny svítidly Ampera Evo 1/5359/40 LED/NW 740/600 mA/76W.Pro připojení
svítidel přisvětlení přechodu bude použit kabel typu 1-CYKY 4x10 uložený ve výkopech v
chodníku a pod vozovkou.Celková délka výkopů pro zřízení přisvětlení přechodu pro chodce
bude cca 12 m <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <...
S-MHMP_2402352_2022_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> MO Atelier,s.r.o <.>
<br> Procházkova 634/9
<br> 147 00 Praha 4
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 79404/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2402352/2022 17.01.2023
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
<br> orgánu územního plánování
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil dle ustanovení § 96b odst.3 st avebního zákona
žádost ze dne 22.12.2021,kterou podal
kterého na základě plné moci zastupuje společnost MO Atelier,s.r.o <.>,Tyršova
1834/11,Praha 2,IČ: 24809233,a ve které požadují vydání závazného stanoviska ve věci
nazvané:
<br> „Bytový dům Chřibská,Praha 8“,na pozemcích parc.č.320 a 321 v k.ú.Ďáblice
<br> (dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 5,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
<br> souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXX...
S-MHMP_2426873_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> ARCHZONE architects s.r.o <.>
<br> U Průhonu 827/5
170 00 Praha 7
<br> ID DS: 54gqack
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2483278/2023 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2426873/2023 13.12.2023
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 18.11.2023,kterou podal
<br> kterého na základě plné moci ze dne 9.11.2023 zastupuje společnost
ARCHZONE architects s.r.o <.>,IČ: 29148472,sídlem U Průhonu 827/5,170 00 Praha 7,a ve které
požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> "ŘD Brigádnická – Praha 8“
na pozemcích parc.č.65/1,788,789,790/1,790/3 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 6,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
Toto závazné stanovi...
S-MHMP_2505811_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> KORMAK Praha a.s <.>
<br>
náměstí Bratří Jandusů 34/34
104 00 Praha 114
<br> ID DS: qwggigd
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
DZO-000444/2023 Ing.XXX XXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: X/X
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2505811/2023 20.12.2023
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.(3) stavebního
zákona žádost ze dne 29.11.2023,kterou podala společnost Pražská energetika,a.s <.>,Na Hroudě
1492/4,100 00 Praha 10,IČ: 60193913,a PREdistribuce,a.s <.>,Svornosti 3199/19a,150 00 Praha
5,IČ: 27376516,kterou zastupuje na základě plných mocí společnost KORMAK a.s <.>,náměstí
Bratří Jandusů 34/34,104 00 Praha 10,IČ: 48592307,ve které požadují vydání závazného
stanoviska ve věci:
<br> "Zřízení rychlodobíjecí stanice" umístěné na pozemcích parc.č.1746/29,1746/110,1746/26 <,>
1746/118,1746/111,1729/319,1729/129,1729/134,1729/135,1729/249,253/6,1707,1710/11 <,>
1710/16 v k.ú.Ďáblice (dále také jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 – 6,platnými Zásadami
územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7,9 a 11,platným Územním
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování...
S-MHMP_2557099_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/8 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2601350/2023 Počet listů/příloh: 8/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2557099/2023 27.03.2024
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona <,>
žádost ze dne 4.12.2023,kterou podala společnost Doma je Doma,s.r.o <.>,IČ: 28173848,sídlem
Bílkova 15/856,110 00 Praha 1 a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou,IČ: 00408026 <,>
sídlem Platnéřská 191/4,110 00 Praha 1,které na základě plné moci ze dne 24.10.2023 zastupuje
a ve které požadují vydání
závazného stanoviska ve věci nazvané:
<br> "Obytný soubor Statek Ďáblice – 1 etapa“ na pozemcích parc.č.1596,1597/1,1589,1590/2 <,>
1590/3,1591,1592,1593,1597/2,4/11,194/1,194/20,194/21,288/9,288/5 vše v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 p...
S-MHMP_2600487_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> MIRACON s.r.o <.>
<br> Sokolovská 178/247
190 00 Praha 9
<br> ID DS: 5duvqq6
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2685699/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2600487/2023 09.01.2024
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 12.12.2023,kterou podal
<,> kterého na základě plné moci ze dne 1.1.2022 zastupuje společnost
MIRACON s.r.o <.>,IČ: 06626874,sídlem Sokolovská 178/274,190 00 Praha 9,a ve které požaduje
vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> „Novostavba bytového domu Kokořínská 91/1,Praha 8“
na pozemku parc.č.90 v k.ú.Ďáblice (dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 6,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
Toto závazné stanovisko má dle...
S-MHMP_2613127_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 2686653/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2613127/2023 10.01.2024
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 13.12.2023,kterou podal
a ve které požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> „Rodinný dům“
na pozemcích parc.č.279 a 280 v k.ú.Ďáblice (dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 6,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydání <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení informací o území
<br> *MHMPXPNKMK43*
MHMPXPNKMK43
<br> Elektronický podpis :...
S-MHMP_2684129_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 30262/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2684129/2023 17.01.2024
<br>
<br> ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A ZMĚN JEHO VYUŽITÍ
<br> Odbor územního rozvoje Maistrátu hl.m.Prah obdržel dne 19.12.2023 žádost kterou podal
<,> o vydání
územně plánovací informace dle ustanovení § 21 zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona <,>
k pozemku parc.č.1026/25 v k.ú.Ďáblice <.>
<br> Součástí žádosti o územně plánovací informaci byly doloženy konkrétní požadavky na záměr vč <.>
účelu a technického provedení stavby.Záměrem je novostavba rodinného domu s půdorysným
tvarem písmene „L“ o zastavěné ploše 142 m2.Objekt je částečně podsklepený,má 2 nadzemní
podlaží,a je zastřešen plochou střechou s výškou atiky 6,400 m nad přilehlým terénem <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy,jako úřad územního plánování,vydává dle
ustanovení § 21 odst.(1) písm.a) stavebního zákona,tuto územně plánovací informaci:
<br> „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.1026/25 v k.ú.Ďáblice“
<br> Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 09.09.1999,který nabyl účinnosti dne 01.01.2000 <,>
včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/85
dne 06.09.2018 formou opatření obecné povahy č.55/2018 s účinností od 12.10.2018,se
předmětné pozemky nachází v zastavitelném území v ploše s využitím OB – čistě obytné se
stanoveným kódem míry využití B,a OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry
využití C,v území rozvojovém <.>
<br> Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č <.>
32/1999 Sb.HMP,o závazné čás...
MHMP_143301_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 143301/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 53826/2024 05.02.2024
<br>
<br>
<br> Vyjádření k pozemku parc.č.1729/35 v k.ú.Ďáblice
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále „UZR MHMP“) obdržel dne 12.1.2024
žádost o územně plánovací informaci,kterou podal bytem
a to k pozemku parc.č.1729/35 v k.ú.Ďáblice <.>
Z důvodu,že žádost o územně plánovací informaci neobsahovala všechny požadované náležitosti
dle §21,odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění
(dále jen „stavební zákon“),a dle §2 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,vydává UZR MHMP pouze vyjádření k
možnostem využití předmětného pozemku dle platného územního plánu hl.m.Prahy <.>
<br> Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999,který nabyl účinnosti dne 1.1.2000,včetně
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/85 dne
6.9.2018 formou opatření obecné povahy č.55/2018 s účinností od 12.10.2018,se předmětný
pozemek nachází z části v zastavitelném území v ploše s využitím OB-C-čistě obytné se
stanoveným kódem míry využití plochy C,a z části v nezastavitelném území v ploše s využitím
ZMK – zeleň městská a krajinná <.>
V ploše OB-C je umístěna plovoucí značka ZP – parky,historické zahrady a hřbitovy,která
vyjadřuje požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř plochy OB-C <.>
<br> Severozápadní část pozemku se nachází v místě stávající trasy vodovodu pro zásobování pitnou
vodou <.>
<br> Jižní část pozemku (nezastavitelná část pozemku v ploše ZMK) se nachází v...
MHMP_263459_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Chřibské domy s.r.o <.>
Harmonická 1384/13
158 00 Praha 5
<br> ID DS: 7erhcvx
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 263459/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 141533/2024 21.02.2024
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 24.1.2024,kterou podala společnost Chřibské domy s.r.o <.>,IČ: 08684928,sídlem
Harmonická 1384/13,158 00 Praha 5,a ve které požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> „Dělení pozemku“ parc.č.1710/24 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 6,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Toto závazné stanovisko má dle §96b ...
MHMP_265547_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Dessier plan s.r.o <.>
<br> Bohúňova 1339/7
149 00 Praha 4
<br> ID DS: kb5yqiq
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 265547/2024 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 132561/2024 21.02.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 24.1.2024,kterou podali
které na základě plné moci ze
dne 15.6.2023 zastupuje společnost Dessier plan s.r.o <.>,IČ: 03879488,sídlem Bohúňova 1339/7 <,>
149 00 Praha 4,a ve které požadují vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> „CANABA RD IDEAL CITY“
na pozemku parc.č.1580/54 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 6,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br>
souhlasné...
MHMP_474170_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Sinpps s.r.o <.>
<br>
Dobrušská 1805/5
147 00 Praha 4
<br> ID DS: pkq2g79
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: X/X
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 290965/2024 14.03.2024
<br>
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2
zákona č.283/2001 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního
zákona podání ze dne 14.2.2024,které podalo Hlavní město Praha,IČ: 00064581,se sídlem
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1,které zastupuje na základě plné moci ze dne 8.3.2023
společnost Sinpps s.r.o <.>,IČ: 62584332,se sídlem Dobrušská 1805/5,147 00 Praha 4,ve kterém
požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> "Retenční nádrž na Mratínském potoce,Praha 8"
na pozemcích parc.č.1597/1,1596,1598,1599,1592,194/1 v k.ú.Ďáblice (dále jen „stavební
záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 – 7,platnými Zásadami
územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7,9 a 11,platným Územním
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
vydává ke stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení
§ 6 ods...
MHMP_566277_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 566277/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 494797/2024 09.04.2024
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 11.3.2024,kterou podal
kterého na základě plné moci zastupuje
<br> a ve které požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> „Rodinný dům Křížovi Ďáblice“ na pozemcích parc.č.181/1 a 181/2 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydání <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PR...
MHMP_573779_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> kompozituRA
<br>
<br> Bělehradská 407/22
120 00 Praha 2
<br> ID DS: 8FksxP8
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 573779/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 513073/2024 09.04.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 12.3.2024,kterou podala společnost Ptáčnická 6 s.r.o <.>,IČ: 17174422,sídlem
Ptáčnická 367/6,182 00 Praha 8,kterou na základě plné moci zastupuje
a ve které požaduje vydání
závazného stanoviska ve věci:
<br>
„Novostavba rodinného domu,ulice Ptáčnická“ na pozemku parc.č.750 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné záva...
MHMP_575693_2024_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> kompozituRA
<br>
<br> Bělehradská 407/22
120 00 Praha 2
<br> ID DS: 8FksxP8
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 575693/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 498925/2024 09.04.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 12.3.2024,kterou podala společnost Ptáčnická 6 s.r.o <.>,IČ: 17174422,sídlem
Ptáčnická 367/6,182 00 Praha 8,kterou na základě plné moci zastupuje
a ve které požaduje vydání
závazného stanoviska ve věci:
<br>
„Novostavba rodinného domu,ulice Ptáčnická“ na pozemku parc.č.749 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné záva...
S-MHMP_2127761_2023_ZS_anonymizovany (1).pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/12 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> ČEPS Invest,a.s <.>
<br> Elektrárenská 774/2
101 00 Praha 10
<br> ID DS: 8wip4pd
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
7/23501/2023/KN Ing.XXX XXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: XX/X
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2127761/2023 08.12.2023
<br>
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500 /2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.(3) stavebního
zákona žádost ze dne 12.10.2023,kterou podala společnost ČEPS Invest a.s <.>,se sídlem
Elektrárenská 774/2,101 52,Praha 10,IČ: 24670111,která zastupuje na základě plných mocí
společnost ČEPS,a.s <.>,se sídlem Elektrárenská 774/2,101 52,Praha 10,IČ: 25702556 a
společnost ČEZ Distribuce a.s <.>,Teplická 874/8,405 02 Děčín,IČ: 24729035,ve které požaduje
vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> "V409/419 - smyčka PSE" umístěné na pozemcích parc.č.430/6,430/7,431/2,438/1,438/106 <,>
438/108,438/116,438/120,438/15,438/16,438/42,438/43,438/48,438/49,438/53,438/97 <,>
438/98 v k.ú.Březiněves,na pozemcích parc.č.993/7,993/8,993/9,993/10,993/11,993/12 <,>
993/12,993/13,993/14,993/15,996/2,996/3,996/4,1016/80,1016/81,1016/82,1016/83 <,>
1016/84,1016/85,1016/86,1016/178,1017/1,1018/1,1018/22,1018/24,1018/38,1018/44 <,>
1058/1,1117/1,1117/7,1117/8,1119/1,1034/1,1033,1062/1,1018/21,1018/17,1018/25 <,>
1018/22,1018/27,999/4,1113/1,1012/38,1012/24,1012/23,1120/18 v k.ú.Čimice,na
pozemcích parc...
MHMP_1130665_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> CJ 1463/2024_MCPD Mgr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Č.j.: 236 004 783
<br> MHMP 1130665/2024 Počet listů/příloh: 2/76
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1003276/2024 17.06.2024
<br> Odpověď na žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „UZR MHMP“) obdržel dne 20.5 <.>
<br> 2024 Vaši žádost,ve které požadujete následující informace:
<br> „o všech záměrech v katastrálním území Ďáblice (území Hlavního města Prahy); 730629,v
<br> období od 1.1.2022 do dne doručení tohoto dopisu,které eviduje Odbor územního rozvoje
<br> Magistrátu hl.m.Prahy.“
<br> Vzhledem k množství požadovaných informací,Vám UZR MHMP vyčíslil dne 29.5.2024 pod
<br> č.j.: MHMP 1060458/2024 částku 4750,- Kč k úhradě za jejich vyhledání a následnou
<br> anonymizaci.Tato částka byla připsána na účet MHMP dne 31.5.2024,a proto Vám tyto
<br> požadované informace UZR MHMP nyní poskytuje v příloze tohoto dokumentu <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Oddělení technické podpory
<br> *MHMPXPOV92WO*
MHMPXPOV92WO
<br>
<br> 2/2
<br> Přílohy:
<br> 1.dle textu
<br> Rozdělo
<br> 1.adresát
<br> 2.UZR MHMP/spis

Načteno

edesky.cz/d/10088336

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Územní plánování   Stavby   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz