« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb: "Umístění stavby - D3 0305/1 Voračice - Nová Hospoda"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-667505.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/10 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1115950/2024 Počet listů/příloh: 5/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 667505/2023/STR 14.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> INFORMACE
<br>
<br> podle § 9b zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění účinném do 31.12.2024
<br>
<br>
<br> Ředitelství silnic a dálnic s.p <.>,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 - Nusle <,>
<br> který zastupuje SUDOP PRAHA a.s <.>,Olšanská č.p.2643/1a,Žižkov,130 00 Praha 3,a tuto pak
<br> dále PUDIS a.s <.>,IČO 45272891,Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6-Bubeneč (dále jen
<br> „žadatel“) podalo dne 30.11.2022 pod čj.146161/2022/KUSK ke Krajskému úřadu
<br> Středočeského kraje,jako stavebnímu úřadu příslušnému podle § 13 odst.1 písm.b) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném
<br> do 31.12.2023,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury
<br> uvedené v § 1 odst.2 písm.a) zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby strategicky
<br> významné infrastruktury,ve znění účinném do 31.12.2023 (dále též „liniový zákon“),v žádosti
<br> nazvané:
<br> „D3 0305/1 Voračice – Nová Hospoda“ <,>
<br> obsahující návrh na umístění nových částí dálnice D3 a staveb s touto souvisejících,resp <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu
<br> *MHMPXPOUQVD0*
*MHMPXPOUQVD0*
<br>
<br> 2/ 10 Č.j.MHMP 1115950/2024
<br> - nové části dálnice I.třídy D3,úsek km 45,9 - km 62,4 (jejíž součásti jsou též
<br> mimoúrovňové křižovatky,mosty,opěrná ze...
ZADOST.pdf
HB PUDIS it?/%
<br> Vaše spis.zn.Adresa: Vaše č.j.Naše SPÍS- zn.1'0509'00 Krajský úřad Středočeského kraje Naše č.j.1-0509-00/StK0p/22/056 Odbor územního plánování a stavebního řádu Vyřizuje: XXXXXX XXXX Zborovská XX Tel.: +XXX XXX XXX XXX XXX 21 Praha 5 Krajský úřad Středočeský kraj ' ' Doručeno: 30.11.2022 E-maII: zdenek.vana©pudls.cz ? Datum: 30.11.2022 146161/2022./K_USK Llaty: 1 Linuvprlloh.1 Druhy příloh: svazek kuskesSGlfb3d8 Věc: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby D3 0305/I Voračice — Nová Hospoda Vážení <,>
<br> v zastoupení stavebníka,kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,IČO 65993390,se na Vás obracíme ve věci podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby D3 0305/I Voračice — Nová Hospoda <.>
<br> Pro stavbu „D3 0305/I Voračice — Nová Hospoda" bylo 31.10.2018 požádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby u MěÚ Benešov.S ohledem na skutečnost,že záměr stavby „D3 0305/I Voračice — Nová Hospoda" byl upraven a byla vypracována aktualizovaná projektová dokumentace 12/2021,v souladu s novou legislativou,bylo též nutné nové,časově náročné projednání naší stavby.Nejen ztohoto důvodu jsme byli nucení vzít žádost o umístění stavby z MěÚ Benešov zpět <.>
<br> Novou žádost o umístění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nyní podáváme v souladu s ust.9 Ze,odst.1 zákona č.416/2009 Sb.(liniového zákona) ke krajskému úřadu Středočeského kraje,kterýje příslušný k vedení územního řízení <.>
<br> Žádáme o vedení územního řízení vsouladu s ustanoveními zákona č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) <.>
<br> Předem děkujeme za spolupráci <.>
<br> s pozdravem (Mřv
<br> XXXXXX XXXX Specialista inženýrské činnosti
<br> PUDIS a.s <.>,Podbabské 1014/20,160 00 Praha 6 IČ: 45272891,DIČ: CZ45272891 www.pudis.cz,e-mail: info©pudis.cz,ISDS: hd4fw35 Obchodní rejstřík Městský soud v Praze.oddíl B,vložka 1458 tel....

Načteno

edesky.cz/d/10077465

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz