« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.; (k. ú. Ďáblice) ; S-MHMP 1003276/2024 (4. část)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

S-MHMP_529382_2023_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 658888/2023 Počet listů/příloh: 5 / 0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 529382/2023 21.09.2023
<br>
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil odle ustanovení 96b odst 3 stavebního zákona
žádost ze dne 13.3.2023,kterou podal
kterého na základě plné moci z 9.1.2023 zastupuje
a ve které požaduje vydání závazného
stanoviska ve věci:
<br> " Novostavba rodinného domu,ul.Zářijová"
na pozemku parc.č.1729/521,1729/115 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 6,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydání <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení informací...
MHMP_714383_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 714383/2024 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 586662/2024 18.04.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 22.3.2024,kterou podala společnost HPS HOUSE s.r.o <.>,IČ: 09434518,sídlem
Zbuzanská 166,161 00 Praha 6,kterou na základě plné moci zastupuje
<br> a ve které požaduje vydání závazného
stanoviska ve věci:
<br>
„Stavební úpravy rodinného domu a garáže,Chřibská 31“ na pozemcích parc.č.375 a 376 v
k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Toto závazné stano...
MHMP_837975_2023_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> PSDS,s.r.o <.>
<br>
<br> Trabantská 673/18
<br> 190 15 Praha 9
<br> ID DS: thcvm6w
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
HD/41/2023 Ing.XXXXX XXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 837975/2023 Počet stran/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 665832/2023 20.04.2023
<br>
<br> Stavební záměr "Připojení území Ďáblice REAL na ulici Veselská,k.ú.Ďáblice,Letňany"
umístěný na pozemcích s parc.č.1729/92,1729/94,1729/305 v k.ú.Ďáblice,a dále na pozemcích
s parc.č.626/41,626/63,626/64,626/65 v k.ú.Letňany <.>
<br>
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy obdržel dne 30.03.2023 od společnosti PSDS <,>
s.r.o <.>,se sídlem Trabantská 673/18,190 15 Praha 9,IČ: 26098064,žádost o vyjádření pro potřeby
stavebního řízení dle zákona č.183/2006 Sb.k předmětnému záměru <.>
<br>
Předmětem stavby je nová trvalá stavba veřejně přístupných účelových komunikací – jde o zřízení
dopravního napojení pozemků mezi ulicemi Cínovecká,Veselská a prodejnami Baumax a
Decathlon na komunikaci Veselská.Stavba řeší následující stavební objekty:
SO 011 – Účelová komunikace
Jedná se o napojení budoucího obchodně – komerčního objektu na pozemcích parc.č.1729/92 a
1729/52 v k.ú.Ďáblice novou účelovou komunikací na komunikaci Veselská.Nová komunikace
bude obousměrná,šířky min.9,0 m a délky cca 70 m.Umístěním komunikace dojde k vytvoření
nové úrovňové styčné křižovatky na komunikaci Veselská <.>
SO 012 – Propojovací chodník
Chodník šířky min.2,0 m a délky cca 200 m bude umístěn podél severní strany komunikace
Veselská (směrem k obchodnímu domu BauMax).Chodník umožní pohyb chodců mezi
budoucím obchodním centrem a přechodem pro chodce u BauMaxu <.>
SO 020 – Odvodnění komunikace
Dešťové vody z komunikace budou odvedeny pomocí nové stoky profilu DN 300 a délky cca 50
m.Do stoky budou potrubím DN 200 zaústěny uliční vpusti,...
MHMP_854493_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> JARNETTE RÉCLAME spol.s r.o <.>
Polská 1673/13
120 00 Praha 2
<br> ID DS: b8adi9x
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 854493/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 823641/2024 15.05.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 17.4.2024,kterou podala společnost JARNETTE RÉCLAME spol.s r.o <.>,IČ:
25679619,sídlem Polská 1673/13,120 00 Praha 2,a ve které požaduje vydání závazného
stanoviska ve věci:
<br>
„Stavba pro reklamu“ na pozemku parc.č.1608/17 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Toto závazné ...
MHMP_890515_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> MO Atelier s.r.o <.>
<br>
<br> Tyršova 1834/1
120 00 Praha 2
<br> ID DS: 5xiyag3
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: X / 0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 760503/2024 10.05.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2
zákona č.283/2001 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil e ustanovení § 96b odst.3 stavebního
zákona dání ze dne 12.4.které l
<br>
které zastupuje na základě plné moci společnost
MO Atelier s.r.o <.>,IČ: 24809233,se sídlem Tyršova 1834/11,120 00 Praha 2,ve kterém požaduje
vydání závazného stanoviska ve věci:
<br>
"Kostelecká – retenční nádrž"
na pozemcích parc.č.1686/2,1686/13,1686/14,1687/1,1687/4,1687/5 v k.ú.Ďáblice (dále jen
„stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 – 7,platnými Zásadami
územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7,9 a 11,platným Územním
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
vydává ke stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení
§ 6 odst.1 písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst <.>
1 zákona...
MHMP_978166_2024_001_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/5 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 978166/2024 Počet listů/příloh: 5/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 889356/2024 27.05.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil e ustanovení 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 29.4.2024,kterou podala
kterou na základě plné moci ze dne 19.6.2017 zastupuje
a ve které požaduje vydání
závazného stanoviska ve věci nazvané:
<br>
„Bytový dům č.p.86 v Praze – Ďáblicích“ na pozemcích parc.č.189 a 190 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚPn
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br> souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydán...
MHMP_1855196_2023_anonymizovany.pdf
1/4
<br> Pro:
<br> Mgr.Zuzana Hadrabová,236 002 646,HOM
<br>
Č.j.: Vyřizuje/tel.:
MHMP 1855196/2023 Ing.XXXXX XXXXXX
Sp.zn.: XXX XXX XXX
<br> neuvedena Datum:
<br> 31.01.2024
<br>
<br>
Vyjádření ke směně pozemku v k.ú.Ďáblice za část pozemku v k.ú.Staré Město,vč.části
školní budovy
<br> K Vašemu dopisu,ve kterém žádáte o vyjádření ke směně pozemku parc.č.1729/259 (15 000 m2)
v k.ú.Ďáblice,který je ve vlastnictví Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM)
za část pozemku parc.č.64 (87 m2) v k.ú.Staré Město,vč.části školní budovy,které jsou ve
vlastnictví hl.m.Prahy,za účelem budoucího majetkoprávního vypořádání,Vám odbor územního
rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy sděluje:
<br>
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999,který nabyl účinnosti dne 1.1.2000,včetně
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/85 dne
6.9.2018 formou opatření obecné povahy č.55/2018 s účinností od 12.10.2018,se předmětná
část pozemku parc.č.64 v k.ú.Staré Město nachází v zastavitelném území v ploše s využitím
ZVS – vysokoškolské,pozemek parc.č.1729/259 v k.ú.Ďáblice z části v nezastavitelném území
v ploše s využitím LR – lesní porosty a z části v zastavitelném území v ploše s využitím VV –
veřejné vybavení <.>
<br>
Pozemek parc.č.1729/259 v k.ú.Ďáblice se částečně nachází v místě celoměstského systému
zeleně <.>
<br>
Pozemek parc.č.1729/259 v k.ú.Ďáblice se částečně nachází v místě veřejně prospěšné stavby
(VPS) 36|VS|24: Ďáblice – základní škola,mateřská škola <.>
<br> Předmětná část pozemku parc.č.64 v k.ú.Staré Město se nachází v Památkové rezervaci hl.m <.>
Prahy (ve smyslu zákona č.20/1987 Sb.) <.>
<br> Předmětná část pozemku parc.č.64 v k.ú.Staré Město se nachází v ochranném pásmu metra
(speciální dráhy ve smyslu zákona č.266/1994 Sb.) <.>
<br>
Předmětná část pozemku parc.č.64 v k.ú.Staré Město se nachází v území bez zvýšené ochrany
zeleně <.>
<br>
V...
S-MHMP_10037_2023_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> MO Atelier,s.r.o <.>
<br> Procházkova 634/9
<br> 147 00 Praha 4
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 168362/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 10037/2023 24.01.2023
<br>
<br> Vyjádření ke studii záměru „Bytový dům Kostelecká,Praha 8“ na pozemcích parc.č <.>
1686/14,1686/13,1686/2 v k.ú.Ďáblice
<br>
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy obdržel dne 03.01.2023 od společnosti MO
Atelier,s.r.o <.>,Procházkova 634/9,Praha 4,IČ: 24809233,žádost o vyjádření k výše uvedenému
záměru <.>
<br> K žádosti byla přiložena studie objektu z 01/2023,kterou zpracovala společnost MO Atelier <,>
s.r.o <.>,Procházkova 634/9,Praha 4 <.>
<br> Z uvedené dokumentace úřad územního plánování zjistil,že stavební záměr spočívá ve výstavbě
novostavby bytového domu na rohu ulic Kostelecká a U Červeného mlýnku ve východní části
Ďáblic.Objekt je tvořen dvěma nadzemními hmotami na společném podzemním podlaží <.>
Nadzemní hmoty mají 3 plnohodnotná a 1 ustoupené podlaží.Obe hmoty mají obdélníkový
půdorys a plochou střechu.V podzemním podlaží je navržená garáž pro oba objekty s kapacitou
celkem 33 parkovacích míst,technické zázemí a společné prostory.V přízemí obou hmot je vždy
1 komerční jednotka (obchod,služby,zařízení veř.stravování) a byty.Patra jsou již čistě bytová <.>
Celkem je navrženo 29 bytů.Vjezd do podzemních garáží je navržen v 1.NP hmoty A.Na
pozemku stavby je navrženo dalších 12 parkovacích stání.Zastavěná plocha objektu je 683,2 m2 <.>
Regulovaná výška budovy je 9,57 m nad ÚT <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy,jako úřad územního plánování,vydává
k záměru dle § 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto vyjádření:
<br>
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pra...
S-MHMP_33005_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 108546/2022 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 33005/2022 03.02.2022
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
<br> orgánu územního plánování
<br>
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil e ust anovení 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 07.01.2022,kterou podali
které na základě plné moci
zastupuje IČ: 18897428,a ve které požaduj í
vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> "Rekonstrukce a přístavba rodinné vily s dopravním napojením pozemku",na pozemku
parc.č.1122 v k.ú.Ďáblice (dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 5,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7 a 9 platným ÚPn SÚ
hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
<br>
<br> souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
<br>
Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydání <.>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územní...
S-MHMP_53826_2024_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 143301/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 53826/2024 05.02.2024
<br>
<br>
<br> Vyjádření k pozemku parc.č.1729/35 v k.ú.Ďáblice
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále „UZR MHMP“) obdržel dne 12.1.2024
žádost o územně plánovací informaci,kterou podal
to k pozemku parc.č.1729/35 v k.ú.Ďáblice <.>
Z důvodu,že žádost o územně plánovací informaci neobsahovala všechny požadované náležitosti
dle §21,odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění
(dále jen „stavební zákon“),a dle §2 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,vydává UZR MHMP pouze vyjádření k
možnostem využití předmětného pozemku dle platného územního plánu hl.m.Prahy <.>
<br> Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999,který nabyl účinnosti dne 1.1.2000,včetně
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/85 dne
6.9.2018 formou opatření obecné povahy č.55/2018 s účinností od 12.10.2018,se předmětný
pozemek nachází z části v zastavitelném území v ploše s využitím OB-C-čistě obytné se
stanoveným kódem míry využití plochy C,a z části v nezastavitelném území v ploše s využitím
ZMK – zeleň městská a krajinná <.>
V ploše OB-C je umístěna plovoucí značka ZP – parky,historické zahrady a hřbitovy,která
vyjadřuje požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř plochy OB-C <.>
<br> Severozápadní část pozemku se nachází v místě stávající trasy vodovodu pro zásobování pitnou
vodou <.>
<br> Jižní část pozemku (nezastavitelná část pozemku v ploše ZMK) se nachází v místě n...
S-MHMP_79101_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Sweco Hydroprojekt a.s <.>
<br>
<br> Táborská 940/31
<br> 140 00 Praha 4
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
141/2022/013/DOP2201-0025 Ing.XXXXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXX XXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: X/X
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 79101/2022 14.02.2022
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
<br> orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.(3) stavebního
zákona žádost ze dne 17.01.2022,kterou podal investor Hlavní město Praha,se sídlem Mariánské
náměstí 2,110 00 Praha 1,IČ: 0064581,kterého na základě plných mocí zastupuje společnost
Sweco Hydroprojekt a.s <.>,Táborská 31,140 16 Praha 4,IČ: 26475081,ve které požaduje vydání
závazného stanoviska ve věci:
<br>
"ČS a VDJ Ládví I,sanace komor 1 a 2 a AK starého vodojemu,Praha 8 číslo akce 1"
umístěné na pozemcích parc.č.1738/2,1738/3,1738/4,1738/5,1738/7,1738/6,1729/528 <,>
1738/9 v k.ú.Ďáblice (dále také jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 - 5,platnými Zásadami
územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7 a 9,platným Územním plánem
sídelního útvaru hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává
ke stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst <.>
...
S-MHMP_151818_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
Č.j.: Ing.XXXX XXXXXXXXXX,XXX XXX XXX
MHMP XXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: X / 0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 151818/2022 24.02.2022
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost,kterou podala dne 27.01.2022 společnost Annons XXXXX s.r.o <.>,se sídlem Na Maninách
796/9,170 00 Praha 7 – Holešovice IČ: kterou zaste na základě né moci ze
dne 01.12.2021
<br> ve které poža duje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br>
"Terénní úpravy na pozemku 1686/19,k.ú.Ďáblice"
na pozemku parc.č.1686/19 v k.ú.Ďáblice (dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 – 5,platnými Zásadami
územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7 a 9,platným Územním
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
vydává ke stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení
§ 6 odst.1 písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst <.>
1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné závazné stanovisko <.>
<br> Závazné stanovisko má dle § 96b odst.5 stavebního z...
S-MHMP_169540_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Super Snow,s.r.o <.>
<br> Vranov 57
<br> 257 22 Vranov
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 326747/2022 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 169540/2022 04.04.2022
<br>
Vyjádření ke studii záměru „Ďáblická louka“ na pozemku parc.č.1729/109 v k.ú.Ďáblice
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy obdržel dne 31.1.2022 od společnosti Super
Snow,s.r.o <.>,Vranov 57,Vranov,IČ: 09675761,žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru <.>
<br> K žádosti byla přiložena ověřovací studie z 01/2022,kterou zpracovala společnost studio reaktor <,>
s.r.o <.>,Přístavní 1315/7,Praha 7 <.>
<br> Předložená studie navrhuje soubor bytových domů v rozvojové lokalitě v jihovýchodní části
zastavěného území Ďáblic.V severní části lokality při ulici K lomu jsou navrženy 4 podsklepené
bytové domy se 3 plnohodnotnými a 1 ustoupeným podlažím.Ve střední a jižní části lokality je
navrženo 12 podsklepených viladomů se 2 plnohodnotnými a 1 ustoupeným podlažím.Všechny
objekty jsou zastřešeny plochými střechami.Objekty ve směru sever – jih protíná centrální pěší
komunikace.Suterény jsou využity pro parkování,nadzemní podlaží pro bydlení.Parkování je
navrženo i na povrchu <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy,jako úřad územního plánování,vydává
k záměru dle § 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto vyjádření:
<br>
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999,který nabyl účinnosti dne 1.1.2000,včetně
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/85 dne 6.9 <.>
2018 formou opatření obecné povahy č.55/2018 s účinností od 12.10.2018,se předmětný záměr
nachází v zastavitelném území v plochách s...
S-MHMP_198569_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 934963/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 198569/2022 25.05.2022
<br>
<br> SDĚLENÍ
podle § 149 odst.5 správního řádu
<br> k nedoplnění žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona
<br>
<br> Dne 03.02.2022 byla odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „UZR MHMP“) <,>
jako úřadu územního plánování podle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavebního zákona),ve znění pozdějších předpisů,doručena žádost společnosti Annons
Czec s.r.o.Na Maninách 796/ Praha IČ: 05591678,kterou na základě plné moci zastupuje
IČ: 71177230,o vydání závazného stanoviska
podle § 96b stavebního zákona,ve věci „Přístavba garáže“ <.>
<br> Vzhledem k tomu,že žádost neobsahovala všechny nezbytné náležitosti,UZR MHMP dopisem
č.j.MHMP 384143/2022 ze dne 03.03.2022 zaslal,podle § 149 odst.5 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,žadateli výzvu k doplnění žádosti a stanovil mu
k tomu lhůtu 60 dnů od doručení této výzvy; výzva byla doručena dne 14.3.2022 a stanovená
lhůta tak uplynula dne 13.5.2022 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že žadatel neodstranil vady žádosti,které brání vydání závazného stanoviska
podle § 96b stavebního zákona,ve stanovené lhůtě,UZR MHMP podle § 149 odst.5 věty druhé
správního řádu,sděluje žadateli,že závazné stanovisko nemůže být vydáno <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení informací o území
<br> *MHMPXPIQJR11*
MHMPXPIQJR11
<br> Elektronický podpis - 27.5.2022
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXXXX XXXXX
Vydal : ACAeIDX.X - Issuing Certificate
Platnost do : 21.2.2023 10:25:...
S-MHMP_202132_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 299234/2022 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 202132/2022 02.03.2022
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 04.02.2022,kterou podal
kterého na základě plné moci zastupuje společnost Miracon,s.r.o <.>,Sokolovská 178/24 7 <,>
Praha 9,IČ: 06626874,a ve které požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> "Novostavba bytového domu",na pozemku parc.č.90 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 5,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7 a 9 platným ÚPn SÚ
hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
<br> souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX dne vydání <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územ...
S-MHMP_353914_2023_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/3 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> ARCHZONE architects,s.r.o <.>
<br> U Průhonu 827/5
170 00 Praha 7
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 861644/2023 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 353914/2023 04.05.2023
<br>
Vyjádření ke studii záměru „Řadové domy Brigádnická“ na pozemcích parc.č.789,790/1 <,>
790/3 v k.ú.Ďáblice
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy obdržel dne 16.02.2023 od společnosti
ARCHZONE architects,s.r.o <.>,U Průhonu 827/5,Praha 7,žádost o vyjádření k výše uvedenému
záměru <.>
<br> K žádosti byla přiložena studie z 12/2022,kterou zpracovala společnost ARCHZONE architects <,>
s.r.o <.>,U Průhonu 827/5,Praha 7 <.>
<br> Z uvedené dokumentace úřad územního plánování zjistil,že stavební záměr spočívá ve výstavbě
řadových domů na nároží ulic Šenovská a Brigádnická v Ďáblicích.Na pozemku jsou navrženy 3
řadové domy se zahradami a dvorky.Objekty jsou nepodsklepené se 2 NP a plochou střechou <.>
V každém objektu je navržena 1 bytová jednotka.Zastavěná plocha objektu je 292,2 m2.Součástí
dvou řadových domů je garáž v přízemí a 1 parkovací stání na pozemku.Třetí objekt má 2
parkovací stání na pozemku <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy,jako úřad územního plánování,vydává
k záměru dle § 154 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto vyjádření:
<br>
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999,který nabyl účinnosti dne 1.1.2000,včetně
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.39/85 dne 6.9 <.>
2018 formou opatření obecné povahy č.55/2018 s účinností od 12.10.2018,se předmětný záměr
nachází v zastavitelném území na ploše s využitím OB – čistě obytné,v území stabilizovaném <.>
...
S-MHMP_378211_2022_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 498862/2022 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 378211/2022 28.03.2022
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
<br> orgánu územního plánování
<br>
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 02.03.2022,kterou podal a ve
které požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
<br> „Změna užívání stavby z jeslí na rodinný dům“,Legionářů 205/26,Praha 8,na pozemcích
parc.č.505/1,505/2 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br> Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 – 5,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 – 4,6,7 a 9 platným ÚPn SÚ
hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke
stavebnímu záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1
písm.e) stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto
<br>
<br> souhlasné závazné stanovisko <.>
<br>
<br> Toto závazné stanovisko má dle §96b odst.5 stavebního zákona platnost dva XXXX XXX
dne vydání
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení informací o území
<br> *M...
S-MHMP_404872_2023_ZS_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 582633/2023 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 404872/2023 24.03.2023
<br>
<br> Vyjádření k „X – park Ďáblice“ na pozemcích parc.č.1710/13,1710/8,253/1,1729/318 <,>
1710/1 v k.ú.Ďáblice,pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
<br> Odbor územního roze Mastrátu hl.m.Prahy obdržel dne 24.2.2023 od
žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru pro účely
posouzení záměru vyžadující zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů.K žádosti byly přiloženy situace záměru (dále jen
„dokumentace“) <.>
<br> Dle dokumentace se jedná o výstavbu menšího lokálního obchodního centra v „brýlích“
sjezdu/nájezdu z ulice Cínovecká k ulici Kostelecká v Praze – Ďáblicích.Obchodní centrum se
skládá z nájemního prostoru halového typu s prodejnou potravin a prodejnou nábytku,a dále
z menšího objektu rychlého občerstvení.Halový objekt supermarketu bude mít půdorysné
rozměry cca 81 x 31 m a výšku atiky do 7,5 m.Objekt rychlého občerstvení o půdorysných
rozměrech cca 26 x 14 m bude mít výšku 6,5 m.Oba objekty jednoduchých kubických tvarů
budou zastřešeny plochými střechami.Celková zastavěná plocha objektů je 2 933 m2.Napojení
na stávající komunikace se předpokládá prostřednictvím kruhového objezdu v křižovatce ulic
Kostelecká a sjezd z ulice Cínovecká ve směru do centra.Kruhový objezd je navržen s 5 větvemi <.>
Dále návrh počítá s parkovištěm před obchodním centrem.Studie dále navrhuje sadové úpravy <.>
Zelené plochy budou převážně travnaté,v blízkosti vstupů s okrasnou zelení.Zpevněné plochy
budou doplněny výsadbou stromů,část jedné z fasád OC bude ozeleněna popínavou zelení <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy...
MHMP_620477_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> MO Atelier s.r.o <.>
<br> Tyršova 1834/11
120 00 Praha 2
<br> ID DS: 5xiyag3
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXX XXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 620477/2024 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 601963/2024 25.04.2024
<br>
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO
<br>
orgánu územního plánování
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor územního rozvoje,jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řadu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 334a odst.2 zákona
č.283/2021 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst.(1) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podle ustanovení § 96b odst.3 stavebního zákona
žádost ze dne 27.3.2024,kterou podal
<br> terou na základě plné moci zastupuje společnost MO A telier s.r.o <.>,IČ:
24809233,sídlem Tyršova 1834/11,120 00 Praha 2,a ve které požaduje vydání závazného
stanoviska ve věci:
<br>
„BD Byškovická “ na pozemcích parc.č.326 a 327 v k.ú.Ďáblice
(dále jen „stavební záměr“) <.>
<br>
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 - 7,platnými
Zásadami územního rozvoje hl.m.Prahy ve znění Aktualizace č.1 - 4,6,7,9 a 11,platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu
záměru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.a) stavebního zákona,ustanovení § 6 odst.1 písm.e)
stavebního zákona,ustanovení § 96b odst.1 stavebního zákona a § 149 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,v platném znění,toto:
<br>
souhlasné závazné stanov...
MHMP_1130665_2024.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> CJ 1463/2024_MCPD Mgr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Č.j.: 236 004 783
<br> MHMP 1130665/2024 Počet listů/příloh: 2/76
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1003276/2024 17.06.2024
<br> Odpověď na žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen „UZR MHMP“) obdržel dne 20.5 <.>
<br> 2024 Vaši žádost,ve které požadujete následující informace:
<br> „o všech záměrech v katastrálním území Ďáblice (území Hlavního města Prahy); 730629,v
<br> období od 1.1.2022 do dne doručení tohoto dopisu,které eviduje Odbor územního rozvoje
<br> Magistrátu hl.m.Prahy.“
<br> Vzhledem k množství požadovaných informací,Vám UZR MHMP vyčíslil dne 29.5.2024 pod
<br> č.j.: MHMP 1060458/2024 částku 4750,- Kč k úhradě za jejich vyhledání a následnou
<br> anonymizaci.Tato částka byla připsána na účet MHMP dne 31.5.2024,a proto Vám tyto
<br> požadované informace UZR MHMP nyní poskytuje v příloze tohoto dokumentu <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Oddělení technické podpory
<br> *MHMPXPOV92WO*
MHMPXPOV92WO
<br>
<br> 2/2
<br> Přílohy:
<br> 1.dle textu
<br> Rozdělo
<br> 1.adresát
<br> 2.UZR MHMP/spis

Načteno

edesky.cz/d/10088333

Meta

Územní plánování   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Územní plánování   Územní plánování   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   EIA   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz