« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - 872-10078-Opravne-rozhodnuti-VV.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

872-10078-Opravne-rozhodnuti-VV.pdf
METR 10078/2024 KnRe 1/3
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> tel.: +420 384 342 176,datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz
<br>
<br> Spis zn.: METR_S 872/2024 OZP
Ze dne: 15.02.2024
Naše č.j.: METR 10078/2024 KnRe
Vyřizuje: Ing.Kněžínková
<br> Datum: 04.06.2024
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Třeboň,odbor životního prostředí,jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění účinném do 31.12.2023,(dále jen „vodní
zákon“),a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.5 téhož zákona a § 94j
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném
do 31.12.2023,(dále jen „stavební zákon“),a to dle ustanovení § 334a zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon v platném znění a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst <.>
1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),podle ustanovení § 115 odst.1 vodního zákona a § 70 správního řádu
<br> rozhodl o opravě zřejmých nesprávností
<br> v písemném vyhotovení rozhodnutí Městského úřadu Třeboň,odboru životního prostředí,č.j <.>
METR 9108/2024 KnRe ze dne 21.05.2024,kterým bylo vydané společné povolení dle ustanovení
§ 15 odst.6 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona k souboru staveb
<br> „Stavební úpravy MK v ulici U sv.XXXXX a XXXXX v Třeboni – X.etapa <,>
SO XXX Vodovod,SO 302 Jednotná kanalizace,SO 303 Dešťová kanalizace
<br> a SO 304 Vodovodní a kanalizační přípojky“ <.>
<br> V tomto rozhodnutí je ve výrokové části v popisu stavebního objektu SO 304 nesprávně uvedené
označení pozemků,na kterých se umísťují vodovodní a kanalizační přípojky:
<br> SO 304 Vodovodní ...

Načteno

edesky.cz/d/9939554

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz