« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Závěrečný účet DSO mikroregionu Světelsko za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 - DSO Světelsko.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 29984/2024 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
<br> Světelsko
se sídlem Příseka 8,582 91 Světlá nad Sázavou,IČO: 75051681
<br> za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 30.října 2023 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.listopadu 2023 jako dílčí přezkoumání a dne 19.března 2024 jako konečné
přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu
s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření a podle § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních
a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.března 2024 <.>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
<br> mikroregionu Světelsko
<br> Příseka 8
582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br>
Podklady předložil: XXXXXXXX XXXXXXXX - předseda
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br...
Výkaz zisku a ztráty 12-2023.pdf
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2023
<br> IČO: 75051681 Název: Svazek obcí Mikroregionu Světelsko Sídlo: Příseka č.p.8,582 91 Příseka Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,cisarova©svetlans.cz,XXXXXXXXX
<br> „,1 | 2 3 | (ŽŠ/'a Název položky gu BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ ' Hra vnr'čmnasr | Hospodářská črmost Hlavnr'álvnosr | Hospodářská áhnosr
<br> A NAKLADY CELKEM 15 242,42 _ 7 263,20 - I Náklady : činnosti 13 532,42 - 7 263,20 - 1 Spotřeba materiálu (501) - _.<.> 2 Spotřeba energie (502) _ - _.3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) _ - _.4 Prodané zboží (504) -.„ _ 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - _ _ _ 6 Aktivace oběžného majetku (507) - - _ _ 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (505) - - _ _ 8 Opravy a udržování (511) - - _ _ 9 Cestovné (5 12) - _ _.10 Náklady na reprezentaci (513) 606,00 - 1 696,00 - 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) - - _ _ 12 Ostatní služby (518) 12 926,42 - 5 557,20 _ 13 Mzdové náklady (521) _ - _ _ 14 Zákonné sociální pojištění (524) - _ - _ 15 Jiné sociální pojištění (525) - _.<.> 16 Zákonné sociální náklady (527) - _ -,17 Jiné sociální náklady (528) ' * ' “ 18 Daň silniční (531) “ ' * ' 19 Daň z nemovitostí (532) _ - _ _ 20 Jiné daně a poplatky (538) — - _ _ 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) ' ' ' * 23 Jiné pokuty a penále (542) _ _._ 24 Dary a jiná bezúplatná předání (543) _ - - _ 25 Prodaný materiál (544) - <.>,_ 26 XXXXX a škody (SXX) - _ _.XX Tvorba fondů (548) - - _.28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) - _ _.29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) — _ — _ 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) _ - _ _ 31 Prodané pozemky (554) - _ _ _ 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) _ - _ _ 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) _ _ _ _ 34 Náklady Z vyřazených pohledávek (557) - _ <.>,35 Náklady : drobného dlouhodobého majetku (558) - _ _ _ 36 Ostatní náklady z činnosti (549) - _ _ _ 11 Finanční nák...
Výkaz PAR 12-2023.pdf
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> IČO: 75051681
<br> Sídlo: Příseka č.p.8,582 91 Příseka Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,cisarova©svetians.cz,XXXXXXXXX
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2023 Název: Svazek obcí Mikroregionu Světelsko
<br> Základní údaje
<br> Projekt
<br> Druh proj <.>
<br> Datum Dodavatel
<br> Ocenění pořizovaném
<br> výdaje vynaložené na pořileni majetku
<br> uzavření smlouvy Obchodní Iírma IČO
<br> dle smlouvy
<br> t—4
<br> t-3 t—2 t-l
<br> Celkem
<br> 3 4 S
<br> 10 11 12
<br> 13
<br> Platlw za dostupnost
<br> vtom:
<br> Počátek Konec t-4 Výdaje na
<br> poňzeni majetku
<br> vtnm: vtom:
<br> *: Výdaje na t-2 výdaje na '“ pořízení majetku pořízení majetku
<br> výdaje na pořízení majetku celkem
<br> Další platby a plnění zadavatele
<br> t-4
<br> t—3 t—l t-l
<br> Celkem
<br> 14 15 15 17
<br> 18 19 20 21 22
<br> 24
<br> 25
<br> 26 27 28
<br> 29
<br> Odesláno dne: M.f'- „ MH
<br> Došlo dne: W -'i \ QCN-24b
<br> Razítko:
<br> 392% obcí Mlži-" lrc líonu SVĚTĚ? 3m-
<br> uwš
<br> Podpis vedoucího účetní jednotky: PJ,Á
<br> Ceiamwf tek 56“ “WG &; a:
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiski XXXXX XXXXXXXX
<br> Finanční okruhy * Účetnictví XXX.X (Mikroregion Světelsko)
<br> Strana 1 z 1
<br> 22.1.2024 9:49:09
Výkaz GAR 12-2023.pdf
Údaje o poskytnutých garancích
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2023
<br> IČO: 75051681 Název: Svazek obcí Mikroregionu Světelsko Sídlo: Přiseka č.p.8,582 91 Příseka Kontaktni osoba: XXXXX XXXXXXXX,cisarova©svetlans.cz,XXXXXXXXX
<br> Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> Hodnota zajištěné pohledávky Datum Výše plnění ručitelem v daném roce cetkcvá výše plnění plnění "
<br> ručitelarn v _ _ na poskytnutí daném moe (Elkom "$“"“ úr“ garance
<br> Ičo účetní lóo účetní paním julnotky - Název účetní jednotky - věřitele jednom; - Název účetní jednotky - dlužníka poskytnuti věřitele dlužníka garance celkem jistina úrok
<br> Druh dluh.nástr <.>
<br> Předmět ručení
<br> 1 2 3 4 5 6 Ga Sb 7 8 az !|: 9 10 11
<br> Údaje k poskytnutým garancím ostatním
<br> Hodnota zajištěné pohledávky Datum Výše plnění ručitelem v dana-n roce Celková výše plnění plnění ručitelem
<br> ručibeíem v.<.> <.>,od poskytnutí
<br> daném roce celkem jístína Ill'Ok garance
<br> íčo účetní Ičo účetní Datum jednotky - Název účetní jeCII'IOUUI - věřitele jednotky - Název účetní jednotky - dlužníka poskytnutí věřitele dlužníka garance celkem jistina úrok
<br> Druh dluh.nástr <.>
<br> Předmět ručení
<br> 1 2 3 4 5 G Ba Gb 7 8 8a Sb 9 10 1 1
<br> Odesláno dne: &&.4 - &;)(U'r Razítko: Po is vedoucího účetníjednotky:
<br> Svazek obcí / mikrorevionu /
<br> SVĚTĚLSKO Došlo dne: Q&Q-'A » 599523 skutečnosti:©km\aůf tel: %“ \\,ch 5,351
<br> Z XXX systému GIN'iS Express vytiXkl XXXXX XXXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finančni okruhy - Učetnictvi 3.011) (Mikroregion Světelsko),verze: 2023 1 z 1 9:49:09
Výkaz FIN 12-2023.pdf
Ministerstvo Financí
<br>,<,> VÝKAZ M30 HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ A DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI
<br> sestavený k 12/2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Svazek obcí Mikroregionu Světelsko,Příseka č.p.8,582 91 Přiseka
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 59 350,00 66 250,00 66 250,00 100 % Celkem za 0000: 59 350,00 66 250,00 66 250,00 mo % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 2141 Příjem z úroků 500,00 - — % Celkem za 3639: 500,00 - - „% Rozpočtové-příjmy: 59 850,00 66 250,00 66 250,00 100% 22.1.2024
<br> Z XXX systému GEMIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX Finančníokruhý - Účetnictví XXX.X (Mikroregion Světelsko),verze: 2023
<br> Strana 1 z 8
<br> 9:47:17
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a D C 1 2 3
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 - — %
<br> 3639 5161 Poštovní Služby 1 000,00 — - %
<br> 3639 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 200,00 1 198,00 99,3 %
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 11 700,00 11 618,42 99,3 %
<br> 3639 5173 Cestovné 2 000,00 - - %
<br> 3639 5175 Pohoštění 2 000,00 700,00 606,00 86,6%
<br> 3639 5901 Nespecinkované rezervy 452 350,00 667 540,00 - o % Celkem za 3639: 674 350,00 681 140,00 13 422,42 2 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00 110,00 110,00 100 % Celkem za 6310: 500,00 110,00 110,00 100 % RozpočtOVé výdaje: 674 850,00 681 250,00 13 532,42 2% Z XXX systému GlNIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy - Účetnictví 8.01.0 (Mikroregion Světelsko),verze: 2023 2 z 8 9:47:17
<br> III.Financování- třída 8
<br> Název Čís...
Rozvaha 12-2023.pdf
Rozvaha wwwamWMwHHMAwmwomí (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2023
<br> IČO: 75051681 Název: Svazek obcí Mikroregionu Světelsko Sídlo: Příseka č.p.8,582 91 Příseka
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,císarova©svetians.cz,XXXXXXXXX
<br> „,1 | 2 | 3 4 0510 Název položky su BĚŽNÉ OBDOBÍ,- XXX.MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO | KOREKCE | XX/XXXX AKTIVA CELKEM 683 184,76 8 294,30 674 890,46 614 882,88 A Stálá aktiva B 294,30 8 294,30 - !.Dlouhodobý nehmotný majetek & 294,30 8 294,30 — 1 Neh matné výsledky výzkumu a vývoje (012) - - - 2 Software (013) - f - 3 Ocenitelná práva (014) f - - 4 Povolenky na emise a preferenční Eimity (015) f - - 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 8 294,30 8 294,30 - 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019).- f 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) - - - B Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) — „ - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) — - - -
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek *._ <,>
<br> 1 Pozemky (031) L - - f 2 Kuitumi předměty (032) - f -
<br> 3 Stavby (021) v - _ f 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí (022) f - - f 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) - - f - 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) — - f - 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) — - - - 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) - * - - 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - f - -
<br> 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) f - - *
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek -.<.> <.>
<br> 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) - - f - 2 Majetkové účasti \: osobách s podstatným viivem (062) - - f — 3 Dluhové cenné papíry dáene' do splatnosti (063) f - - f 4 Dlouhodobé půjčky (067) - - - - 5 Termínované vklady dlouhodobé (063) A - - - 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) - - f - 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) - - - - 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - -
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky - f - - ...
Příloha 12-2023.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2023 IČO: 75051681 Název: Svazek obcí Mikroregionu Světelsko
<br> Sídlo: Příseka č.p.8,582 91 Příseka Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,cisarova©svetlans.cz,XXXXXXXXX
<br> [ Příloha ]
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Z XXX systému GIle Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictví 3.011) (Mikroregion Světelsko),verze: 2023 1 z 13 9:49:09
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> A.4 <.>
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> ŽŠ? Název „biky Zag? v v,UCET/VI OBDOBÍ _ BEZNE | MINULÉ PJ.Majetek a závazky účetní jednotky - - 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 - - 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 „ - 3.Vyřazené pohledávky 905 v - 4.Vyřazené závazky 906 ' - 5.Ostatní majetek 909 — - P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky : transferů - - 1.Krátkodobé podmíněné pohiedávky z předňnancováni transferů 911 - - 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 — - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních iransferů 913 - - 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 - - 5.Ostatní kmštkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 - - 6.Ostatní kmštkodobé podmíněné závazky z transferů 916 - — P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou - - 1.Krátkodobé podminěné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 - - 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 - - 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 0 výpůjčce 923 - - 4.Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě sml...
Závěrečný účet DSO za rok 2023.doc
SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU SVĚTELSKO,IČ: 75051681
<br> se sídlem Příseka 8,582 91 Světlá nad Sázavou
Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2023:
(podle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023:
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací jsou součástí tabulkové přílohy „Závěrečný účet za rok 2021“ vytvořené programem Gordic – systém GINIS Express <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023:
<br>
<br>
<br>
Plnění k 31.12.2023
<br>
%
<br> Třída 1 – daňové příjmy
0,00 Kč
<br> 0 %
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy
<br>
0,00 Kč
0 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy
<br>
0,00 Kč
<br> 0 %
<br> Třída 4 - přijaté transfery
<br>
66 250,00 Kč
<br> 100 %
<br> Příjmy celkem:
<br>
66 250,00 Kč
<br> 100 %
<br> Třída 5 – běžné výdaje
<br> 13 532,42 Kč
100 %
<br> Třída 6 – kapitálové výdaje
<br>
0,00 Kč
0 %
<br> Výdaje celkem:
<br>
13 532,42 Kč
100 %
<br> Třída 8 – financování
<br>
52 717,58 Kč
<br> Komentář:
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a údaje o celkovém hospodaření Svazku obcí mikroregionu Světelsko jsou k nahlédnutí na Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou (odbor majetku,investic a regionálního rozvoje,kancelář č.330 – p.Císařová – účetní svazku) nebo v sídlech všech obecních úřadů členských obcí,dále jsou zveřejněny na elektronických úředních deskách všech členských obcí <.>
· Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN – 12 M sestavený k 31.12.2023
· Rozvaha ÚSC sestavená k 31.12.2023
· Výkaz zisku a ztráty ÚSC sestavený k 31.12.2023
· Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2023
K překročení daňových a nedaňových příjmů během roku 2023 nedošlo <.>
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> Dotace do rozpočtu svazku za rok 2022 činily celkem 66 250,00 Kč <.>
Rozpis přijatých dotací:
<...
Závěrečný účet DSO za rok 2023 - informace.docx
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU SVĚTELSKO ZA ROK 2023:
<br>
Úplné znění Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Světelsko za rok 2022 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách obce Příseka v oddělení „DSO Mikroregion Světelsko“ (www.priseka.cz),k nahlédnutí do listinné podoby je možno na Městském úřadu Světlá nad Sázavou,na odboru majetku,investic a regionálního rozvoje (kancelář č.330) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX – účetní DSO,v.r <.>
<br>
Schválil: XXXXXXXX XXXXXXXX – předseda svazku,v.r <.>
<br>
Projednáno a schváleno na shromáždění členů DSO Mikroregionu Světelsko dne 5.6.2024 usnesením č.1/2024 a č.2/2024 <.>

Načteno

edesky.cz/d/9943032

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz