« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh Závěrečného účtu obce Smrk za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2023
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br>
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 55982/2024 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Smrk
<br> se sídlem Smrk 30,675 01 Vladislav,IČO: 00378623
za rok 2023
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 5.května 2024 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.června 2024 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních
a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 12.června 2024 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Smrk
<br> Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br>
Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXX,DiS.-
místostarosta
<br> Věra Jetelová,DiS.- účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Smrk nebyly zjištěny chyby a ...
Návrh Závěrečného účtu obce Smrk za rok 2023
sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Smrk
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 00378623
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Smrk 30
Smrk
67501 Vladislav
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 568888224
<br> smrk@obce.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 6
<br> 12.06.2024
19:33:26
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Věra Jetelová
Finanční okruhy - Účetnictví 8.04.0 (SMRK),verze: 2023.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Poíjem z XXXX z poíjmu FO placené plátci XXX XXX,XX XXX 000,00 817 339,08
1112 Poíjem z XXXX z poíjmu FO placené poplatníky XX XXX,XX XX 500,00 68 726,47
1113 Po.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby dani 115 500,00 165 500,00 198 319,83
1121 Poíjem z XXXX z poíjmu právnických osob XXX XXX,XX X XXX 000,00 1 438 248,90
1122 Po.z DPPO v poípadech,kdy poplat.je obec,s výj.55 000,00 55 000,00 27 360,00
1211 Poíjem z XXXX z poidané hodnoty X XXX XXX,XX X XXX 000,00 2 587 968,63
1334 Po.z odvodu za odnití pudy ze zem.pud.fondu dle z.- 10 630,00 10 628,40
1341 Poíjem z poplatku ze psu 4 500,00 4 500,00 4 200,00
1345 Po.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a poíj.z 140 000,00 140 000,00 137 431,00
1361 Poíjem ze správních poplatku 500,00 500,00 1 050,00
1381 Po.z XXXX z hazard.her s výj.díleí XXXX z tech.her XX XXX,XX XX ...

Načteno

edesky.cz/d/10048015

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz