« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Oznámení o zveřejnění - X. rozpočtová změna pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

462_2023_2.pdf
X. rozpočtová změna roku 2023
Rozpočet Změna Upr. r <.>
<br> Příjmy (v Kč) 345 388 615,68 38 167 006,80 383 555 622,48 Rozdíl Př-Vý 0,00
Výdaje (v Kč) 494 479 780,31 132 190,25 494 611 970,56
Saldo (v Kč) -149 091 164,63 38 034 816,55 -111 056 348,08
Financování (v Kč) 149 091 164,63 -38 034 816,55 111 056 348,08
<br> Rozpočtová opatření,která schvaluje ZM
<br> Rozpočet 2023 Upravený rozpočet 2023
č.RO ORJ ORG skladba název částka Kč změna (+,-) ORJ ORG skladba název částka Kč
Příjmy:
<br> nedaňové příjmy
<br> 1./1xxx Daňové příjmy 253 591 850,00 33 560 000,00 »» /1xxx Daňové příjmy 287 151 850,00
ú 231/0190 navýšení daňových příjmů dle plně
ní
<br> kapitálové příjmy
<br> 2.4 607 006,80 »» /3xxx Kapitálové příjmy 4 607 006,80
ú 231/0190 navýšení kapitálových příjmů dle
skutečnosti
<br> 38 167 006,80
<br> Výdaje:
9210 OOA
<br> 3.3421/5222 ORG 5181 - Katolický dům - evakuační středisko pro KS 40 000,00 -40 000,00 »» 3421/5222 ORG 5181 - Katolický dům - evakuační středisko pro KS 0,00
ú 231/0170 vratka dotace posyktnuté v roce
2023 na základě vypořádání
<br> 9310 OF
<br> 4.3639/5331
ORG 3070 - Technické služby Zábřeh, příspěvková
organizace - provoz
<br> 30 683 428,00 379 015,00 »» 3639/5331
ORG 3070 - Technické služby Zábřeh, příspěvková
organizace - provoz
<br> 31 062 443,00
ú 231/0170 navýšení transferu na provoz z dů
vodu prací nad rámec činností za rok 2023
<br> 9430 OS-OŽP
<br> 5./5xxx Běžné výdaje 1 353 600,00 0,00 »» /5xxx Běžné výdaje 1 353 600,00
ú 231/0110 přijetí a poukázání finančních prost
ředků (297.427 Kč) na činnost odborného
lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2023
<br> 9510 Školství
<br> 6.3113/6351
ORG 3131 - ZŠ a DDM Krasohled - investiční transfer na
rekonstrukci toalet
<br> 1 090 000,00 -136 896,56 »» 3113/6351
ORG 3131 - ZŠ a DDM Krasohled - investiční transfer na
rekonstrukci toalet
<br> 953 103,44
231/0170 vratky investičních transferů
poskytnutých v roce 2023
<br> 7.3113/6351
ORG 3131 - ZŠ a DDM Krasohled - investiční transfer
realizaci le...
462_2023_1
Návrh rozpočtu
<br> 2023
X.RZ
<br> Upravený rozpočet
<br> po X.RZ
<br> PŘÍJMY - celkem 345 388,62 38 167,00680 383 555,62248
<br> Daňové 253 591,85 33 560,00000 287 151,85000
<br> Nedaňové 23 348,94 0,00000 23 348,94114
<br> Kapitálové 0,00 4 607,00680 4 607,00680
<br> Dotace 68 447,82 0,00000 68 447,82454
<br> VÝDAJE - celkem 494 479,78 132,19025 494 611,97056
<br> Běžné 308 872,03 269,54681 309 141,57893
<br> Kapitálové 185 607,75 -137,35656 185 470,39163
<br> SALDO -149 091,16 38 034,81655 -111 056,34808
<br> FINANCOVÁNÍ 149 091,16 -38 034,81655 111 056,34808
<br> Zapojení zůstatku z minulých let (příjem) 159 369,16 41 334,34808
<br> Splátka úvěrů (výdaj) - do r.2025 -10 278,00 -10 278,00000
<br> Termínovaný vklad krátkodobý (výdaj) -80 000,00 80 000,00 0,00000
<br> Termínovaný vklad krátkodobý (příjem) 80 000,00 80 000,00000
<br> Rozpočet města Zábřeh na rok 2023
údaje v tis.Kč
<br>
<br> Závazný
<br> ukazatel
Návrh rozpočtu 2023 rozpočet po X.RZ
<br> druhové
<br> třídění RS
<br> rozpočet - závazný
<br> ukazatel
<br> rozpočet - závazný
<br> ukazatel
<br> 1xxx 253 591,850 33 560,00 287 151,850
<br> 2xxx 23 348,94114 0,000 23 348,94114
<br> ostatní /2xxx
<br> PO ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka odpisů 3111/2122 211,76200 211,762
<br> ORG 3010 - MŠ ČSA - vratka energií 6402/2122 310,77858 310,78
<br> ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka odpisů 3111/2122 242,95000 242,95
<br> ORG 3030 - MŠ Strejcova- vratka energií 6402/2122 95,64800 95,65
<br> ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka odpisů 3111/2122 107,00000 107,00
<br> ORG 3050 - MŠ Zahradní- vratka energií 6402/2122 347,48708 347,49
<br> ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka odpisů 3111/2122 90,00000 90,00
<br> ORG 3060 - MŠ Severáček- vratka energií 6402/2122 40,66659 40,67
<br> ORG 3062 - MŠ Severáček - vratka části transferu 3111/2229 229,13689 229,14
<br> ORG 3005 - MŠ Severáček - vratka nevyčerpané části
<br> dotace - Obědy do škol
3111/2229 35,43850 35,44
<br> ORG 3006 - MŠ Severáček - vratka nevyčerpané části
<br> dotace - Obědy...
462_2023.pdf
MĚSTO ZÁBŘEH
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH,ODBOR FINANČNÍ
Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> ČÍSLO JEDN.: MUZB/65970/2023
<br> SPIS.ZN.:
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 14.12.2023
<br> Oznámení o zveřejnění - X.rozpočtová změna roku 2023
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném
znění,oznamujeme,že X.rozpočtová změna pro rok 2023 je v elektronické podobě k nahlédnutí
na adrese www.zabreh.cz v sekci Hospodaření a finance a složce Rozpočet města 2023.V listinné
podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh,Odboru finančním,Masarykovo
nám.510/6,789 01 Zábřeh,u správce rozpočtu – kancelář č.145 <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
finanční analytik
<br> Příloha
<br> X.rozpočtová změna 2023
Rozpočet po X.rozpočtové změně 2023
<br>
2023-12-14T10:53:12+0100
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX XeXXXXcXXcXeXXXXXXXeXXXcXcXeXXXXXXeXadcX

Načteno

edesky.cz/d/10046002

Meta

Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz