« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - Suchdol-a-Hrdlorezy.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Suchdol-a-Hrdlorezy.pdf
palackého nám.45/11 IČ: 00247618
<br> Třeboň 22333583.SÉČŠŽŠÍÍÍÍŠÉW 11111111111111
<br> Spis zn.: METR S 2041/2024 OD Ze dne 03.06.2024 Naše č.j.: METR 10169/2024 - PeVa
<br> Vyřizuje: ing.Peroutka V.Datum: 05.06.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnici
<br> Městský úřad Třeboň,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích"),po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jč kraje,dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec ze dne 31.04.2024,STANOVUJE
<br> žadateli:
<br> společnosti Dopravní stavby HP Bohemia,s.r.o <.>,Poříčská 282,37382 Boršov nad Vltavou,lČ 25161601 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích Ill/1504; Ill/1505; |||/1506; v k.ú.Suchdol nad Lužnicí a k.ú Hrdlořezy,pro uzavírku silnice |||/1506 zdůvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu pro realizaci opravy propustku na silnici Ill/1506 v km 7,380 ve dnech od 18.06.2024 do 21.06.2024 za těchto podmínek:
<br> 1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření,kterýje nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak,aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a to vsouladu sTechnickými podmínkami TP 66 — Zásady pro přechodně dopravní značení na pozemních komunikacích a vsouladu sTechnickými podmínkami TP 143 — Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek <.>
<br> 3/ Dopravní inspektorát požaduje:
<br> - pracovní místo musí být dostatečně osvětlené signály č.S7 <.>
<br> 4/ Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodní hr...

Načteno

edesky.cz/d/9939555

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz