« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Záměr pronajmout cukrárna, kavárna v ul. U Synagogy 236/2 o výměře 257,66 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0217_240610144647_001.pdf
MESTSKA CAST PRAHA 8
Úrao městské části
<br> odbor správy majetku
ođdělení obchodní
<br> Městská část Pľaha 8
V 'VzvereJnuJe
<br> ve smysluust.Ş 36 odst.1 ve spojení sust.Ş 3 odst.2 aŞ34 odst.3 ztĺkona č.13112000 Sb.<,>
o hlavním městě Ptaze,vę zněĺi pozdějších předpisů <,>
<br> zámér pľonajmout
na základě žádosti nájemce
<br> APONETA s.r.o <.>
(Ičo:01575619)
<br> nemovitý majetek obce,tj.hlavního města Prahy,svěřený jí do spľávy na zttkladě obecně
ztxazné vyhlášky hl.m.Prahy č,<.> 5512000 Sb.hl.m.Pľahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy <,>
ve zněni pozdějších předpisů,a to prostor slouŽící podnikrĺní
<br> Poučení:
Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zâjemci právo se k tomuto zâmëru vyjáđřit
a předložit své nabídky <.>
<br> Číslo jednací: Zĺaěka:
MCPţ315184t2024
<br> Se sídlem: Zenklova l/35' l80 00 Pľaha 8 - Libeň
Pľacoviště: Na Košince 502/l ' 1 80 00 Pľaha 8
<br> - Libeň
IČo: oooo:zqz
www.pľaha8.cz
<br> Vyřizuje / telefon:
Hanák/222805756
<br> Datum:
05,06.2024
<br> lel.:(+420)222 805 lll -centnłla <,>
tel': (+420)2Ż2 805 39l _ sekretariát <,>
tel': (+420)222 805 378 _ vedoucí <,>
datová schranka: g5ybpd2
e-mail: posta@pľaha8.cz
<br> v objektu: LI Synagogy
Pľaha 8
<br> ěíslo popisné::236
ěíslo oľientační:2
<br> k.ú.: Líbeň o 257,66
<br> Stnĺnka l z 2
<br>
<br> Mohou tak učinit písemně k rukám:
<br> ato nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto zéméru <.>
<br> První den zveřejnění: l0.6.Ż024
<br> Ing.Bc.Jiřího Ęliáše,MBA <,>
vedoucího odboru správy majetku <,>
<br> pľostřednictvím podatehy Úřadu městské části Praha 8 <,>
U Meteoru 6 (tn <.>,<,> bílý dům") <,>
<br> 180 00 Praha 8 - Libeň <,>
<br>,<,> podepsáno
Ing.Bc.Jiří
<br> vedoucí
<br> Stĺáĺka2z2

Načteno

edesky.cz/d/9993883


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz