Obec Bublava

Město, městys, obec, MČ
Okres Sokolov

http://www.obecbublava.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bublava
Bublava 389
358 01 Bublava

Datová schránka: iwbasyt
E-mail: urad@obecbublava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2018 Svolání ZO 8/2007
14. 02. 2018 Svolání mimoøádného ZO 7/2007
14. 02. 2018 Svolání ZO 6/2007
14. 02. 2018 Svolání ZO 5/2007
14. 02. 2018 Svolání ZO 4/2007
14. 02. 2018 Svolání ZO - 3. mimoøádné
14. 02. 2018 Svolání ZO 2/2007
14. 02. 2018 Nabídka pozemku k prodeji
14. 02. 2018 Nabídka pozemkù k prodeji
14. 02. 2018 Rozpoèet obce Bublava na r. 2018 - návrh
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení 5/2017
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení 6/2017
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení 5/2017
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení è. 4/2017
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení 3/2017
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení è. 2 r. 2017
14. 02. 2018 Rozpoètové opatøení è. 1/2017
14. 02. 2018 Rozpoèet obce Bublava r. 2017
14. 02. 2018 Oznámení o vyvìšení rozpoètu a rozpoètových opatøeních v el.podobì
14. 02. 2018 Záznam o zmìnì èísla položky rozpoètové skladby
14. 02. 2018 Návrh rozpoètu obce Bublava na r. 2017
14. 02. 2018 Støednìdobý výhled rozpoètu obce Bublava 2019 - 2022 - návrh
14. 02. 2018 Rozpoètový výhled obce Bublava r. 2015 - 2020
14. 02. 2018 Nabídka pozemkù k prodeji 970/5, 1176/1
14. 02. 2018 nabídka pozemkù k pronájmu
14. 02. 2018 Nabídka pozemku k prodeji 1443-5
14. 02. 2018 Veøejnoprávní smlouva o vytvoøení spoleèného školského obvodu
14. 02. 2018 Obecnì závazná vyhláška obce Bublava è. 1/2017 - MŠ
14. 02. 2018 Smìrnice o poskytování informací podle zákona è.106/1999 Sb.o svobodném pøístupu k informacím
14. 02. 2018 Obecnì závazná vyhláška obce Bublava è. 1/2015
14. 02. 2018 Vyhláška o místních poplatcích 1/2012
14. 02. 2018 Vyhláška o poplatku za komunální odpad 2/2012
14. 02. 2018 Vyhláška o nakládání s odpady 3/2012
14. 02. 2018 OZV 4/2012 zrušovací
14. 02. 2018 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce Bublava za r. 2016
14. 02. 2018 Závìreèný úèet obce Bublava r. 2015
14. 02. 2018 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce Bublava za rok 2015
14. 02. 2018 Výroèní zpráva o èinnosti OÚ Bublava za r. 2015
14. 02. 2018 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za r. 2014
14. 02. 2018 Výroèní zpráva o èinnosti OÚ Bublava za r. 2014
14. 02. 2018 Zpráva o projednání a odstranìní nedostatkù zjištìných pøi kontrole MV
14. 02. 2018 Protokol o kontrole výkonu samostatné pùsobnosti provedené u obce Bublava
14. 02. 2018 Zpráva o výsledku pøezk. hospodaøení obce za r. 2013
14. 02. 2018 Závìreèný úèet obce Bublava r. 2013
14. 02. 2018 Výroèní zpráva o èinnosti OÚ za r. 2013
14. 02. 2018 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za r. 2012
14. 02. 2018 Závìreèný úèet obce Bublava za r. 2012
14. 02. 2018 Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2011
14. 02. 2018 Závìreèný úèet obce Bublava
14. 02. 2018 Výroèní zpráva o èinnosti OÚ Bublava za r. 2011

XML