Obec Volfartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://volfartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Volfartice
Volfartice 59
471 12 Volfartice

Datová schránka: rveb7ah
E-mail: ou.volfartice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce
25. 09. 2018 Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 - Požární řád obce
25. 09. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa v roce 2017 (SČVaK a.s.)
25. 09. 2018 Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Volfartice
25. 09. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků p.č. 668/1 a 668/5 k.ú. Volfartice
25. 09. 2018 Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo 29.11.2016
25. 09. 2018 Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k náhradím restitucím
25. 09. 2018 Upozornění ČEZu a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
25. 09. 2018 Oznámení o statistickém šetření - Strukturální šetření v zemědělství
25. 09. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
25. 09. 2018 Pozvánka na jednání 12. řádné valné hromady honebního společenstva Stružnice dne 22. srpna 2016
25. 09. 2018 Nařízení Libereckého kraje č.3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
25. 09. 2018 Pozvánka na jednání 11. mimořádné valné hromady honebního společenstva Stružnice dne 3.8.2016
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 2627 a místní komunikaci p.č. 348/1 v k.ú. a obci Volfartice
25. 09. 2018 Oznámení o záměru: Kompostárna a výrobna stabilizované rekultivační směsi
25. 09. 2018 Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
25. 09. 2018 Pravidla pro samovýrobu a prodej dřeva občanům z obecních lesů obce Volfartice
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/2627 na p.pč. 227 a na MK p.p.č. 95/1 a 124 k.ú. Volfartická Nová Ves - oprava mostního propustku
25. 09. 2018 Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, jímž se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2016
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy p.p.č. 1279 k.ú. Volfartice pod obecním úřadem
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních a účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa
25. 09. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 567 a 735 k.ú. Volfartice
25. 09. 2018 Dokument "Veřejnoprávní smlouva..." již není dostupný.
25. 09. 2018 Nabídka pracovního místa na pozici samostatný odborný referent obecního úřadu - účetní
25. 09. 2018 Kdo by neměl zapomenout do 1. února podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
25. 09. 2018 Rozhodnutí o zařazení komunikace do kategorie místní komunikace a její třídy
25. 09. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry a Národní plán povodí Dunaje
25. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
25. 09. 2018 Záměr obce pronajmout byt v domě č.p. 74 ve Volfarticích od 1.12.2016
25. 09. 2018 Záměr obce pronájmu části pozemku p.č. 567 v k.ú. Volfartice o výměře cca 124 m2
25. 09. 2018 Záměr obce směnit část pozemku p.č. 148 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 35 m2 za část pozemku p.č. 145 k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 35 m2
25. 09. 2018 Záměr obce prodeje části pozemku p.č. 751 v k.ú. Volfartice o výměře cca 450 m2
25. 09. 2018 Nabídka bytu v domě č.p. 236 k pronájmu
25. 09. 2018 Záměr obce prodeje pozemku p.č. 122/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 2 829 m2
25. 09. 2018 Oznámení o veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídek na stavební práce "Rekonstrukce MK Volfartice - Čálek na p.p.č. 348/1, k.ú. Volfartice. Rozšíření veřejného osvětlení"
25. 09. 2018 Oznámení o veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídek na stavební práce "Úprava zpevněných ploch na p.p.č. 91/1 k.ú. Volfartice - odstavné a manipulační plochy"
25. 09. 2018 Oznámení o veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídek na stavební práce "Oprava mostního propustku Šibrava - Nová Ves"
25. 09. 2018 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Volfartice a Městem Česká Lípa na vykonávání státní správy na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikacích dle § 16 z.č. 13/1997 Sb. a § 15 z.č. 183/2006 Sb.
25. 09. 2018 Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
25. 09. 2018 Ředhošťské nedělní trhy, dýně hokkaido - objednávky
25. 09. 2018 Pozvánka na mysliveckou konferenci 2016
25. 09. 2018 Nabídka informativního rozboru vody pro soukromé osoby za velmi výhodnou cenu
25. 09. 2018 Ukliďme svět, ukliďme Česko 16.4.2016 - výsledky akce
25. 09. 2018 Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 20.12.2017, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 38. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 20.12.2017, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 22.11.2017, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 37. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 22.11.2017, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 1.11.2017, od 17:00 hodin

XML