« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODBOR STAVEB DRAH, Spis. zn.: SZ DESU/000961/24, Č. j. DESU/001/007826/24 ,ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ pro stavbu: " SOKP 511 D1 - Běchovice" - objekty stavby dráh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavebni_povoleni_SOKP511_D1_Bechovice.pdf
ODBOR STAVEB DRAH
<br> SPIS.ZN.: SZ DESU/000961/24
Č.J.:
PŮVODNÍ Č.J.:
<br> DESU/001/007826/24
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
+XXX XXX XXX XXX
roedl@ducr.cz
<br> DATUM: 7.6.2024
<br> R O Z H O D N U T Í
Dopravní a energetický stavební úřad,jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb
<br> s nimi souvisejících,příslušný podle § 33 odst.2 ve spojení s ustanovením § 330 odst.3 větou první zák <.>
č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> v y d á v á
<br> na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst.1 a odst.2 zák.č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“)
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
pro stavbu:
<br> “SOKP 511 D1 - Běchovice“
v rozsahu objektů stavby dráhy:
<br> SO 660 Železniční spodek pro přeložku trati (dočasný)
<br> SO 661 Železniční svršek pro přeložku trati (dočasný)
<br> SO 663 Provizorní prodloužení propustku v km 166,930 (dočasný)
<br> SO 664 Odstranění žel.spodku přeložky (dočasný)
<br> SO 668 Definitivní úprava žel.svršku
<br> SO 669 Definitivní odvodnění příkopu u kol.č.1
<br> SO 670 Provizorní přeložka sdělovacích zařízení TÚDC (dočasný)
<br> SO 671 Provizorní přeložka zabezpečovacích zařízení SŽDC (dočasný)
<br> SO 672 Provizorní úprava TV SŽDC (dočasný)
<br> SO 673 Definitivní přeložka sdělovacích zařízení TUDC
<br> SO 674 Definitivní přeložka zabezpečovacích zařízení SZDC
<br> SO 675 Definitivní úprava TV SŽDC <.>
<br> Stavebník:
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,s.p <.>,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,IČ: 65993390
<br> Žadatel:
<br> SATRA,spol.s r.o <.>,Pod Pekárnami 878/2,190 00 Praha 9,IČ: 18584209
<br>
<br> str.2
<br> Umístění stavby:
<br> 142/1,142/7,764/1,764/2,764/7,766/1,780/1,1318/1 a 1318/2 k.ú.Kolovraty <.>
<br> Popis stavebních objektů:
<br> SO 660 Železniční spodek pro přeložku trati (stavba dočasná)
<br> V rámci tohoto SO je navržena dočasná přel...

Načteno

edesky.cz/d/10023082

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz