« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení: "100220079 - Výstavba VO - Na Pankráci"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-311814.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/311814/23/OST/VNIT V Praze dne 12.6.2024
<br> Č.J.: P4/270739/24/OST/VNIT
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Věra Nitkulincová
<br> tel.: 261 192 503,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,zast.MHMP HOM,IČO 00064581,se sídlem Mariánské náměstí č.p <.>
<br> 2/2,110 00 Praha 1-Staré Město <,>
<br> které zastupuje spol.Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>,IČO 25672541,se sídlem Dělnická č.p <.>
<br> 213/12,170 00 Praha 7-Holešovice <,>
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 31.7.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
<br> nazvané:
<br>
<br> "100220079 - Výstavba VO - Na Pankráci"
<br>
<br> na pozemcích parc.č.3103/3,3103/4,3140/7,3140/13,3140/18 v katastrálním území Nusle v Praze 4 <.>
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.Žádost byla naposledy doplněna dne 12.6.2024 <.>
<br>
<br>
<br> Předmětem žádosti jen umístění 6 stožárů veřejného osvětlení + kabelové vedení NN v ul.Na Pankráci a
<br> nám.Hrdinů <.>
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ust.§ 334a odst.3 zákona
<br> č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 87 odst.1
<br> stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního
<br> řízení a řízení a vzhledem k tomu,že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru,upouští od ústního jednání a stanovuje lhůtu pro uplatnění
<br> námitek účastníků řízení
<br>
<br> do 15 dnů od d...

Načteno

edesky.cz/d/10031262

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz