« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - NÁVRH Závěrečného účtu SORJ za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Příloha č.1 - Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ - NÁVRH
<br> (š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023 (údejejsou v Kč)
<br> ROK 2023
<br> Položka ] Popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Přijmy 4121 Členské příspěvky 595 000,00 595 000.00 595 000,00 4221 Investiční příspěvky od obcí 4 421 480,00 5 607 280,00 3 764 450,00 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 0,00 500 000,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 43 000,00 66 000.00 68 661,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 72 600,00 72 600.00 72 600,00 2132 Příjmy z pronájmu nem.a jejich částí 762 300,00 762 300,00 756 000,00 2141 Příjmy z úroků 65 000,00 65 000.00 809.82 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 0,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobmaj.0,00 0,00 20 000,00
<br> Příjmy celkem 5 959 380,00 7 168 180,00 5 777 520,82
<br> Výdaje 5021 Ostatni osobní výdaje 180 000,00 180 000,00 127 200.00 5031 Sociální pojištění 30 000,00 30 000,00 29 760.00 5032 Zdravotní pojištěni 10 000,00 10 000,00 10 800.00 5038 Povinné pojúrazove 1 200,00 1 200,00 515,00 5122 Podlimitní věcna' břemena 0,00 80 000,00 47 583,25 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 27 441 „00 5139 Nákup materiálu 2 500,00 2 500,00 13 558,00 5141 Uroky vlastní 1 800,00 1 800,00 0,00 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 943,00 5163 Služby peněžních ústavů 48 000,00 48 000,00 49 409.36 5164 Nájem kanceláře 43 560,00 43 560,00 43 560.00 5166 Konzultační a poradenské a právní služb 700 000.00 700 000,00 508 500.00 5168 Zpracování XXX a služby IT XX XXX.XX XX XXX,00 46 713.70 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 19 500,00 95 014.80 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 5175 Pohoštění 10 000,00 8 000,00 2 70800 5194 Výdaje na věcné dary 0,00 2 000,00 2 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků 50 000,00 399 200,00 259 620....
Zde ke stažení
Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2023- NÁVRH
<br> 1.Maietknvá struktura Inventarizace majetku Svazku podle zákona 563/1991 Sb.(zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2023.Základní majetková struktura je následující:
<br> v tis.Kč Netto Dlouhodobá aktiva - nehmotná 0 - pozemky 4658 - budovy a stavby 249240 - samostatné hmotné movité věci 0
<br> - drobný dlouhodobý hmotný majetek O - ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1036
<br> - nedokončené investice 2010 - finanční investice 11500 Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 0 - pohledávky 874 - dohadné účty aktivní 0 - finanční majetek 9894 Aktiva celkem 279212 Vlastní zdroje krytí - jmění účetní jednotky a uprav.pol.283685 - výsledek hospodaření -4700 Cizí zdroje krytí - krátkodobé závazky 202 - dlouhodobé závazky 25 Pasiva celkem 279212 Plnění rozpočtu Celkové příjmy 2023 6378 z toho - přijaté transfery 4859 - 5 ostatní finanční operace 1529 Celkové výdaje 2023 5092 z toho: - provoz Svazku - voda 4787 - transfery obcím 0 -služby peněžních ústavů 49 - platby daní a poplatků stát.rozp.256 Financování 2023 -1286 z toho: - splátky úvěrů O - změna prostředků na běžných účtech -1286 - operace na účtech bez char.P a V 0
<br> Rozpočet běžného roku 2023 byl uzavřen s přebytkem 1.285462,34 Kč.Podrobné plnění rozpočtu za rok 2023 je obsaženo v příloze č.1 <.>
<br> 2.Uvěrové financování Svazek obcí Region Jih nečerpal v roce 2023 žádný úvěr <.>
<br> 3.Členství ve svazcích,sdruženích,podíly ve společnostech Svazek obcí Region Jih k 31.12.2023 má 100% podíl ve společnosti I.T.V.s.r.o <.>,IČO 256 75 109,která od 1.7.2011 na základě nájemní smlouvy a Povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu č.j.12565 5/201 l/KUSK provozuje vodohospodářský majetek Svazku obcí Region Jih <.>
<br> 4.Hospoda ření zřizovaných společnosti Společnost I.T.V.CZ s.r.o.podává za rok 2023 daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce k 30.6.2024,ke dni zveřejnění návrhu ZÚ SORJ nebude k dispozici zpráva auditora I.T.V.C...

Načteno

edesky.cz/d/9954180

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz