« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Táborská,REBOS s.r.o.,SVJ Lounských 848,lešení nepodchodné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Taborska_REBOS_s.r.o._Spolecenstvi_vlastniku_jednotek_Lounskych_848._leseni_nepodchodne_vyvesit_046r24.pdf
REBOS s.r.o <.>
Bílenecké náměstí 6/4
<br> 184 00 Dolní Chabry
IČ.: 27184862
<br> Č.j.: P4/257699/24/OD/HORV-DIR 046/24 V Praze: 11.06.2024
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),po
písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie <,>
č.j.: KRPA-184804-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 05.06.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Táborská (nájezdová rampa
k ulici 5.května).Jedná se o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o umístění
nepodchodného lešení na chodníku a s tím související vyznačení obchozí trasy pro pěší vedoucí parkovacím
prostorem.Toto dopravní opatření si vyžádá omezení parkovací kapacity v místě prací <.>
<br>
Umístěné dopravní značení: B 28 + E 13; B 28 + E 13 + E 8c; IP 13c + E 13
<br> Termín: 25.06.2024 – 10.08.2025
<br> O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu
žadatele z důvodu umístění stavebního zařízení souvisejícího s opravou fasády domu v ulici Táborská <.>
V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Příloha: situace dopravního značení potvrzená Policií ČR
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy
ÚMČ Pra...
SKM_C250i24061110130.pdf
ODBOR DOPRAVY
<br> ÚŘAOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ověřuje za podmínek rozhodnutí ze dne 1 ] "06“ 2021! % 964 —- „\ 511“._,( - č.1-P1F28Nw/u/c26) Ham 'D/R 045/47 BOV “ STAVBY a.VCHOD 00 XXXXX dvůr XXXX/X X- VCHOD XX DOMU.<.> XXX - v ' 848.C 967 CF) 3% o.%.p.7 45,3 0 p.847 3 NEPODCHOZÍ LEŠENÍ —19 m2 PODÉLNÁ 4—7- 15=8m.<.> PARKOVACÍ S"ÁNÍ ' ;„u & VCHOD 00 „ _\ 5 :— PRODEJNY.=.- ___ %__ G_ _E '=":.— — L.<.> | 8-30 -- _ 5 > \— :|: 2.2— g V10d & o k „ : _ _ _>_ _ _ __ _ _ __ V020“ __ \DOČASNÉZNAČENÍ — — — — _ _ _ _ _ _ _ ost_rův—ek_ _ _,'; 0328513) DOČXSNÉ— ZNAČENÍ ' OD18.6.00 24.6.2024 (328+Esc) & & ZNEPLATNIT vozovka C—L |P11 +E13 +513 OD18.6.DO 24.6.2024 ( 9 2 U) 00 25.6.00 10.8.2024 __ SO,—_!hja 6053 stanovisko ve SUŠŠŠÍĚĚĚ'ĚĚĚĚ" (70 " ' )afm „7 “3-1/31032594001082024 eg“ 66).<.> tšina.Táborská
<br> Policie České republiky Krajské reru'ms w" ;:aiš ci:-=.hl.m.Prahy Odbor?h2::1=>—
<br> _15! _r-„Jí _ _ _ L—KPP/ %! 74/1944 4" Dne — 5 08—282; „„
<br> z r.kpt.ír
<br> "."",__.<.> \\'I
<br> \\ 3016/1.:„II _? 1
<br> ZATEIŠLENÍ_BYT.DOMU LOUN6KÝ9H 848/1,_PRAHAV4 - NUSLE.SITUACE ZABOR + DOPRAVNVE INZENYRSKE OPATRENI ZHOTOVITEL: REBOS s.r.o <.>,ICO 27184862
<br> M1 :250

Načteno

edesky.cz/d/10016450

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz