« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje
Návrh ávěrečného účt Ústeckého kraje za rok 202
<br> Bilance příjmů a výdajů z
<br> porovnání celkových skutečných pįíjmķ a výdajķ vyplývá,že hospodaįení Ústeckého kraje
pįebytkové výši mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> Druhové třídění
Schválený
<br> rozpočet na
Upravený
rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje celkem
<br> Saldo: příjmy výdaje
<br> Financování celkem,z
Prostįedky minulých let
Čerpání úvĜru 2021
ÚvĜrový rámec 2016
Splátky jistiny úvĜru 2017
Splátky jistiny úvĜrového rámce
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 202 mil.Kč
<br> Ze skutečnĜ realizovaných pįíjmķ ve výši mil.Kč tvoįily hlavní pįíjmovou část účelovĜ vázané
mil.Kč,tj.celkového objemu skutečných pįíjmķ,z toho pįedevším
<br> Ministerstva školství,mládeže a tĜlovýchovy ČR v celkové výši mil.Kč.DaĨové pįíjmy
zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém
<br> určení daní,ve znĜní pozdĜjších pįedpisķ) jako zásadní část vlastních pįíjmķ byly naplnĜny v
mil.Kč,tj.celkového objemu skutečných pįíjmķ <.>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 202 činily 2 mil.Kč,z toho bĜžné výdaje byly ve výši
mil.Kč,tj.celkového objemu výdajķ a kapitálové výdaje ve výši mil.Kč činily
<br> % celkových výdajķ <.>
<br> neinvestiční transfery od veįejných
rozpočtķ
daĨové pįíjmy
<br> investiční transfery od veįejných
rozpočtķ
odvody pįíspĜvkových organizací
<br> ostatní nedaĨové pįíjmy
<br> kapitálové pįíjmy
<br>
<br> ýdaj dle oblastí mil.Kč
<br> ejvĜtší podíl výdajķ pįedstavovala oblast vzdĜlávání a školských služeb mil.Kč) <,>
která zahrnuje pįedevším transfery ze státního rozpočtu na pįímé náklady regionálního školství <.>
<br> Finančně nejvýznamnější investiční akce roku 202 v mil.Kč
<br> Název akce Výdaje
<br> Stavební akce realizované krajským úřadem
Konektivita do škol – vybavení stįedních škol v Ústeckém kraji I <.>
<br> – Digitální technická mapa Ústeckého kraje
nová komunikace u mĜsta Chomutova
<br> „Bez Zámkķ“ Tuc...

Načteno

edesky.cz/d/9943401

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz