« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí o umístění stavby*: "Praha 4 - Podolí, Dvorecká, obnova kNN, EVR"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-158739.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/158739/22/OST/VNIT V Praze dne 10.6.2024
<br> Č.J.: P4/273994/24/OST/VNIT
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Věra Nitkulincová
<br> tel.: 261 192 503,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do
<br> 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ust.§ 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
<br> zákon,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
<br> žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
<br> kterou dne 6.4.2022 podala spol <.>
<br> PREdistribuce,a.s <.>,IČO 27376516,se sídlem Svornosti č.p.3199/19a,150 00 Praha 5-
<br> Smíchov <,>
<br> kterou zastupuje spol.EQUANS Services a.s <.>,IČO 26121603,Lhotecká č.p.793/3,Praha 4-
<br> Kamýk,143 00 Praha 412
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané:
<br> "Praha 4 - Podolí,Dvorecká,obnova kNN,EVR"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1211 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří),parc.č <.>
<br> 1224/15,1227/1,1227/3 (vše druh pozemku - ostatní plocha),parc.č.1227/6 (druh pozemku - zastavěná
<br> plocha a nádvoří),parc.č.1900/2 (druh pozemku - ostatní plocha) v katastrálním území Podolí v Praze 4 <.>
<br>
<br> Druh a účel umísťované stavby (popis stavby):
Předmětem zám...
EVR_Dvorecka_situace.pdf
TS 2561 „7
<br> í / / 1x PEGtGO/SDm / \ založeno překopem /".- fur-f
<br> / l_f ' ;f'
<br>,<.>.„„ \ t
<br>,1x PEG150/20.0m / '“—.\ založeno překopem /
<br> \,\\“
<br> 1x PEG1 6017.0m
<br> \ založeno překopem *=.<.>
<br> „\ V).7,3 1x PEGlBO/Sóm ve výkopu
<br> \?
<br> \—
<br> __ 400971 &'$—:::; 101 „\ 8,7 7___ Rx
<br> LEGENDA:
<br> trasa stávajících NN kabelu — — — trasa nových NN kabelů <> spojkoviště kabelů NN chránička kabelu © stávající lampa veřejného osvětlení stávající rozpojovací skříň PRE *n— vzdálenost kabelové trasy od budov
<br> El TS stávající trafostanice <— nová přípojková skříň PRE <1—.stávající připojková skříň PRE
<br> -U'Z- ?“?l vy 2 r ! 3x PEmsorzsbm založeno překopem ___—““r— 1221: + L__: ž/í Flf-"É '.EFW.F.* _ ' T-——- ___—__- ——__-——1__.__ ___—___- SS1OÍSSŠTNŽJT1ZIB 400973 5 É - < © “"““/' \ '.<.> _.<.> _7_____________,__——-*",; až SS101INKF1W-OT1218 400974 : O ' “\ / f,/ DVORECKA SS101INKF1W—OT12/8 \ (f:/„f \ ' „___ „,„„_o:.__„__ \ f / 3x PEGÝGOITDm O založeno překopem.<.> 7,* REVIZE DATUM POPIS ZMĚNY Poopls Schválit.Znuwvilel: o k '"9- “'a" J'CHA ENGlE Services a.s."“ ““““ “"“ ' divize Energetická infrastruktura A _ _ Ing“ XXX XXXXX Lhotecká XXX/X er 'G'e Halem“ Ing.XXXXX XXXXXXX XXX XX Praha X - XXXXXX Č'l SPP tel.: XXX XXXXXX www.engie.cz '“ ' s - 149170 fax.: 267 054 993 jitka.mankova©engie.com Mřstnstsvby' P h 4 P d " D k' Čzakázky.“* a ' o O " “ore“ a R.21091.001.101151 "mm.Datum: Čislo paré".' ' PREdistribuce,a.s <.>,Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 02/2021 Název stavby: Stupeň PD; DUR Praha 4 — Podolí,Dvorecka,obnova kNN,EVR mm 1:500 čast __ _ _ Formáty,Čislovykzesu' 80 01 - Kabelova cast „A4 C-1 Název výkresu:,_ Llsvpočet listi.Celkova Sltuace stavby „1
<br> © Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem oci-Ireny ale autorského zákona

Načteno

edesky.cz/d/10031261

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz