« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Tržní řád Lužec nad Cidlinou 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tržní řád Lužec nad Cidlinou 2024
Obec Lužec nad Cidlinou
<br> Nařízení obce Lužec nad Cidlinou
<br> o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
<br> Zastupitelstvo obce Lužec nad Cidlinou na svém zasedání dne ……….usnesením č.…
usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst.4 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením
§ 11 odst.1,§ 84 odst.3 a § 102 odst.4 ve spojení s odst.2 písm.d) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> 1.Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit,které formy nabídky
a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen
„poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
rozhodnutím,opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1)
jsou v obci Lužec nad Cidlinou zakázány <.>
<br> 2.Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí,zajištění veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Lužec nad Cidlinou <.>
<br> Čl.2
Vymezení pojmů
<br> Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1.Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb provozovaný
<br> bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,domů,budov apod.bez
předchozí objednávky <.>
<br> 2.Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb na
veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce <,>
tyče,závěsného pultu,ze zavazadel,tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky <,>
přičemž není rozhodující,zda ten,kdo zboží nebo služby prodává či nabízí,se
přemísťuje nebo postává na místě <.>
<br> Čl.3
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
<br> Na území obce Lužec nad Cidlinou se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují <.>
<br> Čl.4
Závěrečná ustanovení
<br> 1) Zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/9947529

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz