« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MŠ KUŘÁTKA - Příloha_122023.pdf
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice; IČO 71001140; Nučice 101,Nučice,281 63
<br> Za období: 12/2023
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Školská právnická osoba
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2024
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Oceňování a vykazování zásob-v pořizovacích cenách,způsob účtování metodou "B" <.>
Drobný dlouhodobý majetek -v pořizovací ceně od 1,-Kč do 2 999,-Kč je evidovaný v podrozvahové evidenci na účtu "902"
Drobný dlouhodobý majetek -v pořizovací ceně od 3 000,-Kč do 40 000,-Kč je evidovaný na účtu" 028"
Dlouhodobý majetek v účetní hodnotě nad 40 000,-Kč: účetní jednotka provádí roční účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanovený dle příloh ČSU 708 <.>
Změny způsobu oceňování nenastaly <.>
Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím,že o odpisech účtuje ročně <.>
<br> 13Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 435 524,28 426 103,28
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 435 524,28 426 103,28
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátko...
Výkaz_ZZ_122023.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice; IČO 71001140; Nučice 101,Nučice,281 63
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2024
<br> Právní forma: Školská právnická osoba
<br> Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2023
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 134 626,24 0,00 4 529 534,70 0,00
I.Náklady z činnosti 5 134 625,44 0,00 4 529 534,70 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 482 500,51 0,00 448 129,31 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 198 583,16 0,00 201 847,44 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 18 945,00 0,00 24 670,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 76 686,00 0,00 1 210,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 3 986,00 0,00 2 744,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 862,00 0,00 3 146,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 234 402,89 0,00 234 525,39 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 975 681,00 0,00 2 580 922,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 986 126,00 0,00 864 850,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 12 275,00 0,00 10 774,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 58 985,00 0,00 56 817,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 6 198,83 0,00 4 053,56 0,00
<br> ...
MŠ KUŘÁTKA - Rozvaha_122023.pdf
ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice; IČO 71001140; Nučice 101,Nučice,281 63
<br> Za období: 12/2023
<br> Právní forma: Školská právnická osoba
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2023
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2024
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 7 334 285,82 1 058 599,17 6 275 686,65 5 125 826,68
A.Stálá aktiva 1 380 526,17 1 058 599,17 321 927,00 384 004,05
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 23 581,30 23 581,30 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 23 581,30 23 581,30 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 356 944,87 1 035 017,87 321 927,00 384 004,05
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 98 122,00 78 576,00 19 546,00 39 190,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 453 369,05 150 988,05 302 381,00 344 814,05022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 805 453,82 805 453,82 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finančn...
Zpráva o výsledku přezkoumání obce.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 000189/2023/KUSK SpZn: SZWO49340/2022/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NUČICE IČ: 00235598 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2022 bylo zahájeno dne 27.07.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.28.02.2023 ' 14.12.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 01.01.2022 - 31.12.2022
<br> Nučice Nučice 2 „ 281 63 Kostelec n.Cernými lesy
<br> Bc.XXXX XXXXXXX Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,Dis.- starostka Mgr.Vendula Voříšková,LL.M.— účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/14LUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje () ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základ...
Zápis z dílčího přezkoumání.pdf
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 082786/2023/KUSK
Spisová značka: SZ_031700/2023/KUSK
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření územního celku
<br>
<br>
N U Č I C E
IČ 00235598
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne 01.08.2023
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo dne 28.11.2023 s odkazem
na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“,a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
<br> Nučice
Nučice 2
281 63 Kostelec n.Černými lesy
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXX XXXXXXXXXX,Dis.- starostka
Mgr.Vendula Voříšková,LL.M.- účetní
<br>
<br>
<br> 2
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje
o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.“),a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkající se sdružených ...
Výkaz zisků a ztrát.pdf
VÝKAZ zrsxu A ZTRÁTY územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY oecí Za obdobi: 122023 Obec Nučice; IČO 00235598: Nučioe 2.Nučice.281 63 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2023 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 9.2.2024
<br> 1 2 | 3 4 J 0:35er oeooaí N V IDŽ Syntetický Bězné _.Minulé.<.> áze po ky učet Hlavní činnost HoĚťxggfka Hlavni činnost HoĚprordgštska
<br> A.<.> NÁK1AD_Y CELKEM ' l 12459“ 435192 0.011 mm 453,55 0.00 1.Náklady z činnosti 10 499 335.55 0.00 9 290 405.97 0.00 1.Spotřeba materiálu 501 138 239.16 0.00 201 633.41 000
<br> 2.Spotřeba energie 502 207 432,96 0,00 184 603.14 0.00 3.Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 505 590.63 0.00 31 702.60 0.00 4.Prodané zboží 504 0.00 0.00 473 338.81 0.00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 0%
<br> 'i'.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0.00 0.00 0.00
<br> &.Opravy a udržování 511 184 223.45 0.00 2 047 056.67 0.00
<br> 9.Cestovné 512 4 063.00 0.00 7 120.00 0.00 10.Náklady na reprezentaci 513 13 742.00 0.00 25 159.00 0.00 11.Aktivace vnitroorganizačnlch služeb 516 0.00 0.00 0.00 0.00 12.Ostatní služby 518 3 066 394,94 0,00 3 905 139.75 0.00 13.Mzdové náklady 521 1 240 385.00 0.00 1 186 009.00 0.00 14.Zákonné sociální potištění 524 266 843.00 0.00 251 837.00 0.00 15.Jiné sociální pojištění 525 3 373.00 0.00 1 786.00 0.00 15.Zákonné sociální náklady 527 0.00 0.00 0.00 000 17.Jiné sociální náklady 528 000 0,00 0.00 0.00 18.Daň silniční 531 0.00 0.00 0.00 0.00 19.Daň z nemovitosti 532 0.00 0.00 0.00 000 20.Jiné daně a poplatky 533 5 630.00 0.00 4 630.00 0.00 22.Smluvní pokuty za úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0.00 0.00 000 24.Dary ajina bezúplatné předáni 543 13 548.00 0.00 17 826.00 0.00 25.Prodaný materiál 544 0.00 000 0.00 (& 26.XXXXX a škody XXX X.XX X.XX X.00 0.00 27.Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0.00 0.00 28.Odpiey dlouhodobého majetku 551 640 696.40 0....
Rozvaha.pdf
ROZVAHA Územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY oecí Za období: 1212023 Obec Nučice; IČO 00235500; Nučice 2.Nučice.281 63 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9.2.2024
<br> [ 1 l 2 L 3 l
<br> 4 ?
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> účemí oeoooí S ntetic ' » Název pa'am y účet ky Běžne J Minulé Brutto Korekce Netto AKTNA CELKEM 109 451 397,77 11.554 11150.97- 807 205.11 42 493 026,97 A.salámu,*9'1'511 256.73 1:53:11,60 05 05714543 33 21117237 |.Dlouhodobý nehmotný mašetek 1 138 939.30 474 854,00 664 085.30 709 069.30 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0,00 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ocenítelná práva 014 l 0,00 0M 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 l 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 101 547.00 101 647.00 0.00j_ Loni 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 037 292,30 373 207.00 664 085.30 | 709 059,30 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0.00 0.00 0.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 96 372 317.43 11 179 257.60 05 193 059.33 ] 32 562 103.17 1.Pozemky | 031 | 2 sos 250.90 0.00 2 503 250,90 [ 2 579 307.00 2.Kulturní předměty 032 181 371.00 0,00 181 371.00 181 371.00 3.Stavby ] 021 28 905 505.23 5 790 846,00 20 105 950.23 4.Samostatné hmotne movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 145 zemí 768 557,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů [ 025 0.00 mm &.Drobný dlouhodobý hmotný majetek l 028 l 1 511 854.60 1.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 [ 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 042 1 62 019 784,70 9,Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052—1 0,00 l l
<br> 036 0.00 !
<br> |ll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 F 2.Magetkové účasti v osobách s podstat...
Příloha.pdf
PŘÍLOHA
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY oeci Za období: 1212023 Obec Nučice; IČO 00235598.- Nučice 2.Nučice.231 63 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestava-ná k: 31.12.2023 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9.2.2024
<br> A.:.<.> informace podle 5 ? odst,3 zákona
<br> účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v násiedujicim obdobi <.>
<br> A2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metody vlivem předpisů k účetním metodám a)vyhláška č.397!2017 Sb.<.> kterou je novelizované vyhláška č.41012009 Sb.<.> pro některé vybrané účetní jednotky b) vyhláška č.1111120175313,kterou je novelizované vyhláška č.2701'201tl Sb.o inventarizaci majetku a závazků
<br> A3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Oceňování a vykazování
<br> Zásoby-oceňované v pořizovacích cenach.způsob účtování "B“
<br> Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od ma.-Kč do 2 999,-Kčje evidovaný na účtu "SOT-podrozvaha Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě od 3 ODS.—Kč do 40 000,-Kč še evidovaný na účtu "028"
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od ? DUO,-Kč do 60 Doc.-Kč je evidovaný na účtu “018" Územní plán považuje účetní jednotka za nehmotný majetek
<br> Odpisy majetku jsou prováděny dle odpisového kalendáře ato jedenkrát ročně ato k 31.12 <.>
<br> Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetko <.>
<br> Strana 1 n' 14
<br> AA infomace podle-ST odst.5 zákorta o stavu účtů v-knizepodrozvaihotrých účtů
<br> l 2 Název položky 053; účEtNí oeooeí Bežné Minulé PJ.Majetek a závazky účetní jednotky 2 111 355,69 2 091 104,59 1.Jtný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 72 335174 71 335.74 3- Vyřazené PDhiec'áVkY 905 222 968,50 222 968.50 4.Vyřazené závazky 905 (100 0.00 5.Ostatní majetek 909 1 816 050,45 1 796 819,45 P.I|.Krátkodobé podmíněné pohledávky : transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z ...
Výkaz plnění rozpočtu.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> FIN 2-12 M
<br> územním-| SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU oecí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 1212023 Obec Nučice; lČO 00235590; Nučice 2.Nučice,281 63 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2023
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 13.2.2024
<br> ít.Rozpočtové-příjmy Paragraf Položka Text Schvále ný rozpočet Rgšgšáeěďu Výsledekoíti počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placene plátci 1 200 000.00 1 200 000.00 1 151 252.99 95.04
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 30 000.00 07 000.00 96 852.12 99.85
<br> 1113 ŽÍĚŠĚÍZSĚĚ Ěgšgmů WCM“ “50b vybírané srážku“ “d'a 120 000,00 200 000,00 270 490.09 99.02
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 100 000,00 2 030 000,00 2 025 587.43 99.83
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech.kdy 1122 poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle 0,00 27 170.00 27 170.00 100.00 zvláštní sazby daně
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 500 000,00 3 650 000,00 3 647 679.08 99.94
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 6 000,00 6 000.00 5 400,00 9000
<br> 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 4 000.00 4 000,00 0,00 0,00
<br> 9999 520333320ší355230053100%"323102102202„o 99999999 99999999 99999999 99-99
<br> 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 0.00 500,00 164,40 32,06
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků ? 000.00 ? 000,00 4 030,00 57.5?
<br> 1381 Slížem z XXXX : hazardních her s vyjímkou dílčí XXXX : technickych XX XXX.XX XX XXX.XX 51 737.47 94.07
<br> 1352 Ewgšecirgřšgížnoppgyggg z loterii a podobnych her kromě odvodu 0.00 1.00 059 5930
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 300 000.00 344 000,00 343 168.44 99.75
<br> 4111 :;ÍSŠĚĚIČM přijato transfery z vseobecne pokladní správy statniho 0.00 38 600.00 30 797,30 79,20
<br> 4112 231115333523132033025 Stamm“ mmm" " rám 0.00 91 100,00 91 100.00 100.00
<br> 41...
Návrh závěrečného účtu obce Nučice 2023.pdf
5 Obec Nučice
<br> Nučice 2,281 63 Kostelec nad Černými lesy,IČ: 00235598 <,>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2023
<br>.obec Nučice dle 5 17,zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Přílohai Zpráva o výsíedku přezkoumání hospodaření obce Nučice za rok 2023
<br> Fín 242 a rozbor čerpání příjmů a výdajů
<br> Vyvěšeno: //)ě“á"/ 9 Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Projednáno: “ZČ/é „aký Schváleno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Na eíektronícké úřední desce vyvěšeno po schválení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX Dis <.>
<br> starostka obce '%',/„XX,7 _ _ 1.<.> /
<br> 1) Údaie o_plnění_příimu a výdaiú za rok_g)23
<br> Schválený Rozpočet po Plnění k % plnérěl rozpočet změnách K 31.12.2023 "fágšggtum" Třídu 5 615 000 00 s 050 s 1 00 7 Daňové příjmy.<.>,<.>.7,98338261 09,16 Třída 2 Nedaňové příjmy 73700000 94442900 83375040 13328 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 442205500 412205500 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 0 42.509.072,06 5405772744 127,17 Příjmy celkem 035200000 55.027.027,00 ss.997.723,45 120,44 Třída 5 Běžné Výdaje 011450000 10.701.733,27 1099015122 186,85 Třída 6 Kapitáiové Výdaje 93.080.000,00 98.587.603,73 5031327704113 54,15 Výdaje celkem 101.194.500,00 109.209.337,00 73.37s.924,70 67,14 337303135“ij & —94.842.500,00 —53.662.309,14 538120125 11,89 Třída 0 Financování 94.04250000 53.662.309,14 638120125 11,00 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 11.536.530,98 0,00 Splátky úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 “"a"“Šěáni 94.042.500,00 53.662.309,14 s.301.201,25 11,00 J jis-mem.uspora (-)
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu-sestava Fin 2—12 za prosinec 2023 <.>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> Hospodářská činnost — obec neúčtuje o hospodářské činnosti,není plátcem DPH <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/9995078

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej nemovitosti  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz