« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2910/300 v k.ú. Nusle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_prodeje_casti_pozemku_parc._c._2910_300_k.u._Nusle.doc
Pořadové číslo: ZP P 3/2024 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU Městská část Praha 4 zveřejňuje podle § 36,odst.1 zák.č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění a dle usnesení Rady městské části Praha 4 č.15R-450/2023 ze dne 12.7.2023 a č.22R-675/2023 ze dne 8.11.2023 a usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.14/54 ze dne 23.5.2024,tento záměr prodeje 1) Předmět prodeje: část pozemku parc.č.2910/300 označená dle GP č.2565-19/2023 jako pozemek parc.č.2910/300 o výměře 817 m2,ostatní plocha,zeleň,ochr.pásmo nem.kult.pam <.>,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam <.>,v katastrálním území Nusle,specifikovaná v příloze č.1 tohoto záměru.2) Minimální nabídková cena: 28.000.000 Kč bez DPH 3) Podmínky prodeje: · složení jistoty ve výši 4.200.000 Kč nejpozději v den podání nabídky s povinností uzavřít kupní smlouvu do 90 dnů od doručení oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 4 o prodeji pozemku,v případě porušení této podmínky propadá jistota městské části Praha 4; · jistota bude složena na účet MČ Praha 4 č.6015-2000832359/0800,v.s.2910300,složená jistota se neúročí; vítěznému zájemci bude jistota započtena do kupní ceny a neúspěšným zájemcům bude jistota vrácena po zveřejnění výsledků jednání Rady MČ Praha 4 na účet uvedený v nabídce na koupi pozemku; - v případě,že vítězný zájemce svou nabídku vezme zpět nebo se nedostaví k podpisu do 90 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu kupní smlouvy nebo do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy nezaplatí kupní cenu,má se nadále za to,že o koupi pozemku již nemá zájem a složená jistota tak propadá ve prospěch MČ Praha 4; 4) Způsob označení obálky s nabídkou: žádosti o prodej budou podány v zalepené obálce označené: „Neotevírat – prodej části pozemku parc.č.2910/300 v k.ú.Nusle“ a kontaktní adresou žadatele 5) Informace o předmětu prodeje: · kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXXXX,referent OOM,tel.XXX XXX XXX; · ke kupní ceně bude připočtena základní sazba daně z přidané hodnoty; · pozemek je zatížen věcným břemenem společnosti PREdistri...

Načteno

edesky.cz/d/10031263

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz