« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 4 ze dne 5.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11R-388.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-388/2024
<br> ke jmenování nového člena školské rady při Základní škole,Praha 4,Jižní IV <.>,10
<br>
Rada městské části Praha 4
<br> I.b e r e n a v ě d o m í
<br> rezignaci Miroslava Kodyma na členství ve školské radě při Základní škole,Praha 4,Jižní IV <.>,10
<br> II <.>
j m e n u j e
<br> Mgr.Vladimíra Khola,narozeného dne xxxxxxx členem školské rady při Základní škole,Praha 4,Jižní IV <.>,10,s účinností od 6.6.2024
<br> III <.>
u k l á d á
<br> vedoucí odboru školství,prevence a rodinné politiky
zajistit realizaci usnesení <.>
<br>
<br> T: červen 2024
Předkladatel:
XXXXX XXXXXXXXXX,X.místostarostka MČ Praha X
<br>
Strana 1 (celkem 1)
usnesení č.11R-388/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-387.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-387/2024
<br> ke schválení rozpočtových opatření za měsíc květen 2024,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.rozpočtová opatření za měsíc květen 2024 vyplývající z rozhodnutí orgánů hl.m.Prahy
<br> číslo 8015,8017,8019,2017,2019,2015,dle přílohy č.1 tohoto usnesení,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024
<br> 2.vlastní rozpočtová opatření navržena k realizaci za měsíc květen 2024 číslo 60-63,dle přílohy č.1 tohoto usnesení,kterými se mění závazné ukazatele rozpočtu na rok 2024
<br> II.u k l á d á
<br>
vedoucí odboru finanční správy
<br>
realizovat usnesení dle bodu I <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Termín: neprodleně
Předkladatel:
Ing.XXXXXX XXXXX,MBA,starosta MČ Prahy X
<br> P ř í l o h a
<br> k usnesení Rady městské části Praha 4 č.11R-387/2024,ze dne 5.6.2024
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Měsíc
Doklad
Částka
Popis
<br> 5
8015
+-804 200,00
RO,kterým se vrací do rozpočtu HMP nespotřebovaná dotace na DS,zároveň se zapojují do rozpočtu prostředky,které zaslala organizace k vrácení
<br> 5
8017
+-38 400,00
RO,kterým se do rozpočtu vrací prostředky z dotace poskytnuté z rozpočtu MŽP na Kotelnu MŠ K Podjezdu a MŠ Družstevní ochoz.Zároveň se zapojují prostředky z minulých let,dotace byla poskytnuta v roce 2021 <.>
<br> 5
8019
+210 700,00
RO,kterým se do rozpočtu zapojuje náhrada obcím poskytnuta z MMR za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého,jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila městská část <.>
<br> 5
2015
+2 793 000,00
RO,kterým se do rozpočtu zapojuje dotace na MAP IV,projekt realizuje OŠK
<br> 5
2017
+7 494 000,00
RO,kterým se do rozpočtu zapojuje dotace z MPSV pro ZZ MČ Praha 4 na provoz dětských skupin
<br> 5
2019
+14 900,00
RO,který...
11R-386.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-386/2024
<br> K výstavbě jižního vestibulu stanice metra D Pankrác
Rada městské části Praha 4
<br> I.k o n s t a t u j e
<br>
že v době od zahájení výstavby stanice metra D Pankrác došlo v dotčeném území k významným změnám vlastnictví pozemků a staveb ve prospěch hlavního města,kdy došlo ke sjednocení vlastnictví bloku ohraničeného ulicemi Na Strži x Budějovická x Bystřická x Neveklovská.V daném území je počítáno s komunální výstavbou,včetně potenciálu umístit zde významné centra úřadů a veřejných služeb.Pro tyto záměry s možností budoucího významného a jednotného rozvoje takto rozsáhlého bloku v centrálním území městské části Praha 4,by měl být jednoznačně vybudován i jižní vestibul stanice metra D Pankrác včetně případného dalšího výstupu na povrch tvořeného osobními výtahy blíže středu bloku <.>
II.b e r e n a v ě d o m í
<br> že na jižní vestibul stanice metra D XXXXXXX XXXX vydáno v roce XXXX územní rozhodnutí,nicméně dosud nebylo na jižní vestibul vydáno stavební povolení a výstavba jižního vestibulu tak nebyla dosud zahájena a neprobíhá současně s výstavbou stanice metra D XXXXXXX a zároveň také probíhá prověřování možnosti využití těžní šachty PADX k následnému zbudování výstupu tvořeného osobními výtahy ze stanice metra D na povrch blíže středu bloku <.>
<br> III.p o ž a d u j e
<br>
aby Dopravní podnik hlavního města Prahy,který je držitelem vydaného územního rozhodnutí,zahájil nezbytné práce k získání stavebního povolení na jižní vestibul stanice metra D Pankrác,tvořený stavebními objekty 11-22 Vestibul Gemini + Pošta a 11-24 Eskalátorový tunel a přestupní chodba Gemini + Pošta a na výstavbu dalšího výstupu na povrch blíže středu bloku tvořeného osobními výtahy ze stanice metra D využitím těžní šachty PAD4 a v návaznosti následně zajistil realizaci tohoto vestibulu a dalšího výtahového výstupu na povrch,optimálně v souběhu s dokončením již rozestavěn...
11R-385.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-385/2024
<br> k realizace navržených úprav přechodů pro chodce a souvislé údržbě ulice Ke Krči v koordinaci se zprovozněním Podolského mostu
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I.k o n s t a t u j e
že ulice Ke Krči je významná nadřazená komunikace na území městské části,která je dlouhodobě značně zatížena provozem a to nejen IAD,ale také provozem MHD.Zároveň je využívána jako náhradní trasa během dopravních omezení,kterým je městská část v posledních letech vystavena ve zvýšené míře,neboť na jejím území jsou současně realizovány stavby celoměstského významu jako Rekonstrukce Barrandovského mostu,Podolský most,metro D či Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč - Spořilov včetně souvisejících prací na infrastruktuře.Tím dochází k jejímu značnému a zrychlenému opotřebení a její technický stav a vybavení tak dlouhodobě neodpovídají jejímu zatížení a významu.Zatížení a významu této komunikace také dlouhodobě neodpovídají stávající bezpečnostně dopravní opatření zejména ve vztahu k pěším účastníkům provozu,chodeckým přechodům,vedení linek MHD a jejich zastávek.Uvedené nedostatky se této komunikace týkají obzvláště v úseku Branická x Skálové a s další změnou vytíženosti ulice Ke Krči je třeba počítat po zprovoznění Podolského mostu a nutnosti řešit změnu polohy zastávky Přístaviště ve směru do Braníka <.>
<br> II.b e r e n a v ě d o m í
<br> že v mezidobí došlo ve vztahu k dopravní situaci a budoucímu zprovoznění Podolského mostu ze strany hlavního města prostřednictvím jeho organizací ke zpracování dokumentací a jejich projednání s městskou částí.Tyto návrhy řeší zřízení či úpravy přechodů pro chodce,úpravy zastávek MHD a další úpravy dopravního režimu ve vztahu k vedení linek MHD a opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu v této ulici a to zejména v úseku Branická x Skálové.Dále byla také konstatována potřeba provedení souvislé údržby povrchu této komunikace...
11R-384.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-384/2024
<br> ke studii Stavební řešení křižovatky Sinkulova x Marie Cibulkové a realizaci navrženého řešení
Rada městské části Praha 4
<br> I.b e r e n a v ě d o m í <,>
<br> že Komise pro dopravu projednala na svém 4.jednání původní studii úprav dopravního režimu křižovatky Sinkulova x Marie Cibulkové zpracovanou v roce 2018 a na svém
8.jednání vyplývající aktualizovanou a upravenou studii Stavební řešení křižovatky Sinkulova x Marie Cibulkové dokončenou v roce 2024 <.>
<br> II.s o u h l a s í
<br> s navrženými stavebními úpravami křižovatky,dle projednané studie Stavební řešení křižovatky Sinkulova x Marie Cibulkové,která je nedílnou součástí tohoto usnesení <.>
III.p o ž a d u j e <,>
<br> aby hlavní město Praha zahájilo nezbytnou projektovou přípravu a následně zrealizovalo stavební úpravy křižovatky Sinkulova x Marie Cibulkové,dle studie Stavební řešení křižovatky Sinkulova x Marie Cibulkové,která je nedílnou součástí tohoto usnesení <.>
<br> IV.u k l á d á
<br> vedoucímu odboru dopravy
<br> odeslat toto usnesení ODO MHMP a TSK a.s <.>
<br> T: neprodleně
Předkladatel:
Ing.XXXXXXXX XXXX,uvolněný člen Rady MČ Praha X
Strana X (celkem 1)
usnesení č.11R-384/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-383.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-383/2024
<br> k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I.r o z h o d l a
<br>
uzavřít smlouvu o dílo „Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4“ se společností Great Garden CZ,SE se sídlem Nad Závodištěm 379,159 00 Praha 5,IČO: 24724416.Předmětem provedení díla je vytěžení,odvoz a likvidace stávajícího písku a následně dodávka 288m3 písku do pískovišť ve správě MČ Praha a dodání 113 m3 písku a 151 m3 kačírku do dopadových ploch herních prvků.Dílo bude provedeno dle cenové nabídky uchazeče za cenu 1.167.720 bez DPH,21% DPH 245.221,20 cena včetně DPH 1.412.941,20 Kč.Lhůta plnění smlouvy je do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy <.>
<br> II.z m o c ň u j e
<br>
RNDr.Tomáše Hrdinku Ph.D <.>,uvolněného člena rady MČ Praha 4
<br> k podpisu smlouvy dle bodu I.usnesení
III.u k l á d á
<br>
vedoucímu odboru životního prostředí
<br>
zajistit podpis smlouvy
<br>
T: do 14.6.2024
Zmocnění přijímám:
Předkladatel:
RNDr.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,uvolněný člen Rady MČ Praha 4
Strana 1 (celkem 1)
usnesení č.11R-383/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-382.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-382/2024
<br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k bezúplatnému převodu pozemků v katastrálním území Michle ve vlastnictví České Republiky do vlastnictví hl.m.Prahy
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I.s o u h l a s í 
<br> s bezúplatným převodem pozemků parc.č.700/38 o výměře 100 m2,parc.č.700/40 o výměře 131 m2,parc.č.700/41 o výměře 184 m2,parc.č.700/51 o výměře 220 m2,parc.č.700/57 o výměře 163 m2,parc.č.700/98 o výměře 226 m2,parc.č.700/116 o výměře 66 m2,parc.č.700/221 o výměře 16 m2,parc.č.700/226 o výměře 173 m2,parc.č.700/38 o výměře 100 m2,parc.č.785/29 o výměře 11 m2,parc.č.785/80 o výměře 67 m2,parc.č.857/2 o výměře 6 m2 a parc.č.3245/7 o výměře 35 m2,vše v k.ú.Michle ve vlastnictví Česká Republika – právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo obrany do vlastnictví hl.m.Prahy
<br> II.k o n s t a t u j e
že má v případě nabytí pozemku parc.č.700/51 o výměře 220 m2 v k.ú.Michle do vlastnictví hl.m.Prahy zájem o jeho následné svěření do správy městské části Praha 4
<br> III.u k l á d á
<br> vedoucímu odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
T: 14.6.2024
<br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,místostarosta MČ Praha X
<br> Strana 1 (celkem 1)
usnesení č.11R-382/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-381-PR.xlsx
List 1
Majetek státu - stav k 02.04.2024 - směna UZSVM a HMP
<br>
Pořadové číslo Předmět Kupní cena (Kč)
Stučný popis počet staveb (ks)/počet pozemků (ks) a jejich celková výměra (m2)/výčet č.p <.>,parc.č <.>,k.ú <.>
1.LIBEŇ 2 pozemky parc.č.303,304,k.ú.Libeň,311 m2 zatím neoceněno
2.PODOLÍ 1 pozemek parc.č.234/1,k.ú.Podolí,387 m2 zatím neoceněno
3.ZBRASLAV id 1/6 1 pozemku
parc.č.2918/173,k.ú.Zbraslav,2.437 m2 1,640,875.00
4.TROJA 1 pozemek parc.č.1601/2,k.ú.Troja,359 m2 zatím neoceněno
<br> Mottl Martin: Mottl Martin:
Jedná se o konečnou částku k 31.12.2022.CELKEM 1,640,875.00
<br> Majetek HMP - stav k 02.04.2024 - směna UZSVM a HMP
<br>
Pořadové číslo Předmět Kupní cena (Kč)
Stučný popis počet staveb (ks)/počet pozemků (ks) a jejich celková výměra (m2)/výčet č.p <.>,parc.č <.>,k.ú <.>
4.HZS č.8 Radotín 1 stavba,4 pozemky parc.č.1837 (budova č.p.511),parc.č.1836,parc.č.1838,parc.č.1839/1,k.ú.Radotín,3.055 m2 64,254,500.00
CELKEM 64,254,500.00
<br> ROZDÍL - DOPLATEK HMP -62,613,625.00
11R-381.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-381/2024
<br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně nemovitostí v katastrálních územích Libeň,Podolí,Zbraslav a Troja ve vlastnictví České Republiky za nemovitosti v katastrálním území Radotín ve vlastnictví hl.m.Prahy
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I.s o u h l a s í 
<br> se směnou nemovitostí mezi Českou republikou a hl.m.Prahou dle přílohy tohoto usnesení
<br> II.k o n s t a t u j e <,>
<br> že má v případě nabytí pozemku parc.č.234/1 o výměře 387 m2 v k.ú.Podolí do vlastnictví hl.m.Prahy zájem o jeho následné svěření do správy městské části Praha 4
<br> III.u k l á d á
<br> vedoucímu odboru kanceláře starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> T: 14.6.2024
<br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,místostarosta MČ Praha X
Strana X (celkem 2)
usnesení č.11R-381/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-380-PR.xlsx
List1
<br> Majetek státu - stav k 02.04.2024 - směna UZSVM a HMP
<br>
Pořadové číslo Předmět Kupní cena (Kč)
Stučný popis počet staveb (ks)/počet pozemků (ks) a jejich celková výměra (m2)/výčet č.p <.>,parc.č <.>,k.ú <.>
1.SK UNION VRŠOVICE 3 pozemky parc.č.1720/1,1720/2 (stavba č.p.1503 SK Union Vršovice) a 1720/26 k.ú.Vršovice,14.333 m2 zatím neoceněno
2.HOTELOVÁ ŠKOLA JINONICE 2 pozemky parc.č.1231/24 a 1231/25 (stavba bez čp/če HMP) k.ú.Jinonice,2.457 m2 21,785,540.00
3.PARK PŘED HLAVNÍM NÁDRAŽÍM 2 pozemky parc.č.2318/2,2318/3 k.ú.Nové Město,272 m2 6,059,540.00
4.PALATA 1 pozemek parc.č.3719/18 k.ú.Smíchov,1.664 m2 20,398,830.00
5.BRANÍK 1 pozemek parc.č.1947/2 k.ú.Braník,756 m2 1,825,070.00
6.STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ZEMĚMĚŘIČSKÁ 2 pozemky parc.č.39/36,39/37 k.ú.Hrdlořezy,2.765 m2 6,251,717.00
7.HLOUBĚTÍN 1 pozemek parc.č.1776/1 k.ú.Hloubětín,4.886 m2 12,544,327.00
8.pozemky k.ú.Svémyslice ÚP Střední Čechy 4 pozemky st.p.č.54 (stavba č.p.39),st.p.č.55 (stavba bez čp/če),st.p.č.67 (stavba bez čp/če) a parc.č.8/14 v k.ú.Svémyslice,1.095 m2 3,764,990.00
CELKEM 72,630,014.00
<br> Majetek HMP - stav k 02.04.2024 - směna UZSVM a HMP
<br>
Pořadové číslo Předmět Kupní cena (Kč)
Stučný popis počet staveb (ks)/počet pozemků (ks) a jejich celková výměra (m2)/výčet č.p <.>,parc.č <.>,k.ú <.>
1.HZS Chodov 1 stavba,9 pozemků
parc.č.1306/4,(budova č.p.2023),1306/2,1306/5,1308/2,1308/3,1308/4,1308/5,1308/6,1319/10,k.ú.Chodov,3.806 m2 76,190,500.00
2.RZ Hory Matky Boží 10 pozemků parc.č.84/4,st.156,st.157,st.158,st.159,st.160,st.161,st.162,st.163,st.164,k.ú.Hory Matky Boží,4.887 m2 2,083,250.00
CELKEM 78,273,750.00
<br> ROZDÍL - DOPLATEK HMP -5,643,736.00
11R-380.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-380/2024
<br> k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně nemovitostí v katastrálních územích Vršovice,Jinonice,Nové Město,Smíchov,Braník,Hrdlořezy,Hloubětín a Svémyslice ve vlastnictví České Republiky za nemovitosti v katastrálním území Chodov a Hory Matky Boží ve vlastnictví hl.m.Prahy
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I.s o u h l a s í 
<br> se směnou nemovitostí mezi Českou republikou a hl.m.Praha dle přílohy tohoto usnesení
<br> II.k o n s t a t u j e
že má v případě nabytí pozemku parc.č.1947/2 o výměře 756 m2 v k.ú.Braník do vlastnictví hl.m.Prahy zájem o jeho následné svěření do správy městské části Praha 4
<br> III.u k l á d á
<br> vedoucímu odboru kancelář starosty
odeslat usnesení Rady MČ Praha 4 na MHMP – odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
T: 14.6.2024
<br> Předkladatel: XXXXXX XXX,MBA,místostarosta MČ Praha X
Strana X (celkem 3)
usnesení č.11R-380/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-379.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-379/2024
<br> k uzavření smlouvy o dílo se společností ASOKNO,spol.s.r.o <.>,se sídlem Maternova 610/5,148 00,Praha 4 – Kunratice,IČO: 41189353 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Sdružení 1080,Praha 4 – rekonstrukce hlavního vstupu“
Rada městské části Praha 4
<br> I.r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o dílo se společností ASOKNO,spol.s r.o <.>,se sídlem Maternova 610/5,148 00 Praha 4 – Kunratice,IČO: 41189353 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Sdružení 1080,Praha 4 – rekonstrukce hlavního vstupu“ <.>
Předmětem díla je provedení rekonstrukce hlavního vstupu do objektu ZŠ Sdružení.Stavba se bude realizovat na pozemku parc.č.2753/4 v katastrálním území Nusle.Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností R - Projekt 07 Praha s.r.o <.>,IČO: 03520358 za cenu díla 998.600,00 Kč bez DPH.Celková cena díla včetně DPH činí 1.208.306,00 Kč.Doba zhotovení díla je 62 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.Záruční doba na předmět díla je sjednána v délce 60 měsíců <.>
<br> II.z m o c ň u j e
<br> Jana Hušbauera,místostarostu MČ Praha 4
<br> k podpisu smlouvy o dílo dle bodu I.usnesení
T: 12.6.2024
Zmocnění přijímám:
Předkladatel:
XXX XXXXXXXX,místostarosta MČ Praha X
Strana X (celkem X)
usnesení č.11R-379/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-378.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-378/2024
<br> k uzavření smlouvy o dílo se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN,s r.o <.>,se sídlem Mostní 5552,760 01 Zlín,IČO: 25560191 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Ohradní 1366/49,Praha 4 – výměna podlah v tělocvičnách“
Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
r o z h o d l a
<br> uzavřít smlouvu o dílo se společností SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN,s r.o <.>,se sídlem Mostní 5552,760 01 Zlín,IČO: 25560191 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Ohradní 1366/49,Praha 4 – výměna podlah v tělocvičnách“ <.>
Předmětem díla je výměna dřevěné sportovní podlahy v malé a velké tělocvičně ZŠ Ohradní 1366/49,v pavilonu „E“ na pozemku parc.č.700/18,k.ú.Michle.Součástí opravy podlah jsou i stavební práce v exteriéru za účelem odstranění příčiny zatékání do objektu,které se projevuje lokální vlhkostí podlah v TV.Stavba bude provedena včetně všech souvisejících prací <.>
<br> Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provedení stavby zpracované společností ANTRE s.r.o <.>,IČO: 26496399,adresa: Štěpanická 274,190 12 Praha 9,z 5/2024 dle cenové nabídky ze dne 28.5.2024 za cenu 4.324.637,00 Kč bez DPH a celkovou cenu včetně 21% DPH ve výši 5.232.810,77 Kč.Doba zhotovení díla je 62 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.Záruční doba na předmět díla je sjednána v délce 60 měsíců <.>
II <.>
z m o c ň u j e
<br> Jana Hušbauera,místostarostu MČ Praha 4
<br> k podpisu smlouvy o dílo dle bodu I.usnesení
T: 21.6.2024
Zmocnění přijímám:
<br> Předkladatel:
XXX XXXXXXXX,místostarosta MČ Praha X
<br> Strana X (celkem 1)
usnesení č.11R-378/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-377.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-377/2024
<br> k rozhodnutí v zadávacím řízení vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí,Praha 4“ zahájeném uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11.4.2024 na profilu zadavatele
Rada městské části Praha 4
<br> I.r o z h o d l a
<br> vybrat účastníka zadávacího řízení ENVIRONMENTAL BUILDING a.s <.>,IČO 09713662,se sídlem Říčanská 1799,Voděrádky,251 01 Říčany,s nabídkovou cenou 15.643.532 Kč bez DPH (cena včetně DPH činí 18.928.674 Kč) a lhůtou provedení díla v délce 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější v souladu s ust.§ 122 odst.1 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,(dále jen zákon) <.>
<br> II <.>
u k l á d á
<br> Mgr.Gabriele Sýkorové,vedoucí oddělení veřejných zakázek odboru právního <,>
<br> 1.zajistit uveřejnění oznámení o výběru dodavatele dle bodu I.v souladu s ust.§ 123 zákona na profilu zadavatele <.>
T: do 5.6.2024
<br> 2.zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení v souladu s ust.§ 126 zákona k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek <.>
T: do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo
<br> III <.>
z p l n o m o c ň u j e
<br> Jana Hušbauera,místostarostu MČ Praha 4 <,>
<br> k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ENVIRONMENTAL BUILDING a.s <.>,IČO 09713662,se sídlem Říčanská 1799,Voděrádky,251 01 Říčany,s nabídkovou cenou 15.643.532 Kč bez DPH (cena včetně DPH činí 18.928.674 Kč) a lhůtou provedení díla v délce 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště,po marném uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek,v souladu s ust.§ 124 odst.1 zákona <.>
<br> T: do 15 dnů po marném uplynutí lhůty pro podání námitek
Plnou moc přijímám:
Předkladatel:
XXX XXXXXXXX,místostarosta MČ Praha X
Strana X ...
11R-376-PR.pdf
DODATEK Č.KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB
(Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba)
<br> CA/DSPO_5_2 platí od: 19.6.2023 Strana 1 z 2 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
<br> 1.Smluvní strany
<br> Poskytovatel
Česká pošta,s.p <.>
zastoupený:
se sídlem Politických vězňů 909/4,225 99 Praha 1,IČO 47114983,DIČ CZ47114983
zapsaný v obchodním rejstříku,vedeném u Městského soudu v Praze,sp.zn.A 7565
<br> Zákazník
<br> Název / Obchodní firma /
Jméno,příjmení,titul: 2,5
<br> Sídlo: 2,5
<br> IČO: 8 DIČ:
<br> Zastoupený: 3
(jméno,příjmení,datum narození)
<br> Pobočka / Org.jednotka:
(nepovinný údaj)
<br> 2.Změna údajů zákazníka 4
<br> Zákazník tímto dodatkem oznamuje poskytovateli změny v údajích.Aktuální údaje viz bod č.1 tohoto dodatku <.>
<br> 2a.Změna způsobu zasílání faktur 4,5,9
Obě smluvní strany se dohodly na změně způsobu zasílání faktur,a sice
<br> 3.Změna trvání smlouvy 4
<br> Obě smluvní strany se dohodly na změně trvání uzavřené smlouvy,a sice
<br> na ukončení smlouvy ke dni
<br> na změně trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou
<br> na změně trvání smlouvy na dobu určitou do
<br> 4.Rozšíření poskytovaných služeb 4,7
<br> Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření poskytovaných služeb,a sice
rozšíření 4 služby poskytování klientské registrační autority PostSignum
<br> Poskytování této služby je možné pouze v rámci služby vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů PostSignum <.>
Poskytnutí služby je podmíněno vzájemným odsouhlasením Podmínek poskytování klientské registrační autority 6 <.>
<br> rozšíření 4 služby poskytování kvalifikovaných časových razítek PostSignum
Poskytnutí služby je podmíněno vzájemným odsouhlasením Podmínek poskytování kvalifikovaných časových razítek 6 <.>
<br> 5.Změna obecných parametrů poskytovaných služeb 4
<br> Obě smluvní strany se dohodly na změně těchto parametrů certifikačních služeb:
<br> 5.1 Zákazník požaduje zasílat / nezasílat žadatelům o certifikáty upozornění na končící platnost...
11R-376.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-376/2024
<br> k uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb se společností Česká Pošta,s.p.Politických vězňů 909/4,110 00 Praha 1,IČ: 47114983
Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
r o z h o d l a
<br> uzavřít dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb se společností Česká Pošta,s.p.Politických vězňů 909/4,110 00 Praha 1,IČ: 47114983 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
II <.>
z p l n o m o c ň u j e
<br> místostarostu MČ Praha 4 Filipa Váchu
k uzavření dodatku č.7 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb dle tohoto usnesení
III <.>
u k l á d á
<br> 1.vedoucí odboru hospodářské správy
předložit dodatek č.7 ke smlouvě k podpisu dle tohoto usnesení
<br> 2.vedoucímu oddělení IKT
<br>
zajistit realizaci dle tohoto usnesení <.>
<br> T: 15.6.2024
<br> Plnou moc přijímám:
<br> Předkladatel:
XXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X
<br> Strana X (celkem 4)
usnesení č.11R-376/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-375.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-375/2024
<br> k prodeji pozemků p.č.st.36 s budovou čp.13 (stavba ubytovacího zařízení) s movitým vybavením,p.č.st.88 s budovou bez čp/če (stavba technického vybavení),p.č.355/1,355/2,355/3,357,360/6 a p.č.602,vše katastrální území Horní Albeřice,Horní Maršov
Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
b e r e n a v ě d o m í
<br>
zveřejnění záměru prodeje pod pořadovým číslem Z PROD NO 3/24 na úřední desce městské části Praha 4 v období od 15.4.2024 do 16.5.2024
<br> II <.>
d o p o r u č u j e
<br>
Zastupitelstvu městské části Praha 4
<br>
schválit prodej pozemku p.č.st.36 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře
1 357 m2 s budovou č.p.13,stavba ubytovacího zařízení; pozemku p.č.st.88 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 88 m2 s budovou bez čp/če,stavba technického vybavení; pozemku p.č.355/1 (ostatní plocha,dobývací prostor) o výměře 3 430 m2; pozemku p.č.355/2 (ostatní plocha,dobývací prostor) o výměře 2 948 m2; pozemku p.č.355/3 (ostatní plocha,dobývací prostor) o výměře 573 m2; pozemku p.č.357 (trvalý travní porost,zemědělský půdní fond) o výměře 2 041 m2; pozemku p.č.360/6 (ostatní plocha,neplodná půda) o výměře 1 354 m2; pozemku p.č.602 (ostatní plocha,jiná plocha) o výměře 550 m2; vše katastrální území Horní Albeřice,Horní Maršov a movitého majetku,který je umístěn v předmětu prodeje xxxxxxxxxxxza kupní cenu ve výši 24.274.330 Kč za podmínky uzavření kupní smlouvy do 3 měsíců od schválení prodeje Zastupitelstvem městské části Praha 4 (v případě porušení této podmínky propadá složená jistota městské části Praha 4).Celková kupní XXXX XXXX uhrazena nejpozději do XX dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí <.>
<br> III <.>
u k l á d á
<br>
Filipu Váchovi,místostarostovi městské části Praha 4
<br>
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh k projednání
<br>
<br>
<br...
11R-374.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-374/2024
<br> k prodeji pozemku parc.č. 3100/42 a id.1/36 pozemku parc.č.3100/8,v katastrálním území Braník
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
b e r e n a v ě d o m í <,>
<br> že záměr prodeje pozemku parc.č.3100/42 o výměře 20 m2,ostatní plocha,jiná plocha a id.1/36 pozemku parc.č.3100/8 o výměře 312 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace,oba k.ú.Braník,byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha 4
od 02.02.2024 do 01.03.2024 pod č.ZP P 1/2024 <.>
<br> II <.>
d o p o r u č u j e
<br> Zastupitelstvu městské části Praha 4 schválit prodej pozemku parc.č.3100/42 o výměře 20 m2,ostatní plocha,jiná plocha a id.1/36 pozemku parc.č.3100/8 o výměře 312 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace,oba k.ú.Braník,kupujícímu –xxxxxx,za kupní cenu ve výši 234.567 Kč <.>
<br> Kupní XXXX XXXX uhrazena do XX dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického a zástavního práva do katastru nemovitostí <.>
<br> III <.>
u k l á d á
<br> Filipu Váchovi,místostarostovi MČ Praha 4 <,>
předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 uvedený návrh k projednání
<br> T: červen 2024
Předkladatel:
XXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X
Strana X (celkem X)
usnesení č.11R-374/2024
Strana 2 (celkem 2)
<br> usnesení 11R- /2024
11R-373.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-373/2024
<br> k vydání souhlasného stanoviska s přesunem rozpojovací skříně na pozemku parc.č.1856,v katastrálním území Podolí
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
r o z h o d l a
<br> vydat společnosti PREdistribuce, a. s <.>,IČO: 27376516,se sídlem Praha 5,Svornosti 3199/19a,PSČ 150 00,souhlasné stanovisko s přesunem rozpojovací skříně na pozemku parc.č. 1856,v katastrálním území Podolí pro stavbu „Obnova kVN,kNN – úsek nová trasa,Praha 4,Krč,Panuškova“ spočívající v přesunu rozpojovací skříně,ve znění dle přílohy usnesení <.>
<br> II <.>
u k l á d á
<br> vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení <.>
<br> T: 31.7.2024
<br> Předkladatel:
XXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X
P ř í l o h a
<br> k usnesení Rady městské části Praha 4 č.11R-373/2024,ze dne 5.6.2024
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Vážení <,>
<br> na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.11R-373/2024 ze dne 5.6.2024 Vám tímto sděluji <,>
že MČ Praha 4 vydala společnosti PREdistribuce, a. s <.>,IČO: 27376516,se sídlem Praha 5,Svornosti 3199/19a,PSČ 150 00
s o u h l a s n é s t a n o v i s k o
<br> se stavbou „Obnova kVN,kNN – úsek nová trasa,Praha 4,Krč,Panuškova“ spočívající v přesunu rozpojovací skříně bez rozšíření stávajícího ochranného pásma na pozemku parc.č. 1856,v k. ú. Podolí,a to dle projektové dokumentace z 10/2018 vypracované společností KORMAK Praha a.s <.>,IČO: 48592307,se sídlem náměstí Bratří Jandusů 34/34,Praha 10,PSČ 104 00 <.>
<br> Situační plán tvoří nedílnou součást tohoto souhlasného stanoviska <.>
<br> Souhlasné stanovisko se vydává pro účely územního a stavebního řízení <.>
<br> Souhlasné stanovisko se vydává za splnění těchto podmínek:
<br> · stavba bude provedena v souladu s ustanoveními „Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro...
11R-372.doc
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
<br> usnesení 11.jednání ze dne 5.6.2024
číslo 11R-372/2024
<br> ke změně přílohy usnesení č.13R-387/2022 ze dne 8.6.2022,k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc.č.2869/190 v katastrálním území Krč
<br> Rada městské části Praha 4
<br> I <.>
r o z h o d l a
<br> zrušit přílohu usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-387/2022 ze dne 8.6.2022 a nahradit ji přílohou nového znění,dle přílohy tohoto usnesení <.>
<br> II <.>
u k l á d á
<br> vedoucímu odboru obecního majetku
zajistit realizaci tohoto usnesení
<br> T: 31.7.2024
<br> Předkladatel:
XXXXX XXXXX,místostarosta MČ Praha X
P ř í l o h a
<br> k usnesení Rady městské části Praha 4 č.11R-372/2024,ze dne 5.6.2024
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
<br> kterou níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřely podle zákona č.127/2005 Sb <.>,o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění,a usnesení Rady městské části Praha 4 č.11R-372/2024 ze dne 5.6.2024
<br> tyto smluvní strany:
<br> T-Mobile Czech Republic a.s <.>
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 3787
<br> se sídlem Praha 4,Tomíčkova 2144/1,PSČ 148 00
IČO: 64949681
<br> DIČ: CZ64949681
<br> zastoupená
Hedvikou Čuříkovou,na základě pověření ze dne 25.3.2015
(dále jen „oprávněná“)
<br> a
<br> městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b,Praha 4,PSČ 140 46
<br> IČO: 00063584
<br> DIČ: CZ00063584
<br> zastoupená Filipem Váchou,místostarostou,na základě plné moci ze dne 19.4.2023
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Nuselská 1,Praha 4
<br> číslo účtu:
<br> (dále jen „povinná“)
<br> (obě dále též „smluvní strany“)
<br> Čl.I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.1.Povinná prohlašuje,že pozemek parc. č.2869/190 o výměře 1043 m²,ostatní plocha,zeleň,v k. ú.Krč,obec ...

Načteno

edesky.cz/d/10003460

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz