« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Oznámení výběrového řízení ke zjištění zájemce o koupi a vybrání kupce pro stát nepotřebného majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inzerát Praha 11.6.2024.pdf
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková Ministerstva obrany <,>
<br> adresa: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce majetková MO <,>
Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
<br> (dále jen „oznamovatel“) <,>
podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 11.6.2024 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
za podmínek na zjištění zájemců o koupi k uvedeným předmětům koupě
<br> popsaným pod příslušným variabilním symbolem (VS):
<br>
Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na webových stránkách https://onnm.army.cz (adresa
<br> nesmí obsahovat „www.“).Znění inzerátu je pouze informativním popisem nemovitostí <,>
proto je nutné se bezpodmínečně seznámit s přesným popisem a důležitými
<br> skutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy <.>
<br>
ČÁST A
<br> PODMÍNKY NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI:
<br> 1.Doručení přihlášky:
Zájemce o koupi doručí oznamovateli prostřednictvím poštovní služby,zvlášť pro každý předmět koupě <,>
řádně a úplně vyplněný formulář přihlášky v zalepené obálce označené textem:
<br> „PŘIHLÁŠKA – … zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní symbol
(u každého předmětu koupě tučný úvodní text viz ČÁST D tohoto oznámení VŘ) … - NEOTVÍRAT“ <.>
 Přihlášky prostřednictvím poštovní služby musí být podány k doručení pouze jako psaní – listovní
<br> zásilka u držitele poštovní licence tj.České pošty s.p <.>,tedy nikoli prostřed...

Načteno

edesky.cz/d/10003463

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz