« Najít podobné dokumenty

Město Náchod - Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Náchod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná Vyhláška (17517_18510111539.pdf / 0,14 MB)
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@khk.cz
www.khk.cz
<br> 1
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 13.05.2024
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-16778/DS/2024-5 (Vj)
VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství
MOBIL: 722992822
E-MAIL: jverner@khk.cz
DATUM: 06.06.2024
Počet listů: 4
Počet příloh: 1 / listů: 10
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona o PPK),na základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona o PPK,ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu společnosti EUROVIA
CS,a.s <.>,IČO 45274924,se sídlem U Michelského lesa 1581/2,Michle,140 00 Praha 4,ze dne
13.05.2024,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,odbor
služby dopravní policie,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“),který vydal stanovisko č.j.KRPH-55161-2/Čj-2024-0500DP ze
dne 04.06.2024
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/14 v obci Nové Město nad Metují,část Vrchoviny,z důvodu rekonstrukce okružní
křižovatky v místě křížení se silnicí III/28521 (úplná uzavírka pozemní komunikace I/14) a na
silnicích I/11,I/14,I/31 a I/33 na území okresů Náchod,Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové <,>
z důvodu znače...

Načteno

edesky.cz/d/9989706

Meta

Územní plánování   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Náchod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz